Připomínky k zadání územního plánu statutárního města Opavy

Autor: o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k <skalik(at)zaopavu.cz>, Téma: Územní plán, Vydáno dne: 10. 07. 2007

V rámci přípravy nového územního plánu města Opavy jsme zaslali za o.s. Za Opavu níže uvedené připomínky k Návrhu.Občanské sdružení o.s. Za Opavu
Hobzíkova 3, 746 01 Opava, IČO 270 53 644
tel: 774 548 088   e-mail: kontakt@zaopavu.cz
­
Magistrát města Opavy
Odbor hlavního architekta a ÚP
Horní náměstí 69
Opava
746 26
 
 
 
č.j.28/2007                     vyřizuje: Hájek, Chmelová, Skalík                    v Opavě dne 3.7.2007    
 
 
Věc :                    Připomínky k zadání územního plánu statutárního města Opavy
 
 
 
Na základě oznámení veřejnou vyhláškou o projednání zadání územního plánu statutárního města Opavy ze dne 28.5.2007, zn.22145/2007/HAUP/HuA, sdělujeme následující připomínky :
 
- koncepce rozvoje jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití území a jejich vzájemné vztahy by měly sledovat hlavní cíl, a to zabezpečení vzájemného souladu s ochranou životního prostředí a krajiny 
- měly by být stanoveny základní podmínky k ochraně kulturních a přírodních hodnot území vycházející z podrobných průzkumů a rozborů území
- při návrhu prostorového uspořádání města by měl být zohledněn výjimečný krajinný ráz okolí Opavy. 
 
Za nutné dále považujeme :
- doplnit plochy krajinné zeleně
- doplnit plochy veřejné zeleně s cílem jejich vymezení jako nezastavitelného území a sledovat propojení těchto ploch s krajinnou zelení
- zachovat stávající systém vzrostlé veřejné zeleně nejen v historickém jádru města, ale i na jeho předměstích (včetně zeleně podél městských komunikací), případně stanovit koncepci jejího rozvoje
- při návrhu inženýrských sítí respektovat možnosti budoucí výsadby městské zeleně
- stanovit základní podmínky v území k ochraně hodnot v území - vytipovat lokality, kde bude zajištěna zvýšená pozornost při stanovení podmínek prostorového uspořádání území, ochraně cenných částí přírody a vzácných živočichů.
- řešit katastrofální dopravní situaci ve městě a zajistit úpravy komunikací tak, aby byla zvýšena bezpečnost pěších i cyklistů, navrhnout doplnění nových cyklistických stezek
- respektovat vymezené přírodní a kulturní hodnoty území, včetně stanovených ochranných pásem a zón
- respektovat limity využití správního území města Opavy a jeho místních částí při ochraně nemovitých kulturních památek, městské památkové zóny a jeho ochranného pásma v souladu se zákonem č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č.66/1988, dále vyhlášky MK ČR ze dne 10.9.1992 a vyhlášky MK ČR ze dne 8.3.1996.  
- vymezit území cenná z urbanistického hlediska a historického vývoje města, stanovit podmínky pro jejich další funkční využití. Zajistit realizaci regulačních plánů na území města, která jsou významnou urbanistickou a architektonickou částí Opavy – historické jádro (MPZ) a jeho ochranné památkové pásmo (OPP MPZ), lokalita Kylešovský kopec, Olomoucká ulice, Krnovská ulice apod.  
- respektovat a adekvátně chránit významné městské dominanty a tradiční ráz zástavby prostředí historického jádra města (včetně solitérů a komplexů, které nejsou prohlášeny za kulturní památky)
- respektovat památky místního významu – kříže, kapličky, pomníky, boží muka apod., včetně prostředí, ve kterém se nacházejí, případně jejich prostředí rehabilitovat do důstojné podoby
- při zpracování územního plánu respektovat podmínky ochrany území s archeologickými nálezy v rozsahu odpovídajícímu úrovni územního plánu
- v rámci vymezení cenných území z urbanistického hlediska a historického vývoje nezasahovat velkoplošnými stavebními počiny do urbanisticky dokončených území s kompaktní historickou zástavbou (mimo MPZ jde o lokality v okolí ulic na Rybníčku, nám. Joy Adamsové, Bezručovo nám., Olbrichova ulice, Olomoucká ulice, lokalita tzv. Kylešovský kopec apod.).
- intenzifikovat stávající plochy bydlení, využít při bilanci potřeb reálné možnosti dostavby stávajících proluk. Nutné je však nastavení limitů pro dostavby tak, aby byly respektovány původní uliční čáry, půdorysné vymezení dle zaniklé zástavby, výšková a hmotová úroveň apod.
- v rámci požadavků na rozvoj území obce a v rámci požadavků na plošné a prostorové uspořádání území koncipovat předpoklady pro udržitelný rozvoj území tak, aby nebyly narušovány kulturní a ekologické hodnoty, nebyla zvyšována dopravní zátěž městského centra a narušovány tradiční vazby v rámci obytných ploch a ploch občanské vybavenosti i veřejné zeleně, konkrétně se jedná o zamezení výstavby velkoplošných komerčních prodejních center v centru města, neboť tato by mohla znamenat jednak zásadní zvýšení dopravní (tedy i ekologické) zátěže, narušení rázu prostředí historického centra (negativní vliv na památkové hodnoty, stavební a kulturní tradice), ale především by suplovala stávající komerční parter města, který představuje prostor pro podnikání a kulturní aktivity opavských podnikatelů a ostatních občanů, takovýto zásah by mohl vést nejen k likvidaci řady drobných opavských živnostníků, ale v globálním důsledku i k poklesu životní a kulturní úrovně obyvatelstva města Opavy
- v případě řešení dostaveb či přestaveb velkých ploch v rámci historického jádra města zpracovat pro předmětné plochy zastavovací a objemové studie s ohledem na půdorysné, výškové a hmotové limity vyplývající z památkových hodnot původní městské zástavby
- regenerovat dle komplexních studií panelová sídliště  
- koncipovat předpoklady zvyšování atraktivity městského prostředí pro rozvoj místních podnikatelských aktivit a zejména v centru podporovat rozvoj drobných živností a kulturních aktivit
- v rámci požadavků na řešení veřejné infrastruktury neřešit rozšiřování parkovacích ploch na úkor stávajících veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně
- pro řešené území vycházet z předpokladu, že ve střednědobém časovém horizontu dojde ke stagnaci až velmi mírnému poklesu počtu obyvatel, při současném růstu počtu bytů (úroveň bydlení). Na základě těchto předpokladů sestavit základní bilanci vývoje počtu obyvatel a bytů, sloužící především jako podklad pro navazující koncepci rozvoje infrastruktury a hodnocení přiměřenosti návrhu plošného rozsahu nových ploch, zejména pro podnikání a bydlení. Plochy pro podnikání hodnotit a navrhovat z komplexního hlediska (zejména z hlediska dopadu na kvalitu životního a obytného prostředí), přitom jednoznačně upřednostňovat intenzifikaci a reorganizaci stávajícího využití území před návrhy nových ploch na „zelené louce“.
- navrhnout k opětovnému využití nevyužité plochy, tzv. „brownfields“. Věnovat pozornost těmto nevyužitým výrobním zónám s cílem navrácení jejich využití výrobní činnosti, popř. lokalizovat zde jiné činnosti, jejichž realizace jinde by nutně vedla k záboru další zemědělské půdy.      
 
 
 
 
 
 
                    MgA. Tomáš Skalík
                        o.s. Za Opavu
 
 
 
 
 
Rozdělovník :
-        adresát.