Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2013–2014

Autor: o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k <skalik(at)zaopavu.cz>, Téma: Cena J. M. Olbricha, Vydáno dne: 25. 04. 2015

   

Opavská cena J. M. Olbricha je udělována spolkem Za Opavu od roku 2007. Každoročně se střídá udělování ceny za novostavbu s cenou za rekonstrukci u realizací, uskutečněných na území Opavska v předchozím období. Udělováním Opavské ceny J. M. Olbricha hodláme upozorňovat na zajímavé příklady. Hlavním smyslem ceny J. M. Olbricha je akcentovat úlohu architektury v životě jedince a společnosti, rozproudit o ní debatu, kultivovat vkus a přinášet poučné konfrontace.

 
V letošním roce odborná porota rozhodovala o udělení ceny za novostavbu kolaudovanou v letech 2013-2014.
Pětičlenná odborná porota (dva porotci se omluvili) hodnotila celkem 15 nominací, mezi které byly zařazeny dva bytové domy, sedm rodinných domů, dále také tři sochařské realizace ve veřejném prostoru. Ze staveb z veřejných zdrojů to byly obecní úřad v Dobroslavicích a zahrada v Hradci nad Moravicí.
 
Pro letošní ročník byli členy odborné poroty jmenováni:
Ing. arch. Milena Vitoulová, architektka
Mgr. Martin Strakoš, historik umění a odborný pracovník památkové péče
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt a garant časopisu o architektuře ERA 21
prof. akad. soch. Jan Ambrůz, vedoucí ateliéru sochařství FaVU VUT v Brně
Ing. arch. Lucie Langerová, architektka a vedoucí oddělení památkové péče MMO
Ing. arch. Tomáš Pilař, architekt
MgA. Vendula Šafářová, PhD., architektka

Členové hodnotící poroty architektka Vendula Šafářová a architekt Tomáš Pilař, byli omluveni a z časových důvodů se hodnocení nezúčastnili.
 
Hodnocení:

Jako slibný se porotě jeví fakt, že mezi nejlepšími realizacemi se začínají objevovat také noví mladí místní tvůrci-architekti, vracející se po studiích a praxi zpět do opavského regionu. Současně o větším přehledu a ambicích místních stavebníků svědčí i zastoupení skvělých architektů působících zcela mimo region. Oba tyto fenomény by do budoucna místní scéně, na které se již léta pohybuje jen několik silných tvůrčích osobností, jen prospěly.

Sympaticky působí zařazení nových sochařských realizací ve veřejném prostoru do nominací. I Opavsko se tak dostává do kontextu s jinými regiony v České Republice, kde se v posledních letech daří po delší odmlce opět umisťovat výtvarná díla ve veřejném prostoru. Společně s nimi však i na Opavsku tyto snahy trpí zbytečnými neduhy, které pramení z nedostatku zkušeností investorů s přípravou podobných zadání, podceněním komplikovanosti a komplexnosti, jakou vyžadují i rezignací na možnost získání širšího nadhledu porovnáním více ideji pořádáním výtvarných soutěží více autorů.

S ohledem na výše zmíněné celkové zhodnocení nominovaných staveb uděluje spolek Za Opavu na základě doporučení odborné poroty následující ocenění těmto nominovaným stavbám:

Cena J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2013 – 2014 Rodinného domu v Suchých Lazcích, který zpracovali: Tomáš Bindr, Lucie Mohylová, HIP Luděk Valík, Atelier 38, realizace 2013/2014 návrh terasové zahrady a zahradní úpravy Lubomír Rychtar (nominace 11).

Čestné uznání za novostavbu bytového domu v Opavě, který zpracovali: Kamil Mrva Architects, AMG studio (nominace 02).

Čestné uznání novostavbě rodinného domu v Polomi, který zpracovali: Tomáš Bindr, Lucie Mohylová, HIP Vojtěch Šimčík, Atelier 38, realizace 2014 trojice skupin bříz Lubomír Rychtar (nominace 14).

Nominace č. 15 byla posouzena mimo řádné hodnocení, protože vlastníkem stavby je člen pořadatelů ceny Josefa M. Olbricha.

V anketě hlasující veřejnosti získala nejvíce sympatií nominace č. 9 - stavba rodinného domu ve Vítkově, , který zparcoval Ing. arch. Petr Mlýnek, Ateliér Zóna.

Dále v článku uvádíme slovní hodnocení jednotlivých staveb...
 

Cena Olbricha 201501 - Administrativní budova, Opava
Ing. arch. Jaromír Hanuška, Ing. arch. Antonín Řehulka, IDEA, realizace 2013

Přízemí domu nekomunikuje s okolím, hmota objektu a její členění zde působí poněkud těžkopádně. Snaha o získání maximálního objemu na úkor možností daného místa, která se projevuje i nedodržením uliční čáry, ubírá stavbě na přesvědčivosti. 
Cena Olbricha 201502 - Rezidence Mendlova, Opava
Kamil Mrva Architects, AMG studio
, realizace 2013-2014
Čestné uznání za mimořádné invenční řešení bytového domu, které v Opavě nemá srovnání. Důsledně je vyřešen komfort bydlení skýtající chráněné soukromí a zároveň kontakt s ulicí i zahradou. Dům působící z exteriéru robustně je odlehčen a prosvětlen skrytými průhledy. Velmi dobré usazení v prostoru a správně zvolené měřítko zajistily, že dům je v souladu s okolní zástavbou rezidenční čtvrti Kylešovského kopce. Přínosem je také umístění veřejně přístupných služeb - ordinací, které staví dům do hybridní funkce mezi občanskou vybaveností a privátním bydlením. Tomu také odpovídá volné osazení v zeleni, bez oplocení směrem do ulice. 
Cena Olbricha 201503 - Obecní úřad, Dobroslavice
Ing. arch. Lubomír Dehner, Ing. Ondřej Kubesa, Ing. Pavla Černínová, STUDIO-D
Pečlivě provedená realizace veřejné stavby. Zvolené měřítko i tvar střechy a další prvky odkazují k tradici okolní zástavby, přitom stavba přiznává současnost moderním zpracováním povrchů, např. ve formě železobetonových konstrukcí stropů v interiéru. Sympaticky střídmá stavba s přehledným a praktickým uspořádáním provozu je civilní a vstřícná a svátečním obkladem jasně upozorňuje na svou výjimečnou roli v obci.
Výsledku ubírají některé kompromisy a detaily, jako polystyrenová stěna se stěrkou imitující beton při vstupu nebo práce s rohovými detaily fasádního obkladu.
 
Cena Olbricha 201504 - Kaple Panny Marie, Jakartovice
Dalibor Tesař, Jitka Škarohlídová, Pavel Charousek
Nová kaplička nad Jakartovicemi je cenným obohacujícím prvkem v okolní krajině. Dobrý stavební a lidský počin společně se zpracováním ozvláštňujících detailů ze stavby dělají zajímavý cíl poutních cest a procházek.
Skvělý záměr však bohužel postrádá odvahu pustit se více na pole současné architektury.
 
Cena Olbricha 201505 - Kašna Doubravka, Hradec nad Moravicí
Prof. ak. soch. Kurt Gebauer,
Přestože dílo ještě není zcela dokončeno (na vrcholu chybí soška Doubravky), panuje obava, že ani poté nebude celkový dojem nesouladu prvků, neobvykle zvoleného měřítka a umístění v prostoru náměstí přesvědčivější.
Použité tvarosloví kašny působí anachronicky a ve vztahu k plastice disproporčně. Velmi těsné obkroužení mobiliářem k sezení vytváří nevhodnou pohledovou bariéru.
 
Cena Olbricha 201506 - Kašna, Velké Hoštice
Ing. arch. Petr Mlýnek, Ateliér Zóna, Mgr. Daniel Klose, WINRO s.r.o, realizace 2014
Porota kladně kvituje záměr obce realizovat sochařský prvek ve veřejném prostoru. Přes snahu o civilistní a zjednodušené sochařské ztvárnění nedokáže dost dobře přesáhnout doslovnost a prvoplánovost záměru přepisu symbolů v městském znaku do prostoru. Dílo by snad mohlo tvořit pomyslnou estetickou spojnici se sousedící architekturou z komunistického období, kdyby se však trochu alibistická skupinka stromů nesnažila přesně o pravý opak.


 
Cena Olbricha 201507 - Zahrada všem otevřená, Hradec nad Moravicí
Ing. arch. Petr Mlýnek, Ateliér Zóna,
Zamýšlenému záměru vytvořit nový veřejný prostor v turisticky masivně navštěvovaném návrší městečka v Hradci nad Moravicí pomáhá jeho umístění s krásným výhledem do okolních kopců. Nejistě však působí práce se zelení, vodním prvkem a dalším inventářem zahrady.
Je to skvělý počin na dobrém místě, kterému by však prospělo více neformálnosti.
 
Cena Olbricha 201508 - Pomník opavské synagogy, Opava
Ing. arch. Jan Kovář, Kamil Ludwig,
Záslužný záměr upozornit pomníkem na historickou situaci a tragédii musí být hodnocen kladně.
Rozpačité je však jeho ztvárnění i osazení v prostoru, které nemá velký potenciál vyzývat kolemjdoucí k potřebnému zamyšlení.
Nepodařilo se udržet architektonickou čistotu řešení – ruší volba obrubníku v trávě, dlaždice, štěrk. Vyznění díla by pomohla předcházející veřejná výtvarná soutěž nebo přítomnost zkušeného sochaře v autorském týmu. 
Cena Olbricha 201509 - Rodinný dům, Vítkov
Ing. arch. Petr Mlýnek, Ateliér Zóna,
Rodinný dům je dobře usazen v pozemku. Skýtá kvalitní a dobře vyřešené bydlení v dobré lokalitě. Snaha o zajímavou práci s hmotami ústí v architektonické řešení nevybočující z průměru.

 
Cena Olbricha 201510 - Rodinný dům, Slavkov
Ing. arch. Petr Mlýnek, Ateliér Zóna,
Stavba postrádá eleganci, předimenzované římsy jsou hlavními výraznějšími prvky domu, určujícími její charakter. 
Cena Olbricha 201511 - Rodinný dům, Suché Lazce
Tomáš Bindr, Lucie Mohylová, HIP Luděk Valík, Atelier 38, realizace 2013/2014 návrh terasové zahrady a zahradní úpravy Lubomír Rychtar
Komfortní rodinný dům s promyšleným provozním a dispozičním uspořádáním je vtipně zasazen ve svažitém terénu.
Úspěšné a přesvědčivé je zapojení současné architektury přímo doprostřed vnitřních rezerv intravilánu, v rámci starší zástavby obce, ne na periferii. Jako sociálně pozitivní gesto vnímáme obrácení hlavní obytné místnosti domu velkým oknem do ulice – veřejného prostoru, tak, jak bývá na venkově zvykem (u nové zástavby je tomu bohužel často naopak a z ulice se pak místo prostoru sociálního kontaktu stává pouhý dopravní koridor).

 
Cena Olbricha 201512 - Rodinný dům, Podvihov
Ing. arch. Zuzana Stanjurová Mateiciucová, Ing. arch. Petr Stanjura, Studio ROAD2,
Stylový rodinný dům je dobře zasazen do pozemku. Má propracované a přitom úsporné dispoziční a objemové řešení, takže nabízí vysokou obytnou kvalitu, mnohotvárnost a bohatost. Použité kvalitní materiály vynikají dobrým zpracováním. 
Cena Olbricha 201513 - Rodinný dům, Opava - Kylešovice
Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, WMA architects, spolupráce ing.arch. Jan Lefner,
Velmi příjemné měřítko, upřímná strohost čistého provedení rodinného domu splňující nároky na současné kvalitní bydlení. Dům je příkladem dobrého řešení v komplikovaném místě houstnoucí okolní zástavby. Architektonicky zvládnutý minimální dům. 
Cena Olbricha 201514 - Rodinný dům, Polom
Tomáš Bindr, Lucie Mohylová, HIP Vojtěch Šimčík, Atelier 38, realizace 2014 trojice skupin bříz Lubomír Rychtar
Zajímavě rozehrané téma zahradního domu kombinovaného s garáží na nepříliš inspirativním pozemku. Vytvoření pocitu jedinečnosti místa napomáhá mnohost různorodých propojení se zahradou a světlem, hlavní obytný prostor otevřený do krovu, s nepravoúhlou geometrií, perfektní řemeslné zpracování břidlicového obkladu na fasádě i minimalistického dřevěného nábytku v interiéru. Dům skrývá tajemství i překvapení a je dobrým příkladem, jak lze i z malého zadání vytvořit událost. 
Cena Olbricha 201515 - Rodinný dům, Radkov - Dubová
Ing. arch. Kamil Mrva, Ing. arch.Martin Rosa, Kamil Mrva Architects
Z důvodu osobní vazby stavebníka domu na tuto soutěžní přehlídku se porota rozhodla jej do přehlídky zařadit, avšak posoudit mimo řádné hodnocení:
Dům reprezentuje tradiční venkovskou typologii spojující bydlení s pracovním prostorem, v tomto případě dílnou, a to v inovativní soudobé formě. Realizace dokazuje, že i s omezenými prostředky a svépomocí lze dosáhnout velmi kvalitního výsledku.