Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2011-2012

Autor: o.s.Za Opavu - Tom� Skal�k <skalik(at)zaopavu.cz>, Tma: Cena J. M. Olbricha, Vydno dne: 21. 03. 2013

Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012
Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012
Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012
Mediální partner akce
Mediální partner akce

Obanské sdruení Za Opavu vyhlásilo nominace na udlení Opavské ceny Josefa Maria Olbricha za kvalitní architektonický poin za novostavbu realizovanou na území Opavska v letech 2011-2012.
Do uzávrky pijímání návrh o. s. Za Opavu obdrelo celkem 13 podnt na udlení ceny.
Z tchto došlých návrh splnilo podmínky a bylo na cenu J. M. Olbricha nominováno celkem 9 realizací.

Nominované stavby si zájemci budou moci prohlédnout od 4. dubna do 19. kvtna 2013 na výstav v Knihovn Petra Bezrue (Nádraní okruh 27, Opava), Veejnost má monost  hlasovat prostednictvím ankety zde na internetu a to níe na konci lánku. Anketní hlasování bude uzaveno dne 2. dubna. Nominovaná stavba s nejvtším potem anketních hlas obdrí ocenní hlasující veejnosti.

Odborná porota má za sebou první kolo hodnocení nominovaných staveb, vetn osobní prohlídky. V prbhu následujících dn bude hodnocení dokoneno. Výsledky a hodnocení budou známy nejpozdji do 2. 4. 2013. V pípad, e se porota rozhodne nkteré nominované stavb udlit cenu nebo estné uznání, bude tak uinno v den zahájení výstavy v
Knihovn Petra Bezrue (Nádraní okruh 27, Opava), které probhne ve tvrtek dne 4. dubna 2013 od 16 hodin.


Pro letošní roník byli leny odborné poroty jmenování:

Ing. arch. Milena Vitoulová, regionální zástupce eské komory architekt
Mgr. Martin Strakoš, historik umní a odborný pracovník památkové pée
prof. PhDr. et PaedDr. Jindich Vybíral, CSc., historik umní a architektury
prof. akad. soch. Jan Ambrz, vedoucí ateliéru sochaství FaVU VUT v Brn
Dr. Martin Klimeš, kurátor, galerista
MgA. Tomáš Skalík, socha a restaurátor
Mgr. Dalibor Halátek, historik umní


V následující ásti pedstavujeme všech 9 nominovaných staveb.
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2011 - 2012
 
Cena Olbricha 201201 - Rodinný dm, Otice
Ing. arch. Petr Mlýnek, ateliér Zóna

Novostavba RD se nachází v nové lokalit pro výstavbu rodinných dom v pímstské obci Otice. RD je lenitjšího pdorysu, zjednodušen do tvaru L. Gará je souástí kompaktní hmoty celého domu. Objekt je pízemní, nepodsklepený, s malým pdním prostorem nad vstupní ástí, stechy jsou pultové o malém sklonu (cca 5-7°). K RD patí také zpevnné plochy vjezdu, terasy a objekt venkovního bazénu o rozmrech 6,5 x 3,5 m.
Dispozin je objekt rozdlen na provozn samostatnou gará a byt. Vstup do bytové ásti je z východní strany, ze zádveí je pístupná šatna a prostorná obytná hala. Z haly je pak pístupná spoleenská ást (kuchyský kout s jídelnou a obývací pokoj s výstupem na terasu), technická ást (technická místnost, WC, koupelna) a klidová ást (lonice a dva pokoje). Z technické místnosti je pak stahovacími schdky výstup do pdního úloného prostoru. Venkovní terasa, která je kryta výsuvnou markýzou, terasa propojuje všechny zahradní výstupy z domu a navazuje na bazénové tleso.
Jedná se o RD s jednou bytovou jednotkou, prioritn urený pro rodinu s odrostlejšími dtmi, ale jeho vyuitelnost je univerzální.


 

Cena Olbricha 2012  Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012
Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012
 
 

 
Cena Olbricha 201202 - Rodinný dm, Polní, Opava
Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, WMA architects,

URBANISMUS
Stavba rodinného domu se nachází ve mst Opava. Lokalita leí východn od centra msta, v blízkosti eky Opavy a pímo sousedící s mstským náhonem. Pozemek je rovinatý, nachází se v ulici Polní. Jedná se o proluku mezi dvmi bytovými domy. Okolní zástavba je rznorodá, nekompaktní. Objevují se zde jednopatrové rodinné domy, prmyslové pízemní i vícepatrové objekty a vícepatrové bytové domy.
Stavební pozemek je lichobníkového tvaru, v proluce o šíce cca 14 metr, do ulice otoen jiním smrem, rozloen severn k náhonu, o délce cca 55 metr.
HMOTA, ARCHITEKTURA
Hmotov respektuje okolní, pímo navazující zástavbu, a to stejnou výškou atiky. Lapidární kubus je ve skutenosti tvoen pízemní vtší hmotou, která je v pate ustoupena jak ze severní, tak z jiní strany. Z jiní uliní strany, ustupuje hmota a dopluje ji devná pergola, která slouí k odstínní jiního slunce a vytváí bariéru ped výhledem do prmyslové zóny. Ze severní strany ustupuje hmota proto, proto, aby co nejmén stínila zahrad, aby hmota domu nestínila zahrad. Ze západní strany dm pímo navazuje na sousední objekt. Z východní strany má dm odstup 3,5 metr od sousedního objektu tak, aby byl moný prjezd smrem do zahrady. Tento odstup je z uliní strany vyplnn bránou. Prostor slouí jako parkovací stání pro automobily.
Rodinný dm je pístupný branou do prjezdu, dále pak do zádveí. Ze zádveí se vstupuje do obsluné chodby a odtud do šatny, technické místnosti a WC, skladu, schodišt do 2.NP, kuchyn s jídelním koutem a obývacího pokoje.
Ve 2.NP se nacházejí dva pokoje s terasou orientovanou na jiní stranu a clonnou devnou pergolou, dále lonice rodi, šatna a koupelna.
Zdivo i stropy jsou ze systému porotherm 24 s tepelnou izolací z polystyrenu. Stropy jsou skládané porotherm. Hlavní hmota objektu je kryta bílou omítkou, pergola a vjezdová vrata jsou je obloeny pírodními modínovými prkny. Okna jsou tmav šedá. Stecha je plochá.
Dm je vytápn tepelným erpadlem vzduch-voda. Dm má elektricky ovládané venkovní rolety doplnné zabezpeovacím systémem. 

Cena Olbricha 2012 Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012
Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012
Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012
Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012

 
 
Cena Olbricha 201203 - Rodinný dm, Opava - Kylešovice
Ing. arch. Petr Stanjura, Ing. arch. Zuzana Stanjurová Mateiciucová, Studio ROAD 2

Parcela má tvar protáhlého obdélníku s delší stranou orientovanou piblin severo-jiním smrem. Píjezdová komunikace tvoí severní hranici pozemku. Z tvaru a orientace pozemku ke svtovým stranám vychází základní koncept navreného rodinného domu. Podél východního okraje pozemku je navren dvoupodlaní hranol, který zahrnuje všechny obytné místnosti. K západnímu okraji je navren jednopodlaní objekt obsahující gará a technické zázemí. Ob hmoty jsou spojeny i spíše kompozin rozdleny vstupním traktem. Tento nástupní lineární chodník prochází domem a pokrauje jako terasa, vede kolem bazénu a ústí na jiním konci u ásten zapuštného posezení s grilem. Pdorysný tvar domu vytváí píhodné podmínky pro odpoinek. Vzniká tak atrium orientované jihozápadním smrem. Z východní strany je dm minimáln vzdálen od sousední parcely. Tato stna, ve které tém nejsou okenní otvory, tak me být vnímána jako vizuální bariéra. Pi západní hranici pozemku je navreno kryté pergolové stání pro automobil, v jeho zadní ásti je uzavený sklad zahradní techniky a jízdních kol.

DISPOZINÍ EŠENÍ
Dm je obýván ptilennou rodinou. V pízemí je ze zádveí pístupna místnost, která slouí jako pracovna majitele a píleitostn pro hosty. Spolu s hygienickým zázemím tvoí samostatnou buku. Ze zádveí je rovn vstup do technické ásti domu. Z chodby s regály pro uskladnní potravin je pístupna gará a technická místnost, ve které se uvauje s malým saunovým boxem. Hlavní obytný prostor tvoí kuchy propojená s jídelnou a navazující obývací pokoj, který je oddlen posuvnou píkou. Tento prostor je velkoryse propojen do venkovního atria. Schodišt do patra rozdluje ást rodi a dtí, mezi nimi je navrena spolená koupelna. V rodiovské ásti, kterou tvoí šatna a lonice, se zvauje v budoucnu umístní malé koupelny. Všechny ti dti mají k dispozici svj vlastní prostor, piem dv menší mají pokoje rozdleny pouze posuvnou píkou. Z prosklené chodby je pístupna terasa.

 

Cena Olbricha 2012 Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012
Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012

 
 
Cena Olbricha 201204 - Rodinný dm, Slavkov
Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Zelinka, Atelier 38

Nov vznikající ulice na okraji obce. Všudypítomné ve vtru se klátící „Van Goghovské“ zlaté obilí. Jak má vypadat bydlení na vesnici ve tetím tisíciletí? Co se meme nauit od pvodního zpsobu bydlení na vesnici? Co bylo pro nj charakteristické?
Neodmyslitelnou souásti byl dvr. Na nm bosé dti pobíhaly se zvíaty, pralo se tu prádlo, mlátilo obilí, poádaly se zabíjaky …
Ze dvora byla pístupna obydlí lidí, zvíat, stodoly, sýpky…
Dvr byl prodlouením vnitních prostor a zárove byl spojnicí mezi soukromým obyvatel a veejným ivotem vesnice.
Na tomto sémantickém znaku je zaloený koncept domu. Jednoduchá jednopodlaní dynamická hmota domu se vtšinou vnitních prostor otevírá do dvora. Interiér si tak pi dostateném proslunní zachovává dostatek soukromí, je pohledov krytý z venku a dokáe si uchovat i výhledy do krajiny.
Dvr, exteriér, se stává souásti interiéru a naopak. Dvr dlí dispozici na klidovou a spoleenskou ást.
Dm je vyzdný z cihelných tvarovek a kontaktn zateplený, dvr má vtranou fasádu s devným obkladem. Nosnou konstrukci jednoplášové nevtrané stechy tvoí v rovné ásti elezobetonová deska, v ásti s pultovou stechou konstrukce devná. Okna jsou devná z eurohranol.
Vytápní je teplovodní podlahové, zdrojem je kondenzaní plynový kotel.

 

Cena Olbricha 2012 Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012
Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012
Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012
Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012

 
 
Cena Olbricha 201205 - Rodinný dm, Ludgeovice
Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, WMA architects,
spolupráce Nowo , Ing. arch. Jan Lefner

Pozemek se nachází v obci Ludgeovice v okrese Opava. I pes tsnou blízkost prmyslové Ostravy je ivotní prostedí v míst píznivé k rezidennímu bydlení. Pozemek se rozkládá na jiním svahu s výhledem na les s údolím blízkého potoka a je pístupný ze severu z nov vybudované komunikace, spolené pro tyi sousedící rodinné domy.
URBANISTICKÉ EŠENÍ
Investor ml jasný názor na podlanost a nápl domu. Vyadoval prosvtlený pízemní dm, který bude stídmý, avšak pohodlný a komfortní. Tak vznikla pízemní stavba ve tvaru písmena T, orientovaná vtší prbnou hmotou podél západní hrany pozemku. Tato hmota se po celé délce otevírá na jih. Ústedním motivem je rozšiující se prhled celým prostorem. Kolmo na hlavní hmotu je postaveno kídlo klidové ásti domu tak, aby mly všechny pokoje maximální propojení se zahradou a výhled do pilehlého lesa. Hmota domu sleduje klesání terénu. Úrove pízemí klesá se spádnicí pozemku. Nejvýše poloená je gará, o dva schodišové stupn níe je stední ást domu. Nejníe je pak hlavní obytný prostor. Úrove podhledu zstává v celém dom v jednotné úrovni.
ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZINÍ EŠENÍ
Jednotlivé funkce domu jsou azeny v logickém provozním sledu od vstupu po hlavní obytný prostor v zahrad. Na severu je gará pro 3 automobily a pedprostorem pro další dva. Na ní navazují další technické místnosti - sklad, kotelna, prádelna a prchozí šatna propojená do vstupní haly. Smrem na jih jsou orientovány spoleenské prostory domu - velký obytný prostor s jídelnou a dominantní prosklenou stnou o velikosti 10x3 metry. Klidová ást domu se skládá z pracovny, tí lonic se spolenou koupelnou a manelské lonice s vlastní koupelnou a šatnou.

 

Cena Olbricha 2012 Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012
Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012
Cena Olbricha 2012

 
 
Cena Olbricha 201206 - Rodinný dm, Latarna - Slavkov
Ing. arch. Petr Stanjura, Ing. arch. Zuzana Stanjurová Mateiciucová, Studio ROAD 2
Stavební pozemek se nachází v nové zástavb obce Slavkov, v lokalit s nov zasíovanými 24 parcelami, urenými k výstavb rodinných dom. Pístup k pozemku je z jiní a východní strany.
Koncepce domu vychází z charakteru pímstské zástavby. Ambicí návrhu bylo vytvoení uritého dispoziního etalonu pro objekt rodinného bydlení. Rodinný dm je navren jednopodlaní.
Objekt obdélníkového pdorysu má pultovou stechu. Veškeré obytné místnosti v dom jsou orientovány na jih, do zahrady. Uspoádání vnitního prostoru jednoznan lení dm na dv zóny.
V severní ásti zahrady s východním pístupem je podél chodníku umístno parkovací stání pro jedno a dv vozidla.
Dm má jednu bytovou jednotku. Je uren rodin se 2-3 dtmi. Vstup do objektu je ze severní strany, spoleenská zóna je tvoena kontinuálním prostorovým uspoádáním s kuchyským zálivem a se zapuštnou palubou kryté terasy. Klidová zóna je doprovázená šatnovou chodbou na severní stran objektu, z ní jsou pístupné jednotlivé jin orientované lonice i koupelna.
Základy objektu tvoí betonové pásy a deska. Konstrukn se jedná devostavbu. Stecha je navrena pultová z devných krokví, podhled je rovný, zavšený. Krytina je z asfaltových pás, fasáda je z trvalých a bezúdrbových materiál - z pedzvtralého bidlicov šedého titanzinku Rheinzink a z cementovláknitých desek. Akumulace ve devostavb je zajištna pomocí akumulaních vyzdívek v interiéru, tedy píek z vápenopískových cihel. Okenní výpln jsou devné. Souástí výrazu domu je také exteriérové stínní pomocí posuvných devných okenic v jiní fasád, do nho se prokresluje umístní koupelny svým nautickým motivem.

 

Cena Olbricha 2012 Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012
Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012
Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012

 
 
Cena Olbricha 201307 - Rodinný dm, Štítina
Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Pavlína Harazimová, Atelier 38

Architektonická studie eší novostavbu rodinného domu v obci Štítina. Parcela je umístna v rámci nov vznikajícího obytného souboru.
Dm je jednopodlaní, krytý nízkou sedlovou stechou. S touto plnou hmotou kontrastuje transparentní devné kryté stání pro auto doplnné o sklad. Hmota domu je prolomená atrii, do kterých je orientovaná vtšina místností.
Jednoduchá asketická hmota, psobící pevnostním dojmem, se vnitními prostory otevírá do atrií. Interiér si tak pi dostateném proslunní zachovává dostatek soukromí. Hlavní hmota je v bílé omítce, atria jsou pojatá v tmavším odstínu. Posuvné stny na fasád jsou devné laované, okna jsou plastová v šedém odstínu a stecha je provedená plechová.
Vnitní dispozice je dlená „pátení“ komunikací, lemovanou vestavným nábytkem. V severovýchodní ásti je situováno zádveí, sklad, kuchy a koupelny. Jihozápadní ást domu tvoí pracovna, obývací pokoj a lonice. Obytné prostory jsou prostídány venkovními atrii, interiér a exteriér se navzájem prolínají, je vnímána celá hloubka dispozice. Vnitní uspoádání místností umouje rozdlit dm na dv samostatné bytové jednotky. Krytý pístešek stání umouje vstup do domu suchou nohou.

 

Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013
Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013

 
 
Cena Olbricha 201308 - Rodinný dm, Opava - Kateinky
PhDr. Ing. Petr icho, Atelier icho

Jedná se o nepodsklepený rodinný dm s garáí, pdorysného tvaru L se dvma nadzemními podlaími. Dm je umístn ve volné mírn zvlnné krajin v polích, v tsné blízkosti je pouze jeden rodinný dm. Výškov stavbu dynamicky urují ti roviny - nejniší je rovina garáe, druhou tvoí zdné plnostnné zábradlí terasy a tetí rovinu atika ploché stecha 2. NP.
Design domu je zamýšlen jako puristický, s minimálním mnostvím prvk, vyuívá bezrámových velkoplošných okenních a sklenných systém (schodišová stna), svody ploché stechy jsou umístny v nikách obvodového zdiva a vpusti na terase jsou umístny pod dlabou.
Barevn je stavba ladna do svtlé šedé barvy s ervenavým nádechem, podlahy vetn schodišt jsou z Marmolea vínové barvy. V garái, koupeln, WC a zádveí byla vyuita keramická dlaba šedého odstínu.
Obvodový pláš je vyzdn z cihelného zdiva Porotherm tloušky 300 mm, je zateplen polystyrenem tloušky 100 mm a opaten omítkou. Strop nad 1. NP je navren z panel Spirol z pedpjatého betonu, skladba stechy je vytvoena spádovaným polystyrenem s hydroizolací a betonovou šedou dlabou kladenou na rektifikaní podloky (terasa) a kaírkem (nad garáí). Nad 2. NP je strop devný trámový bez podbití s viditelnými trámy, skladbu tvoí OSB desky, spádový polystyren a hydroizolace. Okna i dvee (vetn vchodových) jsou navrena jako Euro (rámy devné, barva - teše a trojsklo), neotevíravé ásti oken jsou navreny jako bezrámové zasklení. Vtšina oken je navrená jako francouzská, propojující interiér se zahradou. Na zahradu je moné vyjít francouzskými okny z obývacího pokoje z kuchyn, lonice a koupelny. Na terasu je moné vstoupit balkónovými okny pracovny ve 2. NP. Garáová vrata a dvee jsou plnostnné, plechové, barva svtle šedá. Dm je osvtlen v interiéru i exteriéru navrenými LED svítidly firmy Blauwe Tulp.
Rodinný dm je vytápn tepelným erpadlem zem-vzduch.

 

Cena Olbricha 2013 Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013
Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013
Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013

 
 
Cena Olbricha 201309 - Zastešení sypkých hmot v areálu SSMSK
Ateliér Technico, Opava

Pi stavb ásti jiního obchvatu msta Opavy byl v rámci úprav okolí kruhového objezdu v Kylešovicích ešen také objekt piléhající k tomuto objezdu. Jedná se o sedmiblokovou elezobetonovou stavbu zastešení venkovního skladu sypkých hmot posypového materiálu v areálu SSMSK, stedisko Opava.
Stavba je otevena smrem do areálu podniku, kde nabízí pohotovostní skladové prostory pro materiál urený k zimní údrb silnic. Pdorysn objekt kopíruje hranice parcely. Zadní strana tvoí vysokou hradbu a protihlukovou zástnu zárove, zatímco z elní strany jsou vytvoeny hluboké kóje s pevislým kšiltovým zastešením, nosné stny jednotlivých sekcí jsou zárove pepákami oddlujícími prostory od sebe.
Konstrukn se jedná o elezobetonovou stavbu se zastešením trapézovým plechem. Díky tvarování stechy do zvlnných oblouk nesených odvánou odlehenou ocelovou konstrukcí, která pracuje a poítá s principem samonosné klenby plechu, bylo dosaeno monumentálního výrazu v rámci syrové robustnosti materiálové skladby. Stavba nezastírá nic ze souasného pístupu k stavitelství, kde je jedním z hlavních kritérií úspchu nízká poizovací cena a pesto nerezignuje na výrazovou a estetickou stránku vci.

 

Cena Olbricha 2013 Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013
Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013
Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013
Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013Cena Olbricha 2013