Prohlášení Klubu opavské kultury k Návrhu koncepce rozvoje kultury ve Statutárním městě Opava

Autor: o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k <skalik(at)zaopavu.cz>, Téma: Koncepce kultury města Opavy, Vydáno dne: 16. 01. 2012

KOK  Dne 5. 12. 2011 byl na schůzi Rady Statutárního města Opavy, jako bod jednací č. 871/29 RM 11 bod 20/29, schválen dokument nazvaný  "upravený návrh Koncepce rozvoje kultury ve Statutárním městě Opava"  (zápis z jednání Rady 5. 12. 2011) .

Uvedený dokument (celé znění dokumentu zde) byl vytvořen vedením města aby tak byl naplněn požadavek veřejnosti a slib, který vedení města deklarovalo jak v rámci svého volebního programu, tak i opakovaně v průběhu roku 2011.

Klub opavské kultury jako nezávislá kulturní iniciativa se sformoval počátkem roku 2010 a jeho členem je také o.s. Za Opavu. Důvodem vzniku tohoto klubu byla všeobecná potřeba diskuze nad kulturní politikou města Opavy a návrhem změn této politiky.

Klub opavské kultury tímto reaguje na výše zmíněný Radou města schválený dokument. Svou reakci klub zároveń předal dnešním dnem vedení města písemně.

 

Statutární město Opava
Magistrát města Opavy
Horní náměstí 69
746 26 Opava
Klub opavské kultury (KOK)
Ovocná 43, 746 01 Opava
Vyřizuje: Skalík
V Opavě dne 15.1.2011


Klub opavské kultury zásadně odmítá materiál, který byl Radou města Opavy schválen pod názvem NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE KULTURY VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ OPAVA.

Podle členů Klubu opavské kultury (KOK) se nejedná o koncepci rozvoje kultury. Nejedná se o koncepci v podobě, v jaké je tento termín běžně chápán, nýbrž pouze o vyjmenování a popis některých aktivit města v oblasti kultury, pro město s kladným hodnocením, které však není ničím podloženo. Předložený materiál nebyl nikým, kdo se měl na jeho vzniku podílet, připomínkován, nebyl podroben oponentuře, před schválením nebyl poskytnut k veřejné diskuzi. Ani KOK, ani Kulturní komise Rady Statutárního města Opavy, jejíž náplní je podle stanov také podílet se na přípravě kulturní koncepce, neměli o jejím vzniku žádnou informaci, a to i přesto, že účast na její přípravě byla veřejnosti slíbena, jak primátorem města Zdeňkem Jiráskem, tak první náměstkyní Pavlou Brady. KOK i kulturní komise se o návrhu koncepce kultury dozvěděly až v okamžiku, kdy byla zveřejněna jeho podoba schválená radou.

Jsme přesvědčeni, že v poměrech statutárního města, které si na své kultuře a kulturnosti zakládá, by tvorba koncepce měla být prací profesionálního týmu, který je jmenován vedením města, má své potřebné pravomoci, odborné znalosti, včetně znalosti místního prostředí i prokazatelné zkušenosti s kulturním provozem.

Zástupci KOK, stejně jako další odborníci a pracovníci v oblasti kultury se dlouhodobě shodují v názoru, že chybějící koncepce rozvoje kultury v Opavě přináší řadu negativ, respektive, že vznik takového dokumentu je potřebný a přinesl by řadu pozitiv. Z těch hlavních lze vyjmenovat: analýzu a zpřehlednění situace a aktivit v oblasti kultury v Opavě; analýzu silných a slabých stránek; revizi systému finanční podpory kultury Statutárním městem Opava; redefinici poslání a zaměření městem financovaných kulturních institucí a aktivit včetně Slezského divadla, Obecního domu, Klubu Art, Domu umění, festivalů Bezručova Opava, Další břehy, vánočních a velikonočních trhů, kulturního léta atd.; revizi grantového systému; vize dlouhodobého směru; aj. Dílčím, ale podstatným výsledkem by mělo být mimo jiné také zefektivnění financování kultury v Opavě. V Opavě může kvalitní kultura účinně probíhat jen tehdy, když poznáme a řekneme si jakou její podobu potřebujeme a chceme, když vytvoříme dlouhodobější obecný program jednotlivých městských institucí a aktivit, když na něj zajístíme peníze a také když jej budeme umět realizovat.

Při rekapitulaci dosud proběhlých aktivit kolem vzniku koncepce je na místě zmínit úplný počátek, kdy byla po volbách v roce 2010 novým vedením města uznána potřeba chybějící dokument, jehož existence v jiných městech, na rozdíl od Opavy, patří ke zcela běžnému standardu, doplnit a byla také deklarována vůle koncepci kulturní politiky vytvořit. Proběhlo tehdy několik schůzek vedení města s odborníky v oblasti opavské kultury, hledal se mechanismus jak koncepci tvořit a také kdo by ji měl tvořit. Úkol byl nejprve svěřen Kulturní komisi Rady SMO. Členové kulturní komise nedošli ke shodě a úkol odmítli.

Následovalo setkání cca 40 odborníků a pracovníků v oblasti opavské kultury s vedením města, které proběhlo na počátku loňského roku. Na tomto setkání byl nalezen konsenzus v otázce potřeby vzniku takového dokumentu kulturní koncepce města, který by nebyl pouze formálním listem papíru, ale naopak praktickou a užitečnou pomůckou, dokumentem, o který se lze opřít v hledání směru, finančních otázkách i vizích a prioritách. Zúčastnění se souhlasem kvitovali, že město po dlouhých letech projevilo zájem a potřebu chybějící dokument vytvořit. Z diskuze mimo jiné jednoznačně vyplynulo, že dokument, aby naplnil očekávání, musí a má obsahovat analýzu současné situace, včetně kritického vyhodnocení a vyjmenování silných a slabých stránek. Dále má zpřehlednit informace o tom, jakým způsobem se město podílí na financování kultury a v neposlední řadě má přinést především také vizi, kam se město hodlá v oblasti kultury směřovat v budoucích letech.

Vedení města po této schůzce následně oslovilo skupinu několika osobností (Simona Streitová, Mgr. Markéta Kouřilová, Mgr. Petr Rotrekl, MgA. BcA. Tomáš Skalík, MVDr. Martin Klimeš, Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.), kterou požádalo o pomoc a spolupráci při vytváření dokumentu.

Dne 23. 5. 2011 proběhla schůzka skupiny s vedením města. Na této schůzce „pracovní“ skupina konstatovala, že se neshoduje s představou vedení města, aby její členové vypracovali dokument kulturní koncepce bez oficiálního jmenování a udělení jakýchkoli kompetencí potřebných k takovému úkolu, ve svém volném čase jako dobrovolný přínos městu a písemně doložila své představy a návrhy, jaký by měl být následující postup vzniku koncepce.

Skupina na schůzce deklarovala, že se shodla v názoru, že vytvoření dokumentu koncepce kulturní politiky města vyžaduje jednak intenzivní soustředěnou práci odborné skupiny a jednak dodržení určitého mechanizmu, respektive metodiky vzniku takového dokumentu (vícekolová transparentní příprava - vznik návrhu koncepce - prezentace návrhu veřejnosti - lhůta na připomínkování - zapracování návrhů připomínek a změn - prezentace a možnost připomínkování před schválením - zapracování případných oprav - schválení radou města a zastupitelstvem), a to vše v komparaci a následném užití dobrých zkušeností z jiných měst.
Skupina uvedla, že úkol zpracování koncepce kulturní politiky města (dále jen KPM) chápe jako vytvoření komplexního vnitřně provázaného materiálu, který bude přinášet:

1. zmapováním kulturního života v Opavě
2. deklaraci zájmu města podporovat určité oblasti v kultuře + zdůvodnění konkrétní podpory
3. odbornou redefinici dílčích koncepcí městských kulturních institucí a aktivit, mimo jiné koncepci Slezského divadla, Opavské kulturní organizace, Domu umění, Klubu Art, Městské knihovny Petra Bezruče, festivalů Bezručova Opava, Další břehy, vánočních a velikonočních trhů, kulturního léta, aj.
4. racionální argumentaci pro "efektivní" rozdělování nemalé finanční částky na určité kulturní aktivity ve městě
5. způsob co nejkvalitnějšího a nejpestřejšího kulturního vyžití pro občany města a jeho okolí
6. výhledy kulturní politiky do dalších let, t.j. cesty, představy, vize o městském kulturním provozu

Skupina představila vedení města celkem 4 návrhy postupu vzniku dokumentu, včetně komentáře návrhů:

1. Vedení města zřídí chybějící odbor kultury MMO. Jeho pracovníci budou mít k dispozici potřebné informace nebo budou mít možnost si je bez problémů zajistit, budou mít přehled o kulturním dění ve městě a budou mít potřebné vědomosti jak koncepci zpracovávat. Vybraná pracovní skupina pak může sloužit jako konzultační orgán.

Toto řešení skupina navrhuje přednostně, vhledem k tomu, že jsme se shodli, že by tento odbor měl vzniknout stejně, a v případě, že bychom sami zpracovávali koncepci KPM, byl by to jeden ze stěžejních bodů, resp. návrhů, na kterém by koncepce mimo jiné stála.

2. Vedení města uskuteční otevřené výběrové řízení na vytvoření generální koncepce KPM.

Toto řešení může přinést více návrhů koncepce KPM. Náklady jsou srovnatelné s dalšími navrženými řešeními.


3. Vedení města zadá profesionální agentuře konkrétní zakázku na vytvoření koncepce KPM. Vybraná pracovní skupina může sloužit jako nezbytný konzultační a informační zdroj.

Toto řešení umožňuje větší kontrolu práce, ale není z pohledu transparentnosti zcela v pořádku.

4. Pracovní tým vytvoří koncepci KPM sám na základě oficiálního jmenování a požadavku primátora SMO (získá potřebnou legitimitu, jistotu a pravomoci) s reálným datem předání, včetně alokování finančních zdrojů na tuto činnost.

Toto řešení přináší výhodu určité "zasvěcenosti" zainteresovaných do problematiky opavské kultury, ale pokládáme je za nejméně vhodné. Skupina se nepokládá po profesionální stránce dostatečně vybavena k takové práci a především není k takovému úkolu vybavena časově. Navíc existuje obava, že toto řešení může být (oprávněně) rozporováno opozicí a odpůrci vzniku koncepce KPM, co by netransparentní a organizačně ne zcela profesionální.

Závěrem schůzky primátor města skupině poděkoval s tím, že s přihlédnutím k jí předloženým informacím a návrhům a vzhledem k finanční situaci, bude vývoj dokumentu dále řešen po vlastní linii v režii vedení města. Členové pracovní skupiny tuto informaci přijali a vyjádřili svůj trvající zájem pomoci formou konzultací, připomínkování, připadně oponentury vznikajícího dokumentu.

Celá záležitost dále pokračovala až zmíněným nečekaným schválením Návrhu koncepce rozvoje kultury Radou města.

Vzhledem k výše popsaným důvodům Klub opavské kultury NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE KULTURY VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ OPAVA. odmítá a požaduje jiné, důslednější řešení.


Za Klub opavské kultury
Tomáš Skalík
Milan Freiberg
Michal Hrabovský
Ondřej Hložek