Cena J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2018 a 2019

Vyzýváme tímto veřejnost a všechny, kteří se zajímají o architekturu, výtvarné umění a příbuzné obory, aby se s námi podělili o svou představu nejlepší rekonstrukce na Opavsku (území bývalého okresu Opava), která byla uskutečněna v letech 2017 a 2018.

Své návrhy můžete zasílat do 22. 3. 2020 poštou na adresu: Spolek Za Opavu, Hobzíkova 3, 746 01 Opava, anebo také emailem: halatek@zaopavu.cz

O zaslaných návrzích bude následně rozhodovat odborná porota a z navržených realizací bude uspořádána výstava, na jejímž zahájení budou příslušným tvůrcům předána ocenění za vítěznou stavbu.

Udílení Ceny J. M. Olbricha má za úkol propagovat kvalitní architekturu, informovat a angažovat veřejnost, iniciovat diskuzi a zájem o architekturu a prostředí, které nás obklopuje. Cena je vyhlašována pravidelně již od roku 2007 za kvalitní architekturu, rekonstrukci nebo urbanistické řešení na území Opavska. Střídají se ceny za novostavbu a rekonstrukci.

Děkujeme, že se o veřejný prostor zajímáte s námi!

za organizátory Ceny J. M. Olbricha

Dalibor Halátek a Martin Klimeš

Za Opavu, z. s.

 

Odborná porota pro hodnocení rekonstrukcí na Opavsku realizovaných v letech 2018-2019:

Ing. arch. Martin Rosa, architekt

Mgr. Martina Mertová, historička architektury, Muzeum umění Olomouc

Ing. Venuše Drochytková, stavební inženýrka, Vedoucí odboru výstavby MMO

Ing. arch. Zdeněk Lukeš, historik architektury

MgA. Daniel Barták, designér

Ing. arch. Kamil Mrva, architekt

Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, architekt


Harmonogram hodnocení pro letošní rok:

Návrhy veřejnost může podávat do 22. 3. 2020.

Porota se sejde k hodnocení 25. 4. 2020.

Závěrečné stanovisko poroty vznikne na základě prohlídky staveb a společné diskuze nejpozději do 30. 4. 2019.

Vernisáž výstavy: 30. 4. 2019 (výstava potrvá do 10. 5. 2019).  

 

Zde statut ceny:

Cena je udělována za kvalitní architektonický počin nebo za kvalitní rekonstrukci nebo za kvalitní urbanistické řešení, které byly uskutečněny na území Opavska v období mezi dvěma rozhodováními o udělení ceny.

Cena za rekonstrukci se střídá s cenou za novostavbu vždy jednou za rok.

Cena je udělována jednou za rok s tím, že nemusí být udělena, nebo může být uděleno cen více.

Cenu uděluje Za Opavu, z. s.

O Ceně rozhoduje výbor Za Opavu na základě návrhu poroty, která hlasuje o nominacích.

Podávat návrhy na nominace na udělení Ceny můžou členové Za Opavu, architekti, investoři a veřejnost.

Z návrhů jsou nominovány všechny, které splňují formální požadavky na udělení Ceny.

Odborná porota je jmenována výborem spolku Za Opavu.

Členy poroty Opavské ceny J. M. Olbricha jsou jmenovanými odborníky z oblasti architektury, ochrany památek a vizuálního umění.

Porota je 7 členná, minimálně 2 členové poroty jsou svým dlouhodobým působením mimoopavští.

Porota je usnášeníschopná v minimálním počtu 4 členů osobně přítomných.

Porota je jmenována vždy na tři období, tj. porota ve stejném složení bude o Ceně rozhodovat třikrát.

Při odchodu člena(ů) poroty v době jejího působení, bude(ou) zvolen(i) náhradní člen(ové).

Při volbě tří a více náhradních členů se bude jednat o porotu nově jmenovanou.

Nově jmenovaná porota musí mít minimálně tři členy nové oproti složení předchozí poroty.

Statut Ceny může být změněn výborem Za Opavu minimálně 75 procenty hlasů a maximálně jednou za 5 let.

Cena J. M. Olbricha je postavena na etické a morální úrovni.

Komentáře jsou vypnuty.