Územní plán města Opavy přináší řadu zajímavých návrhů

Autor: o.s. Za Opavu <administrator(at)zaopavu.cz>, Téma: Územní plán, Vydáno dne: 21. 07. 2013

Víte, kde vznikne v Opavě nová průmyslová zóna? Zajímá vás, kde může vzniknout nové obchodní centrum? Zajímá vás, jak bude vypadat město v roce 2025?

Město Opava zpracovává nový územní plán pro své území. Územní plán je jeden z nejdůležitějších dokumentů města, který na dlouhou dobu dopředu ovlivňuje, jak se bude město vyvíjet. Určuje, kudy povedou silnice, kde vzniknou nové plochy pro bydlení, kde se počítá se zelení v krajině nebo kde se budou nacházet nové výrobní a obchodní plochy. Zajímá vás, jakou cestou se město vydá?

obr. Varianty obchvatu Komárova.


Současný územní plán města Opavy pochází z roku 1998 a jeho výhledové období je do roku 2015 - počítá tedy s potřebami obyvatelstva a s tím související velikostí a funkcí ploch ve městě tak, jak budou asi vypadat v roce 2015. Doposud bylo provedeno 8 dílčích změn územního plánu.

Koncept územního plánu byl dokončen v létě 2012 a do 17. 10. 2012 jej bylo možno připomínkovat. Předpokládá se, že v roce 2025 bude v Opavě žít zhruba 58 000 obyvatel a počítá s vybudováním 1 800 nových bytů (144 bytů/rok). Výrobní areály v blízkosti centra města jsou navrženy ke změně na smíšené plochy bydlení, plochy pro výstavbu jsou navrženy v okrajových částech města.

Dále je zde navržena řada ploch pro průmysl – v Jaktaři, Komárově, Opavě-Předměstí a Vávrovicích. V Kateřinkách a Opavě-Předměstí jsou dále navrhovány komerční plochy pro obchod a v Kylešovicích je navržena plocha pro těžbu štěrkopísku. Jedná se o celou řadu záměrů, které budou mít na vzhled našeho města velký vliv.

Současný návrh konceptu předpokládá velký zábor kvalitní zemědělské půdy. Toto je bezpochyby největší negativní dopad. Naopak územní plán by měl přispět ke zvýšení množství zeleně v krajině, snížení hlukového znečištění z dopravy, zlepšení čištění odpadních vod a posílení podmínek pro hospodářský rozvoj.

Velmi zajímavým tématem je obchvat Komárova. Zatím existují tři varianty - Jih, Sever a Průtah. Všechny tři varianty mají svá pro i proti. Severní varianta je nejdražší a představuje největší zásah do krajiny a životního prostředí. Proti variantě jih vystupují obyvatelé Suchých Lazců, kteří preferují průtah Komárovem. Komárovští naopak průtah nechtějí a spíše preferují jih. Průtah evidentně není vyhovující, neboť narušuje plynulost dopravy a způsobuje znečištění ovzduší a hlukem. Jak byste řešili tuto situaci vy? Osobně bych upřednostnil jižní variantu a s takovým provedením, aby měla co nejmenší dopad do krajiny a neobtěžovala hlukem majitele domů v blízkosti – je možno zvážit protihlukové stěny a doprovodnou zeleň a co nejvhodnější zakomponování do krajiny.

V rámci sdružení Za Opavu přípravu územního plánu sledujeme a k návrhu konceptu jsme zaslali řadu připomínek. Vyjádřili jsme svůj nesouhlas s rušením zahrádkové osady na ulici Žižkova a současně máme pochybnosti o rušení zahrádkářské kolonie V Zátiší, která se nachází u vojenského splavu. Problém je, že je zde vymezena aktivní zóna záplavového území. Tímto se velmi pečlivě zabývají také samotní zahrádkáři, kteří k tomuto záměru podali námitku veřejnosti. 

Další velkou výhradu máme k vymezení ploch pro výrobu a komerční zařízení. Konkrétně se jedná o plochu na ulici Olomoucká na okraji Opavy směrem na Slavkov. Tento záměr jednak dlouhodobě nedoporučuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jednak zde dojde k výrazným záborům velmi kvalitního půdního fondu a taktéž dojde ke značnému zásahu do volné krajiny a ve spojení s jižním obchvatem a rozvojem obce Otice k omezení migrační prostupnosti území. Myslíme si, že Opava je město, které má již teď velké množství obdobných ploch pro komerční využití. Toto má negativní dopady na život a kvalitu služeb v centru města, na drobné podnikatele ve městě a na zvyšování intenzity automobilové dopravy. Myslíme si, že by tato plocha měla být z návrhu územního plánu vyjmuta a ponechána jako zemědělská půda.  

Co tedy říci závěrem? Návrh územního plánu se pořád ještě vytváří. Ačkoliv je velmi náročné pročíst se tím množstvím textu a všemi mapami, má to určitě smysl, neboť po jeho schválení již bude mnohem složitější řadu věcí ovlivnit. Pokud vás bude zajímat něco konkrétního, můžete se obrátit i na nás a budeme se vám snažit poradit, jak postupovat.