Opavská cena J.M. Olbricha za novostavbu - 2010

Autor: o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k <skalik(at)zaopavu.cz>, Téma: Cena J. M. Olbricha, Vydáno dne: 22. 12. 2010

O letošní Opavské ceně J.M. Olbricha rozhodl výbor občanského sdružení Za Opavu na základě návrhů odborné poroty ve které zasedají sochař Kurt Gebauer, šéfredaktor časopisu Era 21 architekt Osamu Okamura, architekti Radim Václavík z Centra nové architektury v Ostravě a Yvette Vašourková z Centra pro středoevropskou architekturu v Praze, Martin Klimeš za sdružení Bludný kámen a Dalibor Halátek a Tomáš Skalík za o.s. Za Opavu.

První cena byla udělena Ing. arch. Tomáši Bindrovi a Ing. arch. Janu Zelinkovi z Ateliéru 38 za projekt rodinného domu s lékařskou ordinací v Opavě – Kylešovicích /dům č. 3/.

Druhá cena byla udělena Ing. arch. Jiřímu Horákovi z ateliéru Arche´s za projekt rodinného domu v Opavě – Kylešovicích /dům č. 12/.Ve středu 22.12.2010 ve 14 hodin, v den nedožitých 143. narozenin světového architekta a opavského rodáka J. M. Olbricha, budou ceny předány architektům Tomáši Bindrovi, Janu Zelinkovi a Jiřímu Horákovi. Cenu předají zástupci sdružení Za Opavu na místě bytového domu, který byl přestavěn podle Olbrichova návrhu a v 50.letech 20.století zbourán. Dům se nacházel poblíž mostu přes řeku Opavu na nynější Ratibořské ulici.
 
Na základě návrhů odborné poroty uděloval letos výbor sdružení Za Opavu cenu za novostavbu, která byla uskutečněna na území Opavska v posledních dvou letech. Do letošního kola byly také opětovně zařazeny nominace za rok 2008, kdy z důvodu malého počtu přihlášených staveb bylo udělení ceny odloženo.
 
Porota ocenila, že za uplynulé období v rámci Opavska vznikla řada realizací, které vysoce přesahují kvalitativní průměr novodobé opavské architektury a že některé obstojí a snesou srovnání i v širším nadregionálním měřítku, a to nejen v rodinné výstavbě, ale také u některých průmyslových objektů.
Porota naopak s podivem konstatovala, že v rámci regionu nevznikla prakticky žádná architektonicky kvalitní stavba financovaná z veřejných zdrojů. Pokud takové stavby vznikají, jsou zpravidla řešeny utilitárně bez větších reprezentačních a architektonických ambicí. Porota se shodla na výhradách, týkajících se především urbanismu a širších kontextuálních architektonických vztahů, do nichž jsou rodinné domy zasazovány.
Porota při hodnocení vzala v úvahu všechna kritéria, která se problematiky architektury přímo i nepřímo dotýkají. Posuzován byl nejen architektonický koncept, exteriér, interiér, umístění novostavby v terénu, hledisko prostorových a významových souvislostí, detaily a řemeslné provedení, ale také spolupráce investora s architektem, širší vztahy v kontextu udržitelného rozvoje a ekologie nebo i poměr ekonomických a ideových vstupů k výsledné podobě stavby.
 
Porota nehlasovala o rodinném domě Ing. arch. Radima Václavíka ve Velké Polomi, protože tato nominovaná stavba se již nenachází na sledovaném území Opavska.
 
 
Slovní hodnocení staveb
----------------------------------------


01/10 - Sídlo fy DK1, Kravaře
Ing. Arch. Jiří Halfar, Ing. Daniel Kozel, DK1
Sídlo prosperující stavební firmy na kraji obce svou dispozicí a provedením má ambice reprezentovat. Architektonicky nevšední a soudobým designem opláštěný exteriér odpovídá představě o solidnosti a moderním přístupu k předmětu podnikání. Rozložení interiéru je řešeno logicky a přehledně. Porota ocenila snahu jít nad rámec běžného standardu průmyslové výstavby. Nové sídlo firmy DK1 je příkladem, že i budovy průmyslového typu mohou být architektonicky a esteticky velmi zajímavé i při relativně nízkých nákladech na stavbu i následný provoz. Čistotě provedení ubírá určitá materiálová a vizuální nesourodost.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 

 


02/10 - Řadové domky, Malé Hoštice
Ing. Arch. Elen Malchárková, Renova Opava spol. s r.o.
Lokalita řadových domů je urbanisticky řešena příjemně do přirozeně polouzavřeného areálu, což podporuje sociální aspekt souboru a vytváří charakter přirozené předměstské čtvrti, což je zajímavé, především v situaci vesnice v blízkosti města. Samotné domy jsou řešeny úsporně a se snahou o zvládnutí prostoru. Domy nabízí dostatek soukromí i možnosti k vzájemnému setkávání. Soubor je porotou vnímán jako dobrý standard bydlení i s ohledem na dlouhodobě udržitelný rozvoj území. Poněkud rozpačitě je vnímána práce s členěním fasád omítkami a režným zdivem, která se jeví jako čistě formální.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 03/10 - RD Opava Kylešovice
Ing. arch. Jan Zelinka, Ing. arch. Tomáš Bindr, Atelier 38
Dům přináší do jinak převážně monofunkční obytné čtvrti (staro-)novou typologii bydlení v kombinaci s pracovištěm-ordinací. Zaměření jednotlivých částí domu je zřetelně navenek rozlišeno. V zásadě jednoduchá prostorová kompozice domu ve svahu s výhledem je maximálně dotažena do přesvědčivého a kvalitně zpracovaného detailu. Prostorové kvality domu výrazně převažují nad materiálovou exkluzivitou. Architektura vytváří kultivované a komplexní prostředí, jednotu stavby, jejího interiérového vybavení i způsobu využívání. Toho by nebylo možné dosáhnout bez výjimečného porozumění mezi architektem a zadavatelem-stavebníkem, které je zde na každém kroku patrné. Dům je výrazem solidnosti a sázky na jistotu, chybí mu jistá míra experimentu a překvapení. S určitým neporozuměním byla porotou přijata v celkovém pohledu dominující hmota garáže. Při stavbě byla využitím tepelných čerpadel k vytápění řešena i udržitelnost provozu domu, což porota také zohlednila.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 
04/10 - Rodinný dům Opava Jaktař
Ing. arch. Jan Zelinka, Ing. arch. Tomáš Bindr, Atelier 38
Porota kladně hodnotí začlenění domu do okolního terénu, které umožňuje zajímavé výhledy do krajiny při zachování potřebné intimity života v interiéru i exteriéru. Dům splňuje majitelům nároky pohodlného a příjemného rodinného provozu. Zvenku působí dům jako jednoduché prolnutí dvou kvádrů, v interiéru se pak uplatňuje schéma průhledů. Celkově je však půdorys domu značně komplikovaný. Užití kamenných zídek v exteriéru je poněkud samoúčelné.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 
05/10 - Kadeřnický salón JANE MARK, Opava
Ing. arch. Tomáš Bindr, Atelier 38
Veřejné x soukromé? Koncept přístavby preferuje individuální soukromý záměr před urbanistickou logikou lokality, která je utvářena uliční čárou obytných domů. Kadeřnictví svou hmotou dosti hybridně vyrůstá do veřejného prostoru. Ataku napomáhá výrazná kombinace přírodního dřeva, oranžové barvy a pohledové uplatnění dřevěné střešní konstrukce. Provozu odpovídající funkční a vkusný interiér je dotažený do řemeslné dokonalosti. Vše úspěšně podporuje podnikatelský záměr.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 
06/10 - Rodinný dům, Raduň u Opavy
Architektonická kancelář Kavan – Polách
Nízký rodinný dům v Raduni je velmi elegantně zasazen do krajiny obce. Prostorově je stavba přehledná a jasně členěná. Pozitivně vyznívá také principiální snaha užití materiálů tradičně dostupných v regionu. Podél silniční čáry je situována zeď z lomového kamene, která se stejně projevuje i v interiéru hlavního obytného prostoru orientovaného jihozápadním směrem do zahrady. S ní je propojen prostřednictvím rozměrných prosklených zdí. Výsledkem je bezesporu kvalitní, byť nenápadná stavba. Poněkud sporné je užití kamene jen coby obkladového materiálu.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 07/10 - Rodinný dům, Opava – Kylešovice
Architektonická kancelář Kavan - Polách
Rodinný dům nabízí zajímavou a neotřelou alternativu běžné zástavbě. Architektonicky zajímavý koncept prostoupení obytných a komunikačních hmot však působí v realizaci méně přesvědčivě než v původních vizualizacích.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 08/10 - Rodinný dům, Velká Polom
Ing. arch. Radim Václavík, ATOS-6
Dům má nenápadně vplývat do venkovského prostředí. Je situovaný do novodobé zástavby na kraji vesnice, která přechází jihovýchodním směrem do volné krajiny. Je tvořený sedlovou střechou bez tradiční střešní římsy a viditelných okapů a venkovním pláštěm z titanzinkového materiálu. Opláštění stěn přechází plynule v identický pokryv střechy. Z uliční strany je dům uzavřený, aby se přívětivě otevřel až vstoupivšímu návštěvníkovi. Střed domu je ozvláštněn funkčně a vizuálně napříč pronikajícím hranolem, z venkovní strany obloženým dřevem. Vnitřek hranolu tvoří komunikační páteř domu – hlavní vchod, hala otevřená do obývacího pokoje s kuchyní a vstupem do hostinského pokoje, obytné schodiště s účelově zvýrazněnou mezipodestou a výstup do prvního patra.  Celkovému výrazu vnitřní síly domu by ještě více prospěla redukce a zjednodušení některých architektonických detailů v obytném prostoru. Stavba je v každém případě kvalitním příkladem současného bydlení v slezské vesnici, vymezující se vůči převládajícím minimalisticko-funkcionalistickým tendencím. V kontextu okolní tuctové zástavby působí dům ve Velké Polomi paradoxně docela nápadně.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 
 

09/10 - Rodinný dům U Zastávky, Opava
Ing. arch. David Wittassek, Jiří Řezák, QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.
D
ům se zajímavou kompozicí spodní prosklené části obývacího pokoje v kontrastu s oplechovaným kvádrem patra. Obývací pokoj tohoto domu je jeden z nejlepších současných interiérů na Opavsku. Majitelům umožňuje nezvykle komfortní propojení interiéru a exteriéru. Celku však škodí komplikované detaily jednotlivých prvků, mnohost materiálů a nedůslednost v liniích jednotlivých tvarů.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 
10/10 - Rodinný dům ve Štáblovicích
studio Archanti
Urbanisticky střízlivě vydařené řešení, navazující na místní tradici. Architektonicky bohužel nezvládnutá hierarchie jednotlivých tradičních prvků, které utvářejí celek. Projekt ukazuje, že kombinace nového s tradicí se musí řídit jednoduchými pravidly, které je třeba rozvíjet srozumitelně. Toto pravidlo stavba zcela nenaplnila. Porota hodnotí velice kladně záměr a směr, ale konečný architektonický výsledek není úplně přesvědčivý.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 

11/10 - Rodinný dům, Třešňová, Opava
Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Zelinka, Atelier 38
Tento relativně úsporný a kompaktní dům se kvalitním a inspirativním způsobem vyrovnává s jinak celkem běžným rovinatým pozemkem. Zastřešení venkovních parkovacích stání vytváří rám vymezující budoucí zahradu, společně s protažením nad terasu hlavního obytného prostoru podporuje kompoziční propojení mezi domem a jeho okolím - podobnou funkci sehrává i velkorysá střešní terasa, která poskytuje daleké výhledy. Interiér domu je příjemně obytný a celkově nastavuje dobrý standard.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 12/10 - Rodinný dům, Opava – Kylešovice
Ing. arch. Jiří Horák, Arche´s Opava
Stavba upoutává pozornost na první pohled. Bílá barva, prostý tvar, jednoduchý účinně fungující architektonický koncept. Dům jako minimalistická socha, tvořený dvěma hranoly položenými na sebe. Spodní širší téměř kubický se otevírá do zahrady podélným oknem obývacího pokoje a proskleným rohem zimní zahrady. Polovina hmoty podélného horního hranolu je předsunuta spodnímu a ukotvením volného konce rámuje elegantní průhled do zahrady. Do uliční strany se dům otevírá v první patře efektním úzkým pásovým oknem a směrem západním řadou podélných otvorů – oken a dveří do zahrady a na prostornou terasu umístěnou na volné části spodního hranolu. Zádveří v přízemí je tvořeno dřevěným schodištěm a od obytného prostoru je odděleno efektní skleněnou rohovou stěnou. Obývací pokoj je propojený s kuchyní.
Působivost jednoduchých přehledných geometrických forem není přiměřeně přenesena do vnitřních prostor, které přes svou materiálovou jednoduchost a eleganci nedosahují účinku venkovního vzezření. Dům vyhovuje přísným kritériím energetické nenáročnosti.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 
 

13/10 - Areál Lena hračky, Dolní Benešov
Ing. arch. Lubomír Dehner, Ing. Ondřej Kubesa, studio D
Výrobně skladový areál je dobrým příkladem čistě provedené a uměřené průmyslové výstavby v oblasti venkova za užití minima výrazových prostředků. Ačkoli se jedná o stavbu většího měřítka, nepůsobí nepřístupně, spíše naopak. Škoda snad, že architektura rezignovala na vyjádření obsahu ve formě. Možná by stavba nepůsobila tak kontrastně při vědomí, že obsahuje produkty určené k budoucí dětské radosti a hry. Pozitivně hodnotíme nepřehlédnutelnou práci s okolním terénem.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...

Související články jinde:
Beseda s architektem Tomášem Bindrem (11. 1. 2011 - www.tvportaly.cz)
Oceněný dům je ukázkou elegantní architektury (5.1.2011 - www.opavsky.denik.cz)
Nejlepší novostavbou Opavska v roce 2010 se stal dům navržený Atelierem 38 
(3. 1. 2011 - www-stavbaweb.cz)
TZ: Opavská cena J. M. Olbricha za novostavbu 2010 (29.12.2010 - artalkweb.wordpress.com)
Architekti Atelieru 38 si odnesli cenu Olbricha (27.12.2010 - www.opavsky.denik.cz)
Dům od Atelieru 38 se stal nejlepší novostavbou Opavska (26. 12. 2010 - www.estav.cz)
Opavská vila získala třetí cenu za sebou
(23. 12. 2010 - www.lidovky.cz)
Nejlepší novostavbou Opavska je letos dům navržený Atelierem 38 (22.12.2010 - www.ceskenoviny.cz)
Opavská cena J. M. Olbricha za novostavbu 2010 udělena (21. 12. 2010 - www.archiweb.cz