Status opavské ceny J.M. Olbricha

Autor: o.s. Za Opavu - Martin Klimeďż˝ <klimes(at)zaopavu.cz>, Téma: Cena J. M. Olbricha, Vydáno dne: 06. 12. 2007
Cena bude udělována za kvalitní architektonický počin nebo za kvalitní rekonstrukci nebo za kvalitní urbanistiské řešení, které byly uskutečněny na území Opavska v období mezi dvěma rozhodováními o udělení ceny.
Cena za rekonstrukci se bude střídat s cenou za architekturu vždy jednou za rok. První ročník (2007) výjimečně spojí obě ceny v jednu. Následovat bude cena za architekturu.
Cena bude udělována jedenkrát za rok s tím, že nemusí být udělena, nebo mohou být uděleny ceny dvě.
Cenu uděluje občanské sdružení Za Opavu.
Cena bude předána výherci (výhercům) k datu narození J.M. Olbricha – 22.12.
O Ceně rozhodne výbor občanského sdružení Za Opavu na základě návrhu poroty, která bude hlasovat o návrzích členů sdružení Za Opavu a veškeré veřejnosti.
Porota bude jmenována výborem sdružení Za Opavu.
Členem poroty Opavské ceny J.M. Olbricha budou odborníci v oblasti architektury, ochrany památek a vizuálního umění.
Porota bude 7 členná, minimálně 2 členové poroty budou svým dlouhodobým působením mimoopavští.
Porota bude usnášeníschopná v minimálním počtu 4 členů osobně přítomných. Návrhy členů poroty mohou být předány porotě i poštou, telefonicky, ústně apod.
Porota bude jmenována vždy na tři období, tj. porota ve stejném složení bude o Ceně rozhodovat třikrát.
Při odchodu člena(ů) poroty v době jejího působení, bud-e (ou) zvolen(i) náhradní člen (ové).
Při volbě tři a více náhradních členů se bude jednat o porotu nově jmenovanou.
Nově jmenovaná porota musí mít minimálně tři členy nové oproti složení předchozí poroty.
Statut Ceny může být změněn výborem o.s. Za Opavu minimálně 75 procenty hlasů a maximálně jednou za 5 let.
Cena bude v morální úrovni.Složení poroty:
Prof. akad. soch. Gurt Gebauer, VŠUP Praha
Mgr. Dalibor Halátek, o.s. Za Opavu, Opava
Dr. Martin Klimeš, Bludný kámen o.s., Opava
MgA Tomáš Skalík, o.s. Za Opavau, Opava
Prof. PhDr. Rostislav Švácha, AVU a AVČR, Praha
Ing. arch. Radim Václavík, Centrum nové architektury, Ostrava
Ing. arch. Yvette Vašourková, Centrum pro středoevropskou architekturu, Praha