Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2012-2013

Autor: o.s.Za Opavu - Tom� Skal�k <skalik(at)zaopavu.cz>, Tma: Cena J. M. Olbricha, Vydno dne: 24. 03. 2014


Za Opavu obdrelo celkem 16 návrh na udlení Opavské ceny J. M. Olbricha za 
kvalitní architektonickou rekonstrukci, které byly uskutenny na území Opavska v letech 2012 - 2013. Z tchto došlých návrh bylo na cenu J. M. Olbricha nominováno celkem 13 realizací.

Odborná porota bude v následujících dnech hodnotit nominované stavby.

Výsledky a hodnocení budou zveejnny formou tiskové zprávy dne 7. dubna 2014.

V pondlí 7. 4. 2014  v 18 hodin probhne v Galerii CELLA na Matiní ul. v Opav slavnostní udlení Ceny a vernisá výstavy nominovaných a ocenných staveb.
Výstava potrvá do nedle 13. 4. 2014.
Také v letošním roce bude mimo hodnocení odborné poroty udlena Cena hlasující veejnosti. Hlasovat mete prostednictvím ankety na internetových stránkách zaopavu.cz.

leny odborné poroty Ceny J. M. Olbricha v letošním roce jsou:

Ing. arch. Milena Vitoulová, architektka
Mgr. Martin Strakoš, historik umní a odborný pracovník památkové pée
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt a garant asopisu o architektue ERA 21
prof. akad. soch. Jan Ambrz, vedoucí ateliéru sochaství FaVU VUT v Brn
prof. PhDr. et PaedDr. Jindich Vybíral, CSc., historik umní a architektury
MgA. Vendula Šafáová, PhD., architektka
Ing. arch. Lucie Langerová, architektka a vedoucí oddlení památkové pée MMO

V celém lánku pedstavujeme všech 13 nominovaných staveb.Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2012 - 2013
 

 
01 - Knihovna v Holasovicích
Projekt - STUDIO-D Opava s.r.o., 2003-2008, Ing. arch. Lubomír Dehner.
Interiér ve spolupráci s Ing. Josefem Bartákem a FORMDESIGN.
Stavebník - Obec Holasovice.  Realizace - Fichna-Hudeczek, 2010-2012.
Budova se nachází na míst pvodního rodného domu hudebního skladatele a tvrce eského sborového zpvu Pavla Kíkovského. V roce 1935 byla v tomto objektu otevena pamtní sí.
Ped rekonstrukcí byla pední, díve obytná dvoupodlaní ást s pdou vyuívána jako stedisková knihovna. Prostory nevyhovovaly z kapacitního, ani provozn technického hlediska, stodolu vyuívala obec jako sklad.
První verze projektu rekonstrukce byla vypracována ji v roce 2003. Knihovna byla po rekonstrukci slavnostn otevena 17. 3. 2012.
V pední památkov chránné ásti domu vznikl prostor pro stediskovou knihovnu a hygienické vybavení, v pate zasedací místnost spojená s pamtní síní Pavla Kíkovského. V prostoru bývalé stodoly je nov umístna pjovna knih.
Pi rekonstrukci byl kladen draz na zachování pvodního charakteru stavby a genia loci. K nejcennjším zajímavostem patí zrekonstruované fresky Valentina Drkovice v interiéru a na uliním štítu.


 


 
02 - Knihovna Slezského zemského muzea
Projekt - Adam architects - Ing. arch. Jií Adam, Ing.arch. Pavel Martykán.
Realizace - Beskydská stavební, a.s., 2013.

Cílem rekonstrukce bývalé Janotovy vily, knihovny Slezského zemského muzea, byla úprava prostor pro návštvníky a vytvoení nové kapacity depozitá pro vtšinu z asi 300 000 svazk knih a asopis, jimi knihovna v souasné dob disponuje.
Byla provedena rekonstrukce vtšiny stavebních konstrukcí, byly restaurovány nkteré historické prvky, vstupní dvee, vitráové okno, svtlíky. Opravena byla fasáda budovy, vnjší vzhled budovy byl rekonstruován v kontextu s historickou podobou vily. Byla provedena vestavba výtahu, ím byla bezbariérov zpístupnna badatelna knihovny s unikátním devným stropem objeveným a pi stavebních
pracích.

 
 

 

 
03 - SC BREDA & WEINSTEIN
Projekt - Šafer Hájek architekti spol. s.r.o. - Ing. arch. Oldich Hájek, Ing. arch. Laco Fecsu,
Ing. arch. Olga Kostíová, Ing. arch. Jakub Koní, Ing. arch. Radek Toman, Ing. arch. Jaroslav Šafer.
Realizace - VCES a.s. Investor - BREDA & WEINSTEIN a.s.

Rekonstrukcí a dostavbou stávajících objekt bývalého pivovaru Zlatovar vzniklo v Opav nové spoleenské a komerní centrum. V další etap bude toto centrum spojeno se stávajícím obchodním domem Breda z 30-tých let minulého století. Komplex budov bývalého mšanského pivovaru zabírá území velkého nepravidelného ptiúhelníku, definovaného ze západu ulicí Pivovarskou, ze severu Nákladní, z východu piléhá k dnes ji neexistujícím hradbám tj. k dnešní ulici Na Valech.
Po dohod s orgány památkové pée byly zachovány stávající objekty varny, spilky, staré sladovny a nové sladovny, fasáda leáckých sklep v Pivovarské ulici a komínové tleso. Dále interiéry varny a spilky s konstrukcí zaklenutí. Stávající objekty dvou sladoven, varny a spilky jsou logicky umístny ve vztahu k pvodním hradbám a poloze historického jádra. Pirozen se tak staly základem prostorového a funkního uspoádání komplexu. Podél stávajících objekt byly vloeny dv hlavní zasklené mstské ulice s novou architekturou na druhé stran tchto veejných prostor. Jedna pasá je poloena kolmo na hradby, druhá je tenou hradeb a míí k rotund stávajícího obchodního domu Breda. Stávající objekty se tím stávají souástí prostorového konceptu, jejich fasády se staly souástí nov vytvoených atrií a základními prvky orientace v komplexu.
Objem komplexu je zámrn rozdlen do více menších ástí pomocí zasklených atrií a pomocí artikulace stávajících budov, prostor tím získává mítko, které je více v souladu s mítkem rostlé okolní zástavby. Vtšina z velkých stech je navrena jako zelené terasy s výhledy. Hrany venkovních teras jsou lemovány vzrostlou zelení v kontejnerech.
   

 


 
04 - Hozovo nábeí
Projekt - STUDIO-D Opava s.r.o., 2011, Ing. arch. Lubomír Dehner, Ing. Petr Ondruška.
Ing. Ondej Kubesa a kol.
Stavebník - Statutární msto Opava. Realizace - Berger Bohemia a.s., 2013.

Areál se nachází v severovýchodní ásti msta Opavy, v katastrálním území Kateinky u Opavy, na okraji katastrálního území Opava-Pedmstí. Na jiní stran je území vymezeno ekou Opavou, na severní stran ul. Na Pastvisku, na východní stran lávkou u herny Bludika a na západní stran lávkou na ulici Pekaské.
V minulosti zde byly zahrady pilehlých statk, z ovocných alejí zstala jen torza. Urbanistická koncepce rekonstrukce vychází ze zpracovaného platného územního plánu msta Opavy, z poadavk zadavatele, pírodních a technických podmínek a v neposlední ad i majetkoprávních vztah k nkterým pozemkm. Hozovo nábeí je území celomstského významu. Jedná se o ucelený pás kvalitní zelen vedoucí stedem msta.
Území protíná hlavní pší tah ze sídlišt Kateinky do centra msta a cyklotrasa . 55 nadmstského významu.
Zele je rozšíena o solitérní výsadbu a hlavn o aleje zdrazující promenádu kolem eky Opavy. Krajináské úpravy zvýrazují terénní modelace a funkní vyuití jednotlivých travnatých ploch.

 


 
05 - Historická výstavní budova Slezského zemského muzea
Projekt – Kubinová + partnei, s.r.o. – Ing. Helena Kubinová, Ing. Zuzana Koicová,
Ing. Daniel Koica, Ing. Arch. Kvtoslava Kruková, Lukáš Miketa, ing. Petr Kudlík.
Realizace – O.K.D.C. mont s.r.o., 2011-2012.

Historická výstavní budova je jedním z šesti expoziních areál Slezského zemského muzea. Jedná se o voln stojící neorenesanní objekt, vybudovaný pro úely Muzea císae Františka Josefa pro umní a emesla, zaloeného v Opav v roce 1882 z podntu Obchodní a ivnostenské komory.
V letech 2011 - 2012 prošla stavba generální rekonstrukcí, která se zamila na sanaci technických a havarijních problém i ešení dispozice vnitního prostoru na míru nevé koncepce expoziního provozu.
Souástí rekonstrukce bylo restaurování fasády, architektonických prvk i sochaské výzdoby – jak sousoší Pegas, tak plastik alegorií umní a emesel, které byly ji v minulosti z technických dvod sneseny z budovy. Zrekonstruovaná budova s novou expozicí Slezsko
byla veejnosti zpístupnna v kvtnu 2012.

 


 
06 - Muzeum Slezský venkov Holasovice
Projekt – STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. arch. Lubomír Dehner.
Realizace – Slezský venkov, o. s. - Muzeum Slezský venkov Holasovice.

Muzeum Slezský venkov se nachází v areálu hospodáského dvora v Holasovicích, který vznikl v místech nkdejšího hradišt na návrší uprosted obce ji ve stedovku. Pi dlení Opavska v roce 1377 pipadly Holasovice ke Krnovskému kníectví. V roce 1523 koupil panství krnovské komory Jií z Hohenzollernu, ale roku1623 byl krnovský velkostatek Hohenzollernm konfiskován a udlen Karlovi z Lichtenštejna. Lichtenštejnové dreli panství a do roku 1926. V prbhu 2. pol. 20. stol. se z komplexní výrobní jednotky, jakou kadý vesnický statek byl, stal pouze monofunkní vepín.
První myšlenka na zmnu vyuití areálu a návrat ke kultivovanému prostoru pochází z roku 2001. V roce 2007 vzniklo obanské sdruení Slezský venkov. V roce 2010 získalo sdruení s pomocí MAS Opavsko dotaci na stavební úpravy bývalého ovína. Následovaly svépomocné dokonovací práce a instalace první ásti expozice. Další rozvoj muzea umonily dotace z ROP Moravskoslezsko a SZIF na opravu bývalé stodoly a klny. V celkovém rozsahu bylo muzeum Slezský venkov v Holasovicích oteveno 23. 3. 2013.

 

 
07 - Kaple sv. Floriána v Mikolajicích
Píprava a realizace - Obec Mikolajice, 2013.
Rekonstrukce kaple sv. Floriána v Mikolajicích byla zamena na obnovu plášt stavby, oken, dveí a stechy. V budoucnu je v plánu etapa, která by zajistila rekonstrukci ve a návrat ke starší devné podob, bez oplechování. Pi souasné rekonstrukci byl obnoven drenání systém, odstrann novodobý kabinec, plechová stecha byla nov ešena tmavou šablonou. Okenní otvory byly vyplnny novými okny s dvojskly, pi zachování pvodního lenní a profilace rám. Barevná skladba prodyšných omítek respektuje pvodní barevnost, která byla zjištna pi pedcházejícím przkumu.

 

08 - Kaplika u erného mlýna, Komárov
Projekt - Karel Masek.
Realizace - DUO-STAV spol.s.r.o. Restaurování maleb - Filip Menzel, 2012.

Kaplika v opavské mstské ásti Komárov, stojící na kiovatce ulic Hlavní a Ostravská, byla postavena mlynáem z erného mlýna v roce 1711. V roce 2012 prošla kompletní citlivou rekonstrukcí.
Rekonstrukce kaple byla zamena na obnovu omítek a krytiny. Zárove byla vyešena také hydroizolace stavby. V prbhu prací byly objeveny barokní výmalby stropu, které byly následn peliv restaurovány.

  
09 - Hasiská zbrojnice, Mel
Projekt - STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. Jií Šafránek, Ing. Ondej Kubesa.
Stavebník - Obec Mel. Realizace - PROSPERITA STAVEBNÍ A KOMERNÍ, s.r.o., 2012 - 2013.

Pedmtem projektu byla celková rekonstrukce stavby, záchrana zchátralé unikátní, pro obec typické devné ve, vybudování zázemí dobrovolných hasi, pizpsobení rozmr garáí souasné technice.
Projektant usiloval o obnovu ve v maximální moné míe. Navrhl však "minimální monou variantu“ pro zachování charakteru stavby. Následnou spoluprací vedení obce s dodavatelem se podailo docílit výborného výsledku, zachování maximálního mnoství pvodních architektonických prvk pi zachování domluvené ceny.

 


 
10 - Rodinný dm, Slavkov
Projekt - Ing. Venuše Drochytková, Ing. Jaromír Krejí.
Stavebník - Ing. Venuše Drochytková, Realizace - Jan Hulva, 2012 - 2013.

Rodinný dm v obci Slavkov byl postaven v roce 1927 v zahrad, ve které ji stál starší domek z nepálených cihel. Pozemek údajn v minulosti slouil k tb kamnáského jílu; v dob poválené byl z vtší ásti obehnán oprnou zdí cesty na Zlatníky. Minulý vlastník zahradu zalesnil jehlinatými stromy a pírod blízkými kei, take výsledek dlal dojem útulného dolíku zarostlého dunglí. Práv genius loci byl hlavním argumentem pi rozhodování o koupi nemovitosti.
Pvodním zámrem bylo starší dm ásten zboit a jeho zbylou ást pestavt na gará a hospodáskou místnost; novjší dm ml být po drobných úpravách provozován jako devoezbáská dílna a v jiním svahu ml vzniknout nový malý dm.
Zásahem osudu nebyl zámr naplnn - naopak bylo teba rychle vymyslet a realizovat ekonomicky nenároné ešení vzniklé situace. Proto bylo pistoupeno k rekonstrukci „mladšího“ domu, jeho nejvtším handicapem je umístní v blízkosti komunikace, která dm obtáí z jiní a západní strany.
Stavba, oištná od pístavk verandy a nkolika klen má základní pdorys 5 x 12 m, je nepodsklepená, o jednom nadzemním podlaí a volném pdním prostoru pod sedlovou stechou. V prbhu rekonstrukce se ukázalo, e je zapotebí vymnit nejen krov, ale i stropní trámy. Byla provedena izolace proti vod i tepelná izolace stn a strop; pvodní kastlíková okna byla nahrazena eurookny s trojsklem.
Pvodní dispozice : vstup + kuchy + pokoj byla zmnna v návaznosti na pístavbu hlavního obytného pokoje (36m2), vysunutého mezi stromy v zahrad a chránného od provozu na komunikaci hmotou domu.
 

 

 
11 - Rodinný dm, Mokré Lazce
Projekt - Ing. arch. Jií Halfar, spoluautoi: Ing. arch Eliška Macková, Ing. arch. Jií Stejskalík.
Stavebník - rodina Halfarova. Realizace - svépomocí, 2010 - 2013.

Stavební úpravy rodinného domu se dotýkaly obvodového plášt a bytu v pate. Druhý byt v pízemí a suterén zstaly bez úprav.
Dm pochází z roku 1928, kdy byla pímstská vila postavena mimo vesnickou zástavbu, na samot uprosted polí. V roce 1980 byla provedena generální oprava, která vilku se secesními štuky zjednodušila a zmodernizovala. Na svou dobu citlivá modernizace by v dnešním pohledu památkové ochrany neobstála. Druhá modernizace se pietn nevracela, ale snaila se bydlení pidat novou
kvalitu.
Dispozice modernizovaného bytu vychází z archetypu jizby, která v sob sdruuje nkolik funkcí. Krom vaení a stolování i poobdový odpoinek na otomanu i veerní poleení na peci. Nechybí teplo rodinného krbu.
Z této místnosti jsou pístupné zbylé dva pokoje, koupelna s WC a po mlynáských schodech pdní pracovna a prostor pro hosty. Byt byl doplnn o chybjící technické zázemí v nové nadstavb (praní, sušení a skladování).
Souasné bydlení lze oznait jako komunitní – v ‚jizb‘ se odehrává vtšina denního ivota. Zárove ale dispozice poskytuje lenm rodiny potebné soukromí (oddlená lonice, dtský pokoj i pracovna). Fasáda domu reaguje na vnitní dispozici a v maximální míe respektuje pvodní okna. Vrací jim otvíravost, západnímu štítu pimenou symetrii a okna v celém pízemí zvyšuje.

 
 
12 - Kulturní dm Na Rybníku, Opava
Projekt - Atelier 90 s.r.o. - Ing. arch. Ladislav Vlachynský, spoluautoi: Ing. arch. Luboš Kaplan,
Ing. arch. Boris Hladký, Ing. arch. Jií Devíkovský.
Realizace - HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby, závod Morava, 2011 - 2012.

Kulturní dm Na Rybníku - pvodn novorenesanní stavba z roku 1895 vznikla úsilím Spolku katolických tovaryš. V roce 1965 byla rekonstruována na Závodní klub Ostroj. Roku 2004 msto objekt odkoupilo se zámrem jeho rekonstrukce a pístavby. V roce 2010 byla vyhotovena realizaní dokumentace a zahájena stavba. Na jae roku 2012 byla rekonstrukce a dostavba dokonena.
Budova je objemov lenna na dv základní hmoty, stávající rekonstruovaný objekt a novou pístavbu. Rekonstrukce zachovává historizující výraz stávající budovy pouze na dvou fasádách a ásten v interiérech pvodního sálu. Hlavní vstup nebylo mono vrátit do pvodní polohy z ulice Na Rybníku. Byl vloen na sted symetricky ešeného novorenesanního prelí. Do všech prostor bylo pivedeno denní svtlo svtlíky, podzemními dvorky a sklennými konstrukcemi.
Nová servisní budova je pojata jako kubická hmota se soudobým tvaroslovím. Do servisní pístavby, která slouí pro umístní vzduchotechniky, sklad, WC a šaten úinkujících, je proraen velký otvor. Tím byla do budoucna zachována monost postavení koncertní sín. Pístavba by mla fungovat jako ocelová spona dvou sál.

 

13 - Vila Vanurova, Opava
Projekt - Ing. arch. Jií Horák.
Realizace - JURÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o. 2012 - 2013.

Budovu bývalé porodnice nechal podle projektu vídeského architekta Alfreda Kellera vybudovat jako soukromé sanatorium primá chirurgického oddlení a pozdji i editel Slezské nemocnice Fritz Pendl. Porodnice zde pak fungovala od roku 1948. V roce 2003 byla pesunuta opavská porodnice z historické budovy na rohu Vanurovy a Olomoucké ulice do nov zbudovaného pavilonu v rámci Slezské nemocnice. Od této doby a do roku 2011 byl pvodní objekt nevyuíván, ásten chátral a ásten podléhal vandalským zásahm.
Budovu se následn od msta podailo zakoupit Miroslavu Glosovi. Byla zaloena spolenost Vila Vanurova o.p.s. a stavba byla velkoryse rekonstruována pro úely senior centra.
Budova má pt podlaí, vetn sníeného pízemí se zázemím, kam jsou situovány rehabilitace, masáe a aktivizaní místnost. Ty budou k vyuití i pro veejnost. Všechny bytové jednotky objektu jsou bezbariérové s vlastní koupelnou, kuchyskou linkou a z vtší ásti s balkony.