Výukové programy spolku Za Opavu

Podle základní definice označujeme kulturou soubor vybraných tvůrčích lidských činností, jako jsou například literatura, umění, divadlo či náboženství. V širším smyslu se pak jedná o systém všech významů, činností a vzorců chování, které si člověk osvojuje až jako člen společnosti, kde se tato kultura pěstuje a předává. Původ slova kultura vychází z pěstování užitkových plodin, na rozdíl od plevele, který roste sám, o plodiny se lidé musí starat.

Do jaké míry jsme národem kulturním? Jak se staráme o své kulturní dědictví? Jakými cestami se kulturní povědomí dostává k dětem? Obdobné otázky zaměřené na kulturu jako lásku ke světu si klademe dosud.

Kromě ostatních vyvíjených kulturních aktivit vytvořil spolek Za Opavu unikátní výukový program zaměřený na péči a ochranu o kulturní dědictví. Edukační program „Památkovaná“ nebo také „Výchova ke vztahu ke kulturnímu dědictví“ aktivně pracuje na posílení vztahu k místu, kde děti žijí a na jeho bližším poznávání, na posílení vazeb v rodině a společnosti, na seznamování se s kulturními hodnotami města, obce a krajiny, na pochopení významu památek a péče o ně.

Hlavním cílem programu je umožnit dětem vytvořit si kladný vztah ke kulturnímu dědictví regionu. Právě zde totiž vznikají přímé osobní vazby k místu i k lidem, právě zde se děti mohou nejlépe podílet na účinné ochraně krajiny či pamětihodností, vyslovit se k rozhodnutím místních zastupitelských orgánů nebo se plnohodnotně zapojit do života místní komunity. Zakotvení v určitém místě pak slouží jako výchozí bod pro pochopení širších souvislostí ve smyslu sounáležitosti našeho a celosvětového kulturního dědictví.

Edukační program „Výchova ke vztahu ke kulturnímu dědictví“ jsme realizovali formou projektových dnů (Opava, Raduň, Mladecko, Slavkov, Dubová), příměstských táborů a kontinuální výuky jako roční projekty (Opava, Radkov). Programy byly přitom zaměřeny na děti předškolního věku mateřských škol (3-6 let) a školního věku 1. i 2. stupně základních škol.  

Projektové dny jsou přitom zaměřeny na vybraná témata či konkrétní místa. Program si klade za cíl v krátkém časovém intervalu seznámit děti s dílčí částí oboru památkové péče.

Roční výukový program dovoluje zabývat se oborem dlouhodobě v pravidelných časových intervalech – je složen z 10 lekcí v jednom školním roce. Při realizaci je přitom kladen zvláštní důraz na praktickou stránku výchovy spojenou se zážitky přímo v terénu. Společně s moderními způsoby výuky, autentickými příklady, využitím badatelských metod práce, zážitkovým učením a projektovým vyučováním tvoří jeho hlavní nosné pilíře.

Výukový program spolku Za Opavu zaměřený na ochranu a péči o kulturní dědictví vznikl v roce 2010 jako unikátní projekt, který je na území České republiky realizován jako jediný.

Komentáře jsou vypnuty.