Zachraňte zříceninu hradu Vikštejn!

Autor: o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k <skalik(at)zaopavu.cz>, Téma: Ohrožené památky Opavska, Vydáno dne: 12. 06. 2014

Spolek Za Opavu a sdružení Radkov již tradičně od roku 2011 pořádají každoročně na konci srpna v prostorách zříceniny hradu Vikštejna u obce Radkov na Vítkovsku kulturní akci s názvem "Den hradu Vikštejna" (více viz samostatné projekty).
Smyslem celé akce přitom není jen strávit příjemný den v přírodním prostředí a kulturním programem. Jde nám především také o propagaci místa a snahu zviditelnit aktuální stav a potřeby, které zřicenina Vikštejna, pokud má zůstat pro budoucí generace zachována, má. Hrad Vikštejn je nejrozsáhlejší dochovanou zříceninou na Opavsku, první zmínka je z roku 1377. Zároveň patří mezi její nejvýznamnější a zároveň nejohroženější kulturní památky v regionu vůbec.

Obec Radkov, sdružení Radkov a spolek Za Opavu v posledních letech intenzivně, dosud však spíše neúspěšně, vyvíjí snahu získat finanční prostředky k nastartování postupné záchrany zříceniny, která potřebuje v několika místech statické zajištění a celkově konzervační obnovu. Tato obnova by měla pozastavit erozi zděných částí, které v posledních desetiletích stále rychleji památku degradují.
Hlavním problémem v našem snažení je chybějící dokumentace, která by se mohla stát podkladem pro získání finančních dotací a grantů. Na vypracování dokumentace jsme proto ve spolupráci s dalšími organizacemi vyhlásili veřejnou sbírku.

Více informací níže v tomto článku a také přímo na odkaze hithit.com (Zachraňte zřízeninu hradu Vikštejn!).


Co je náš cíl?

Cílem záměru je zahájení rehabilitace kulturní památky, a to v úvodu vytvořením takové dokumentace, která by analyzovala současný stav památky, vyhodnotila by nejkritičtější místa a navrhla taková komplexní opatření, která by byla v souladu s památkovými hodnotami stavby a zároveň vedla k záchraně tohoto významného areálu. Bez dokumentace nelze žádat o žádné dotace a přilehlá malá obec Radkov nemá dostatek prostředků na tuto studii.

Detaily

Cílem je vytvoření komplexní studie "Rehabilitace hradu Vikštejna" dle výše uvedeného rozsahu. Na základě jednoduchého výběrového řízení budou vybráni dva odborníci - stavař či architekt a statik, kteří by měli spolupracovat na jednotném výstupu.

Samozřejmostí je již v průběhu projektové přípravy účast na jednáních s památkovými orgány, vlastníkem a dalšími zainteresovanými stranami. Veškerou činnost a aktivity projektu bude koordinovat o.s. Radkov. Cílem je vytvoření komplexní studie "Rehabilitace hradu Vikštejna" dle výše uvedeného rozsahu.

Při zpracování studie je přitom nezbytné využít znalostí a zkušeností odborníků - statika a architekta, kteří navrhnou efektivní opatření vedoucí k záchraně památky. Veškerá opatření by se měla zaměřit na řešení příčin poruch a měla by vycházet ze zkušeností v oboru památkové péče. V rámci zpracování studie se očekává vytvoření pracovního týmu, ve kterém budou v průběhu plnění projektu spolupracovat zástupci všech dotčených stran (obce, sdružení, památkářů, archeologů atd.).

Rozsah 1. etapy studie:

1) analýza současného stavu areálu, rozbor podkladů

2) obecný návrh sanace a oprav

3) etapizace (začínající z kritických míst)

4) vzorový projekt (fáze realizační) - 2. brána, objekt při vstupu vpravo (je v nejhorším stavu) - rozbory omítek a malt, návrh stavebních a statických sanací, dřívějších dozdívek, trhlin a kavern, zvl. s ohledem na patu a korunu zdiva, odstranění náletových dřevin. 

100 000,- Kč

5) statické posouzení s návrhem opatření

40 000,- Kč.

Celkové náklady na projektovou přípravu: 140 000,- Kč.

Projekt jsme nastavili na nižší částku, neboť budeme rádi, když budeme moci na projektové dokumentaci alespoň začít a poté oslovit přímé sponzory z podnikatelské sféry, kteří předběžně přislíbili účast na projektu, jakmile uvidí první výsledky práce týmu.

V případě, že se vybere více prostředků než je potřeba na projektovou dokumentaci, použijí se výhradně k rekonstrukci hradu Vikštejna nebo na další etapy projektové realizační dokumentace.


Další podrobnosti...