Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010-2011

Autor: o.s.Za Opavu - Tom� Skal�k <skalik(at)zaopavu.cz>, Tma: Cena J. M. Olbricha, Vydno dne: 27. 01. 2012

Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011
Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011
Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011
Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011

O. s.  Za Opavu obdrelo celkem 21 návrh na udlení Opavské ceny J. M. Olbricha za kvalitní architektonickou rekonstrukci, které byly uskutenny na území Opavska v letech 2010 - 2011. Z tchto došlých návrh bylo na cenu J. M. Olbricha nominováno celkem 17 realizací.
Nominované stavby si mohou zájemci prohlédnout ve dnech 25. 1. - 24. 2. 2012 na výstav, která probíhá v Galerii CELLA (Matiní 4, Opava), kde mají také monost zastnit se anketního hlasování o nejlepší rekonstrukci dle návštvník.
Paraleln s tímto hlasováním me veejnost hlasovat také prostednictvím ankety zde na internetu a to níe na konci lánku.

Odborná porota bude nad nominacemi zasedat v prbhu celé výstavy, vetn osobní prohlídky staveb. Výsledky a hodnocení budou známy nejpozdji do 22. 2. 2012. V pípad, e se porota rozhodne nkteré nominované stavb udlit cenu nebo estné uznání, bude tak uinno v den ukonení výstavy v Galerii CELLA 23. 2. 2012.

Pro letošní roník byly leny odborné poroty jmenování:

Ing. arch. Milena Vitoulová, lenka pedstavenstva eské komory architekt
Mgr. Martin Strakoš, historik umní a odborný pracovník památkové pée
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt a šéfredaktor asopisu o architektue ERA 21
prof. akad. soch. Jan Ambrz, vedoucí ateliéru sochaství FaVU VUT v Brn
Dr. Martin Klimeš, výtvarný kritik, kurátor Domu umní v Opav,
MgA. Tomáš Skalík, socha a restaurátor
Mgr. Dalibor Halátek, historik umní


V následující ásti pedstavujeme všech 17 nominovaných staveb.
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010 - 2011
 
01 - Palác Razumovských, Nádraní okruh, Opava
Ing. Helena Kubinová, Kubinová + partnei, s.r.o.

Historizující mstský palác postavený vídeským architektem Ludwigem Tischlerem v letech 1892-3 pro hrabte Camilla Razumovského von Wigstein. Budova byla po válce adaptována pro úely Slezské studijního ústavu. V roce 2010 zapoala rekonstrukce výmnami vnitních instalací a odstraováním vybavení ze 70-80-tých let (svtla, záivky, linolea apod.). V rámci této etapy byly nov vybroušeny a vyspraveny pvodní podlahy, pvodní devné obloení bylo repasováno, stejn jako dvee a zárubn. V roce 2011 pak probhla celková rekonstrukce vnjšího plášt, kdy byla repasována okna, provedena opatení proti zemní vlhkosti, zateplena stecha, obnovena funknost pergoly na zahradní terase a pi oprav fasád kompletn rekonstruována štuková a sochaská výzdoba.
Tato stavba byla nominována jako píklad pomrn citlivé rekonstrukce.


 

Palác Razumovských Palác Razumovských
Stav ped rekonstrukcí (nahoe) a stav po rekonstrukci (dole).
Palác RazumovskýchPalác RazumovskýchPalác Razumovských 
 

 
02 - Kaple, Radkov - Nové Záluné
Richard ernín, Stavební firma ing. Vít Lesák

Kaple byla postavena na poátku 20. století na návsi osady Hertmanice. s vylidováním obce v prbhu 20. století postupn upadal zájem i o zdejší kapli. Vše se zmnilo a s píchodem nových obyvatel, ostupn vznikla silná obanská iniciativa s cílem kapli navrátit pvodní lesk. Finann byla akce zajištna pomocí sbírky mezi místními obyvateli a dotací.
V rámci rekonstrukce byly opraveny povrchy a profilace omítek, kompletn vymnna zvonice, peloena stecha, dlaba, byla upravena zele a okolí. Pi obnov byl kladen draz na zachování autentické podoby památky. Kaple byla nominována jako píklad citlivé rekonstrukce podnícené potebou místních obyvatel obce. 

Kaple - Radkov - Nové Záluné Kaple - Radkov - Nové Záluné
Stav ped rekonstrukcí (nahoe) a stav po rekonstrukci (dole).
Kaple - Radkov - Nové Záluné Kaple - Radkov - Nové Záluné Kaple - Radkov - Nové Záluné Kaple - Radkov - Nové Záluné Kaple - Radkov - Nové Záluné Kaple - Radkov - Nové Záluné Kaple - Radkov - Nové Záluné

 
 
03 - Polyfunkní dm MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí, Opava
Ateliér Arches pod vedením Ing. Arch. Jiího Horáka

Pvodní nemocnici ádu nmeckých rytí z roku 1883, pestavli Karl Werner a Gustav Purde v letech 1929-30 na típodlaní monoblok s jednotným prelím v duchu modernismu.
Msto objekt prodalo developerovi na pestavbu v bytový dm, ten nechal vypracovat projekt, který poítal se zateplením fasády, z pvodních oken zamýšlel udlat okna francouzská atd. Svj projekt prodal opavské firm, která dokumentaci nechala pepracovat opavskému ateliéru Arches pod vedením Jiího Horáka. Tento návrh, pak byl v letech 2010-11 realizován. Fasáda byla rekonstruována v pvodním vzhledu. V suterénu a pate tak vznikly prostory k pronájmu, pedevším jako lékaské ordinace, v horních patrech pak vznikly peván mezonetové byty o nejrznjších rozmrech, v novém pátém pate pak vznikly dva velkorysé prosklené stešní byty s terasami.
Píklad zmny funkce objektu, s uitím moderní nástavby a respektu k pvodní hmot domu.

 

Polyfunkní dm MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí
Stav ped rekonstrukcí (nahoe) a stav po rekonstrukci (dole).
Polyfunkní dm MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí Polyfunkní dm MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí Polyfunkní dm MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí Polyfunkní dm MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí Polyfunkní dm MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí Polyfunkní dm MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí Polyfunkní dm MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí Polyfunkní dm MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí Polyfunkní dm MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí Polyfunkní dm MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí Polyfunkní dm MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí Polyfunkní dm MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí Polyfunkní dm MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí Polyfunkní dm MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí Polyfunkní dm MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí Polyfunkní dm MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí Polyfunkní dm MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí Polyfunkní dm MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí Polyfunkní dm MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí

 
 
04 - Tlocvina - Tyršv stadion, Opava
Ing. arch. David Wittassek a Jií ezák - QARTA architektura

Tlocvina, která je souástí mstského atletického stadionu v Opav (nyní Tyršv stadion) byla postavená poátkem šedesátých let 20. století v akci Z, co se podepsalo nejen na její stavebn technické kvalit, ale také v dispoziních problémech. Ped rekonstrukcí se nacházela ve velmi špatném technickém stavu. Jedním z hlavních cíl rekonstrukce byla vyuitelnost a naplnní aktivitami, která byla diskutována nejen s investorem, ale také s atlety a ostatními, kdo stavbu vyuívají. Dleitá byla také ekonominost, tedy provozní náklady budovy a náklady na realizaci, které byly pomrn omezené.
Budova je opticky tvoena 3 kvádry, z toho jeden, který je souástí kryté becké dráhy, zdánliv levituje ve vzduchu. Vzdušná ocelová konstrukce, která jej vynáší, pipomíná „hru mikádo“. Fasáda pízemní budovy je zpestena asymetrickou hrou vertikálních oken. Tyto vertikály jsou dále rozvedeny do vzoru obloení fasády.
Tlocvina byla nominována jako píklad rekonstrukce, ve kterém je draz kladen stejnou mrou na funknost i kvalitu architektonického vzezení souasnosti.

 

Tyršv stadion Tyršv stadion Tyršv stadion Tyršv stadion
Stav ped rekonstrukcí (nahoe) a stav po rekonstrukci (dole).
Tyršv stadion Tyršv stadion Tyršv stadion Tyršv stadion Tyršv stadion Tyršv stadion Tyršv stadion Tyršv stadion Tyršv stadion Tyršv stadion Tyršv stadion Tyršv stadion

 
 
05 - Dm umní, Opava
Akad. arch. Štpán Hulec, Ing. arch. Daniel Špika, ARCHITEKTI

V roce 2010-2011 navázala na rekonstrukci kostela sv. Václava pestavba Domu umní, vinárny a základní umlecké školy. Architekti Špika a Hulec pistoupili k rekonstrukci celého objektu suverénn, bez pedsudk a nadbytené pokory a vtiskli mu svou výraznou tvá. Mohutn a plasticky psobící vstup z probarveného pohledového betonu kontrastuje s lehkostí a elegancí minulého ešení, ale stavebn dotváí pvodní západní kídlo kláštera. Rajský dvr, který byl znien po druhé svtové válce a v 70. letech rekonstruován, dnes zstal u jen v pdorysné stop dvou betonových schod a nkolika zdných sloup. Je zastešen a voln se propojuje s pilehlým ambitem.
Rekonstrukce zachovala dívjší funkce areálu a zamila se na ešení otázek funknosti a obslunosti prostor s propojeným vyuíváním pízemí, jakoto zázemí pro kulturní provoz v minulosti rekonstruovaném kostele sv. Václava. Celý vstupní trakt byl nov pistavn, díky emu vznikla recepce a nové sociální zázemí. Došlo k zastešení Rajského dvora, který tak me být vyuíván k rzným kulturním i spoleenským akcím. Kompletní promnou prošel i interiér restaurace. Vlastní prostor Domu umní získal nové osvtlení, závsný systém a podlahy tvoené nápodobou starých keramických dladic. Kdysi nenápadný vstup do oratoe byl posunut a na její západní stranu, aby mohl na bytelném schodišti nést rampu pro vozíkáe, kterým me slouit i nov konstruovaný ásten venkovní výtah. Výtvarn akcentované kované zábradlí ve výstavním prostoru zstalo a z bezpenostních dvod bylo doplnno o jednoduché obdélníkové sklenné zábrany.
Dm umní byl nominován jako velkorysá rekonstrukce komplikovaného historického prostoru pro poteby galerijního provozu moderního typu.

 

Dm umní Dm umní Dm umní Dm umní Dm umní
Stav ped rekonstrukcí (nahoe) a stav po rekonstrukci (dole).
Dm umní Dm umní Dm umní  Dm umní Dm umní Dm umní Dm umní Dm umní Dm umní Dm umní Dm umní Dm umní Dm umní Dm umní Dm umní Dm umní

 
 
06 - Skleník, Radkov - Dubová
Eva Císaová - Investa, Ing. Karel Komárek - projekní kancelá Atria, Opava

Skleník v Radkov - Dubové byl vybudován v rámci areálu zázemí barokního zámku. Samotný skleník byl vystavn patrn roku 1906 z iniciativy rodiny Razumovských, tehdejších majitel panství. Cihlová rená stavba, situovaná vedle bývalé oranérie, se severojiní orientací, uzavená do samostatného areálu vysokou zdí z lomového kamene. Bhem 2. pol. 20. stol. došlo k postupné devastaci nevyuívaného objektu a teprve a s píchodem nového vlastníka došlo ke zmn situace.
Souasný vlastník se rozhodl pro rekonstrukci stavby a jeho vyuívání v pvodní funkci. Skleník je kulturní památkou zapsanou ve státním seznamu, co znamenalo dsledné zohlednní zachování památkových hodnot objektu pi rekonstrukci. Díky dobré spolupráci vlastníka a památkového ústavu se podailo opravu realizovat vetn citlivého umístní moderních technologií s minimem kompromis, které by jinak mohly znehodnotit tuto cennou technickou památku. Jedinenost vyuívání památkového objektu ve své pvodní funkci je dobrým píkladem, pro který byla stavba nominována.

 

Skleník, Radkov - Dubová Skleník, Radkov - Dubová Skleník, Radkov - Dubová Skleník, Radkov - Dubová Skleník, Radkov - Dubová Skleník, Radkov - Dubová Skleník, Radkov - Dubová
Stav ped rekonstrukcí (nahoe) a stav po rekonstrukci (dole).
Skleník, Radkov - Dubová Skleník, Radkov - Dubová Skleník, Radkov - Dubová Skleník, Radkov - Dubová Skleník, Radkov - Dubová Skleník, Radkov - Dubová Skleník, Radkov - Dubová Skleník, Radkov - Dubová Skleník, Radkov - Dubová Skleník, Radkov - Dubová

 
 
07 - Hasiská zbrojnice, Holasovice
Ing. Ondej Kubesa, Ing. arch. Lubomír Dehner, STUDIO-D Opava s.r.o.

Stavební úpravy hasiské zbrojnice v Holasovicích byly provedeny v rámci dotaního programu “Posílení akceschopnosti JSDH pi povodních”.
Byla to ji tetí úprava budovy této pvodní historické hasiské zbrojnice. Úelem bylo vytvoení vyhovujících podmínek pro innost sboru dobrovolných hasi v Holasovicích, a evakuaního centra, zejména pi povodních. Byla provedena oprava garáí, vytvoení zázemí pro zásahovou jednotku, úprava spoleenského sálu s hyg. vybavením pro pípadnou evakuaci osob, oprava obvodového a stešního plášt vetn ve.
Snahou autor projektu bylo také zmnit vzhled stávající budovy v duchu souasné moderní architektury s pouitím omezených finanních i výrazových prostedk. Hmota objektu zstala zachována. Autoi pracovali s tvarem a lenním oken, vrat a vstupních dveí, s barvou fasády a hmotou ve.
Zbrojnice si zachovala pijatelné mítko vesnické zástavby, pesto se stala výrazným orientaním
bodem obce. Pízemí je pln vnováno innosti SDH v Holasovicích, v pate jsou umístny spoleenské prostory.

 

Hasiská zbrojnice, Holasovice Hasiská zbrojnice, Holasovice Hasiská zbrojnice, Holasovice
Stav ped rekonstrukcí (nahoe) a stav po rekonstrukci (dole).
Hasiská zbrojnice, Holasovice Hasiská zbrojnice, Holasovice Hasiská zbrojnice, Holasovice Hasiská zbrojnice, Holasovice Hasiská zbrojnice, Holasovice

 
 
08 - Házenkáské a dtské hišt, Antonína Sovy 10, Opava
Ing. Ondej Kubesa, Ing. Petr Ondruška, Ing. arch. Lubomír Dehner, STUDIO-D Opava s.r.o.

Zámrem investora byla obnova chátrajících hiš a chodník, jejích omezení a pípadné doplnní, sníení hlunosti a píleitostí pro vandalismus.
Projektanti se snaili navíc pidat celému vnitrobloku mstský charakter - sjednotit jej, zpehlednit a doplnit o esteticky zajímavé prvky, které prostedí pozvednou a to za pomocí jak stavebních, tak i krajináských prostedk. Prost pekroit práh pouhé opravy a údrby bez invence a pidané hodnoty. Je opakovan uplatnn motiv kruhu jak u komunikací, zahradn krajináských úprav, tak u drobných stavebních objekt.
Nejvýraznjší dominantou je nové víceúelové hišt, které není seveno obvyklými ploty a sítmi, ale dlícími zdmi z monolitického betonu, ešenými výrazn tvarov a barevn. Z boních stran je hišt vymezeno organicky tvarovanou pírodní „tribunou“ a „námstím s pravidelnou výsadbou strom.
Stávající sídlištní zele byla zbavena nemocných a druhov nevhodných strom a ke a doplnna novými výsadbami. Specifikem jsou klidové pobytové prostory v podob kruhových „minizahrad“. Souástí projektu je rovn menší hišt pro volejbal a basketbal a dv dtská hišt. Bohuel se nepodailo prosadit a provést kultivaci pilehlé „zahradní restaurace“.

 

Hišt, Antonína Sovy, Opava Hišt, Antonína Sovy, Opava
Stav ped rekonstrukcí (nahoe) a stav po rekonstrukci (dole).
Hišt, Antonína Sovy, Opava Hišt, Antonína Sovy, Opava Hišt, Antonína Sovy, Opava Hišt, Antonína Sovy, Opava Hišt, Antonína Sovy, Opava

 
 
09 - Rodinný dm, Dhylov
Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, WMA architects

Dm se nachází v obci Dhylov. Pvodní objekt byl nkolikrát pestavn. Ped rekonstrukcí byl podsklepen, se zvýšeným pízemím a obytným podkrovím s ásten sedlovou, ásten pultovou stechou. Zadáním bylo vytvoit komfortní bydlení pro mladou rodinu a menší byt pro babiku s vlastním vchodem. Hmota domu byla sníená o horní heben sedlové stechy a stecha sjednocena jedinou, pultovou stechou. Na jiní, zahradní stran se vytvoila jednopatrová pístavba s plochou stechou, slouící jako obývací prostor a stecha jako terasa. Vybudovaly se dv bytové jednotky, kadá s vlastním vstupem.
Byt 2+kk- babiky- je dispozin tvoen zádveím, lonicí, koupelnou a obývacím pokojem s kuchyským koutem. Byt 6+kk – rodiny – je dispozin tvoen 1. np. zádveí, z kterého je pístupný pokoj host, koupelna, šatna a obývací pokoj s jídelním a kuchyským koutem. Obývací pokoj a pokoj host je umístn v nové pístavb, otevené smrem na jih do zahrady terasou s pergolou. Ve 2. np jsou dva dtské pokoje, lonice rodi, koupelna, wc, šatna a technická místnost. V 1. pp je stávající kotelna, sklady a dílna.
Materiálov je dm rozlenn do dvou horizontálních hmot, tak aby se opticky docílilo sníení objektu.
Spodní ást domu je z bílé omítky, horní ást domu a pístavba je obloena devnými prkny.
Dm je koncipován jako nízkoenergetický s ízeným vtráním a sluneními kolektory. Krb je zapojen do systému vytápní a rekuperace. V ásti domu je pouitý sbrnicový systém EIB.

 

RD Dhylov RD Dhylov
Stav ped rekonstrukcí (nahoe) a stav po rekonstrukci (dole).
RD Dhylov RD Dhylov RD Dhylov RD Dhylov RD Dhylov RD Dhylov RD Dhylov RD Dhylov RD Dhylov RD Dhylov RD Dhylov RD Dhylov RD Dhylov RD Dhylov RD Dhylov

 
 
10 - Rodinný dm, Kravae
Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, WMA architects

Pvodní dm byl postaven v 50. letech. Jednalo se o dvoupatrovou ást, se sedlovou polovalbovou stechou a ásteným podsklepením. V 80. letech probhla necitlivá 2 patrová pístavba s plochou stechou, ze severní strany.
Zámr rekonstrukce bylo vytvoit moderní bydlení pro jednu rodinu za minimální náklady, respektive s minimálními zásahy do stávajícího objektu. Pvodní stavba byla dispozin naprosto nevyhovující a pedimenzovaná. Rekonstrukce probhla v období dvou let za pouití standartních stavebních materiál a technologií, v podstat svépomocí.
Dm byl nominován pro zajímavou kombinaci skladby pvodní hmoty domu a vyešení souasných poteb obyvatel v rámci moderní dostavby. 

RD Kravae RD Kravae
Stav ped rekonstrukcí (nahoe) a stav po rekonstrukci (dole).
RD Kravae RD Kravae RD Kravae RD Kravae RD Kravae RD Kravae RD Kravae RD Kravae RD Kravae RD Kravae RD Kravae RD Kravae RD Kravae RD Kravae

 
 
11 - Altv dm, Opava
BcA. Filip Menzel, stavební firma WINRO s.r.o. Robert Winkler

Z pvodn dvojdomu, se zachovala v pvodním stavu pouze pravá polovina. Dvojdm postavený kolem roku 1900 si nechali postavit opavští malíi Rudolf Hermann a Raimund Alt. Dm Raimunda Alta byl bohat malován vegetabilním secesním dekorem s enskou figurou, motivem páva i stromu. Fasáda, která byla v roce 2011 ve velmi váném stavu, byla díky dotaci Ministerstva kultury, podle návrhu restaurátora Filipa Menzela a firmy Winro, peliv doplnna, konzervována a malby restaurovány.
Píklad velmi výjimeného pístupu k obnov fasády.
 

Altv dm Altv dm Altv dm Altv dm Altv dm
Stav ped rekonstrukcí (nahoe) a stav po rekonstrukci (dole).
Altv dm Altv dm Altv dm Altv dm

 
 
12 - Obecní úad, Chvalíkovice
Ing. arch. Jií Horák, Architektonické studio ARCHE’S

Rekonstrukce obecního úadu se vypoádala s vyešením funkních a provozních otázek i rehabilitací plášt budovy.
V interiéru došlo k celkové obnov povrch. Jedním z hlavních problém, který byl kvalitn vyešen, bylo umístní výtahu do prostoru, který je dobe pístupný a zárove pohledov neexponovaný. Budopva si tak mohla zachovat svj historický ráz, nerušený technologickým zázemím zaízení, které je skryto v suterénu stavby. Na základ historických podklad bylo obnoveno také lenní fasády, vetn úpravy okenních otvor. Citliv byla sladna také barevnost nových povrch a materiál. 

Obecní úad, Chvalíkovice
Stav ped rekonstrukcí (nahoe) a stav po rekonstrukci (dole).
Obecní úad, Chvalíkovice Obecní úad, Chvalíkovice Obecní úad, Chvalíkovice Obecní úad, Chvalíkovice Obecní úad, Chvalíkovice Obecní úad, Chvalíkovice

 
 
13 - Vošárna, Radu
Obanské sdruení Vošárna ve spolupráci s o.s. KST Slezan Opava a firmou WINRO s.r.o. Robert Winkler

Jedná se o barokní stavbu. Dm je ji více ne 30 let zapsán v Ústedním seznamu nemovitých kulturních památek R. Od roku 1983 byl orgány památkové pée konstatován nevyhovující stav objektu a od roku 1985 a do roku 2007 do stavby prbn zatékalo. Následkem toho došlo k ástenému zícení kleneb nad 1.NP a vánému narušení unikátního krovu., stavného peván z jilmového deva. Pesto, e se ve 2. polovin 90. let podailo provést alespo statické zajištní objektu, tak se v roce 2006 zítila ást stechy a padající bidlicové šablony a cihly zaaly ohroovat kolemjdoucí chodce. Ješt v té dob však vlastnila památku spolenost, v jejím zájmu nebylo zajištní jejího havarijního stavu, ani její vyuití. Po urgencích na existující úady a dlouhodobých jednáních se nakonec objekt dostal v íjnu roku 2007 do draby, ve které jej odkoupilo nov vzniklé raduské sdruení Vošárna. Jediným cílem, který byl i dvodem vzniku obanského sdruení, bylo významný objekt zachránit, obnovit a vyuívat k veejným spoleenským úelm. Tyto práce byly ásten zajišovány svépomocí a ásten za úasti odborných firem.

 

Vošárna Vošárna Vošárna Vošárna Vošárna Vošárna
Stav ped rekonstrukcí (nahoe) a stav po rekonstrukci (dole).
Vošárna Vošárna Vošárna Vošárna Vošárna Vošárna Vošárna

 
 
14 - Dm u Mouenína
Ing. Zdenk Miketa

Na míst dvou gotických dom byl postaven renesanní dm o pti okenních osách. Dm byl po druhé svtové válce upraven pro poteby Magistrátu msta Opavy. Msto Opava dm v prvním desetiletí 21. století prodalo soukromníkovi, který zapoal rekonstrukci domu. V pízemí obnovil obchodní parter, v patrech pak rekonstruoval místnosti v duchu historické tradice domu. Odstranil mnoství poválených píek a vestaveb, obnovil pvodní dvení otvory, na základ nález byly na podlahách poloeny kazetové parkety, historické dvee byly repasovány a další byly vyrobeny. V podkroví vzniklo nové patro osvtlené adou stešních oken. V suterénu vznikla hospoda, piem byly pomrn pietn zachovány povrchy pvodních materiál, gotických malt s otisky šalování, gotické kamenné zdivo, renesanní a barokní cihelné zdi.
Píklad zdailé rehabilitace cenného historického objektu pi zachování maximálního mnoství pvodních stavebních detail.


 

Dm u mouenína Dm u mouenína
Stav ped rekonstrukcí (nahoe) a stav po rekonstrukci (dole).
Dm u mouenína Dm u mouenína Dm u mouenína Dm u mouenína Dm u mouenína Dm u mouenína Dm u mouenína Dm u mouenína Dm u mouenína Dm u mouenína

 
 
15 - Rodinný dm, Stratilova ul., Opava
Ing. arch. Ivana Dombková DESIGN by DONLI, projekní kancelá DK1

Z pvodního dvojdomu s vysokou mansardovou stechou ze zaátku 20. století, zstala v pvodním tvaru pouze pravá ást. Levá ást dvojdomu byla ve druhé polovin 20. století nastavena, ím zanikla mansarda a soumrnost dvojdomu.
V roce 2010 zpracovala studii rekonstrukce a dostavby pravého domu Ivana Dombková, realizace pak byla provedena ve spolupráci s projekní kanceláí DK1. V rámci rekonstrukce byla zateplena fasáda, zmnny okenní a dvení otvory, ásten pozmnna vnitní dispozice domu a nastavno nové patro.
Píklad rekonstrukce rodinného domu v historické vilové zástavb. 

RD Stratilova
Stav ped rekonstrukcí (nahoe) a stav po rekonstrukci (dole).
RD Stratilova RD Stratilova RD Stratilova RD Stratilova RD Stratilova RD Stratilova RD Stratilova RD Stratilova RD Stratilova RD Stratilova RD Stratilova RD Stratilova RD Stratilova RD Stratilova RD Stratilova RD Stratilova RD Stratilova

 
 
16 - Kaple, Nové Tchanovice
o.s. Za Opavu
Kaple se ped zahájením obnovy nacházela v havarijním stavu. Dvee byly vylomené, v interiéru se nacházely hromady suti a odpadk. Fasády byly oprýskané, stecha chybla, zdivo vlhké a zarostlé v zeleni. Z dvodu špatného stavebntechnického stavu nebylo moné kapli ji dlouho vyuívat. Destrukce památky rychle postupovaly.
Stávající stav objektu se zhodnocením závad a poruch byl vypracován ji v roce 2006, a to vetn kresebných a fotografických píloh.
Pojivovým materiálem nového zdiva byla vápenná malta vyrábná tradiním zpsobem do tzv. buchty, kdy se vyhašené vápno prokládá pískem a nechává následn odleet. Pvodní omítky byly v maximální moné míe zachovány. Stávající dvoukídlové dvee byly repasovány. Kaple byla opravena v rámci dobrovolných aktivit len a pátel sdruení.
Mezi nominované stavby byla zaazena pro citlivý pístup k utenticit památky vetn respektování pvodních stavebních technologií a materiál pouitých pi rekonstrukci.

 

Kaple, Nové Tchanovice Kaple, Nové Tchanovice Kaple, Nové Tchanovice Kaple, Nové Tchanovice
Stav ped rekonstrukcí (nahoe) a stav po rekonstrukci (dole).
Kaple, Nové Tchanovice Kaple, Nové Tchanovice Kaple, Nové Tchanovice Kaple, Nové Tchanovice Kaple, Nové Tchanovice

 
 
17 - Rodinný dm,  Stboice
Ing. Ondej Kubesa, STUDIO-D Opava s.r.o.
Rekonstrukce rodinného domu z konce 19. století, obnova pvodních konstrukcí, zachování pvodních materiál, doplnní o moderní nadasové prvky. Díky výborné spolupráce majitelky a projektanta se podailo zachovat autentický venkovský ráz budovy a sladit poadavky moderního bydlení s historickou tváí domu.

 

RD Stboice RD Stboice RD Stboice RD Stboice RD Stboice
Stav ped rekonstrukcí (nahoe) a stav po rekonstrukci (dole).
RD Stboice RD Stboice RD Stboice RD Stboice RD Stboice RD Stboice RD Stboice RD Stboice RD Stboice RD Stboice RD Stboice RD Stboice RD Stboice RD Stboice RD Stboice

Související lánky zde:
bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/spolkovy-dum-pracuje-i-v-novem-sidle-v-arealu-kina.html