ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 MýÜŁanskř pivovar v Opavý ľ konverze pr¨myslovÚho areßlu

 
o.s. Za Opavu - SC Breda & Weinstein - Opavskř pivovar - 28. 04. 2013 - 5251 p°eŔtenÝ  
S laskavým svolením Lenky Kordinové zvý°ej˛ujeme Ŕást zajímavé a stále aktuální  bakalá°ské práce, která byla v roce 2012 vypracována na Ostravské univerzitý v Ostravý a nese název MýšŁanský pivovar v Opavý. Do text¨ bylo zasahována jen z°ídka, p°evá×ná Ŕást je p°ímými citacemi.  
 
Autorka si zvolila téma konverze pivovaru Opavské mýšŁanské pivovarské spoleŔnosti – pozdýjšího Zlatovaru a.s., který byl právý v pr¨býhu let 2011 – 2012 transformován v nové spoleŔenské centrum Breda & Weinstein. Problematika konverze opavského pivovaru je vidýna v p°ístupu k jeho památkovým hodnotám, které jsou v této práci dešifrovány pomocí sledovaného historického vývoje pivovarnictví ve mýstý a podrobným rozborem jeho stavebního vývoje. Zjištýný stav je následný konfrontován s projektem nového spoleŔenského centra B & W a v závýru je uvedeno celkové hodnocení celé situace z hlediska památkové péŔe. монастырский чай
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 53 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

(p°e)Stavba jde do finßle

 
o.s.Za Opavu - Adam ´┐Ż´┐Żastn´┐Ż - SC Breda & Weinstein - Opavskř pivovar - 20. 09. 2012 - 1706 p°eŔtenÝ  
Rekonstrukce bývalého opavského pivovaru Zlatovar jde do finále. Za 2 mýsíce má být objekt otev°en ve°ejnosti. P°inášíme vám poslední fotografie z místa p°ed dokonŔením stavby.


Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 3 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Rekonstrukce opavskÚho pivovaru pokraŔuje

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - SC Breda & Weinstein - Opavskř pivovar - 22. 06. 2012 - 2818 p°eŔtenÝ  
P°inášíme vám další fotografie z místa stavby rekonstrukce bývalého opavského pivovaru Zlatovar, které je p°etvá°eno na spoleŔenské centrum Breda & Weinstein. Naposled uvedený termín dokonŔení stavby je 15. listopadu 2012.
 
Více zde: 
     
 
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 28 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Fotoreportß× od opavskÚho pivovaru

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - SC Breda & Weinstein - Opavskř pivovar - 07. 09. 2011 - 3347 p°eŔtenÝ  
Nabízíme vám další foreportá× z pr¨býhu prací v areálu bývalé mýstské tr×nice a opavského pivovaru.


Zobrazit vÝce fotek ... | Komentß°e: 16 | P°idat komentß° | Informa°nř e-mail Vytisknout Ŕlßnek
 

Pivovar se promý˛uje

 
o.s. Za Opavu - SC Breda & Weinstein - Opavskř pivovar - 01. 03. 2011 - 2970 p°eŔtenÝ  
Stavební práce sice postupují výrazný pomaleji, ne× se p¨vodný p°edpokládalo, avšak  stále pokraŔují a nezastavují se ani vlivem zimních nízkých teplot. P°inášíme Vám nýkolik fotografií aktuálního stavu pr¨býhu prací.

Zobrazit vÝce fotek ... | Komentß°e: 8 | P°idat komentß° | Informa°nř e-mail Vytisknout Ŕlßnek
 

Břvalß tr×nice se zmýnÝ na Slezskř dv¨r

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - SC Breda & Weinstein - Opavskř pivovar - 03. 03. 2010 - 4066 p°eŔtenÝ  

Jak vyplývá z nejnovýjších informací, developerská spoleŔnost Develon, která v souŔasnosti zahajuje práce na p°estavbý bývalého opavského pivovaru na spoleŔenské centrum Breda & Weinstein, p°ipravuje také nový projekt zástavby sousedního areálu bývalé mýstské tr×nice.
Ten je v souŔasnosti nevyu×itý a poté, co jej opustila spoleŔnost Plaza, skýtá zajímavý prostor pro zkušeného investora.  
Podle °editele developeské spoleŔnosti Develon, Radima Bajgara, bude pro projekt Slezského dvora, jak se zámýr pracovný nazývá, charakteristická urbanistická citlivost a mýstotvorný charakter architektury. Zámýr poŔítá se stavbou bytových dom¨ v logickém napojení na stávající zástavbu, plynulé prodlou×ení ulic spolu s velkoryse koncipovaným ve°ejným prostorem mezi jednotlivými stavbami. Ze severní strany, p°iléhající k Nákladní ulici se poŔítá s vybudováním komerŔní zástavby, která bude slou×it také jako odstínýní rezidenŔní Ŕásti areálu od frekventované ulice.
SouŔástí zámýru je rovný× návrh stavby multifunkŔního sálu, který v Opavý chybí. Investor tento zámýr v souŔasnosti diskutuje s vedením mýsta. P¨vodný se toti× uva×ovalo o stavbý tohoto typu v prostoru zahrady za kulturním domem na RybníŔku. Od toho bylo ale upuštýno, nicméný ve h°e je ještý jedna alternativa, kde by podobná stavba mohla vzniknout. O podobné myšlence uva×uje také spoleŔnost Crestyl, která v souŔasnosti p°ipravuje projekt na p°estavbu Slezanky a zástavbu za Slezankou.
SpoleŔnost Develon nám poskytla nejnovýjší vizualizace p°edbý×né urbanistické studie p°ipravovaného zámýru Slezského dvora. Autory urbanistického °ešení je opýt architektonická kancelá° šafer hájek architekti.

Na vizualizacích jsou barevný rozlišeny jednotlivé funkŔní typy budov:
svýtle modrá - administrativní, komerŔní a jiné vyu×ití
oran×ová - stavby pro bydlení
okrová - zamýšlený vícefunkŔní sál

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 55 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

SpoleŔnost Develon zÝskala 26. ledna stavebnÝ povolenÝ

 
o.s. Za Opavu - SC Breda & Weinstein - Opavskř pivovar - 11. 02. 2010 - 4059 p°eŔtenÝ  

PivovarDeveloperská spoleŔnost Develon vydala tiskovou zprávu s informací o aktuálním vývoji zámýru p°estavby opavského pivovaru na spoleŔenské centrum Breda & Weinstein. V souŔasnoti probíhají v areálu bývalého pivovaru demoliŔní práce a p°ípravné stavební práce.
 

Celá tisková zpráva je k dispozici také na našem webu v sekci Ke sta×ení.

 

 

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 2 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Ve°ejnß prezentace promýny opavskÚho pivovaru

 
o.s.Za Opavu - Adam ´┐Ż´┐Żastn´┐Ż - SC Breda & Weinstein - Opavskř pivovar - 01. 11. 2009 - 3691 p°eŔtenÝ  

V úterý 20. °íjna se konala ve°ejná prezentace spoleŔenského centra BREDA & WEINSTEIN. Tuto prezentaci uvádýl zástupce developerské firmy DEVELON Radim Bajgar, slovo mýl také primátor mýsta Opavy Zbynýk Stanjura, architekti a archeolog.

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 0 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

AktußlnÝ vizualizace zßmýru p°estavby pivovaru

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - SC Breda & Weinstein - Opavskř pivovar - 23. 05. 2009 - 4665 p°eŔtenÝ  
S dovolením spoleŔnosti DEVELON CZ, s.r.o., p°edstavujeme nové vizualizace k zámýru p°estavby opavského pivovaru na obchodní a spoleŔenské centrum. Zámýr je v souŔasné dobý ve stadiu územního rozhodnutí, které vydal stavební ú°ad v Opavý, a proti kterému se následný odvolala spoleŔnost Plaza.
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 9 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

SpoleŔenskÚ centrum Breda & Weinstein - novÚ vizualizace v rßmci ˙zemnÝho °ÝzenÝ

 
o.s. Za Opavu - SC Breda & Weinstein - Opavskř pivovar - 03. 02. 2009 - 5568 p°eŔtenÝ  
Zámýr výstavby nového spoleŔenského centra Breda & Weinstein v areálu opavského pivovaru se dostal do další fáze p°íprav. V souŔasnosti bý×í územní °ízení, jeho× ve°ejné projednání probýhlo na konci ledna.  V souvislosti s tím p°inášíme nýkolik nejnovýjších vyobrazení uvedeného zámýru. Další podrobnosti, pohledy, p¨dorysy, °ezy projektem i jeho textovou Ŕást m¨×ete shlédnout mimo jiné také v sekci Ke sta×ení...

Zobrazit vÝce fotek ... | Komentß°e: 41 | P°idat komentß° | Informa°nř e-mail Vytisknout Ŕlßnek
 

SpoleŔenskÚ centrum Breda & Weinstein

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - SC Breda & Weinstein - Opavskř pivovar - 14. 10. 2008 - 8652 p°eŔtenÝ  
Zámýr výstavby nového spoleŔenského centra Breda & Weinstein v areálu opavského pivovaru je ve fázi p°íprav projektových a dalších podklad¨. Do 14. °íjna mýl kdokoli mo×nost podat své p°ipomínky k oznámení zámýru v rámci °ízení EIA. Oznamovatelem zámýru je CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., podklady zámýru zpracovali Ing. Michal DAMEK a RNDr. Výra TÍÄKOVÁ.

V rámci podrobný zpracovaných podklad¨ a p°íloh nalezneme také nýkolik pohled¨ a vizualizací na mo×nou podobu p°ipravované stavby.

Autorem architektonického zpracování zámýru je architektonická kancelá° SHA - šafer hajek architekti.
 
Celé oznámení zámýru  vŔetný p°íloh je dostupné v sekci Ke sta×ení.
Zobrazit vÝce fotek ... | Komentß°e: 52 | P°idat komentß° | Informa°nř e-mail Vytisknout Ŕlßnek
 

Opavskř pivovar - mapovßnÝ terÚnu

 
o.s. Za Opavu - SC Breda & Weinstein - Opavskř pivovar - 06. 10. 2008 - 4328 p°eŔtenÝ  
P°íprava zámýru rekonstrukce opavského pivovaru je ve fázi zjišŁovacího °ízení EIA. Pro ilustraci p°inášíme nýkolik fotografií areálu z roku 2007.
Na stránkách Krajského ú°adu MSK v Ostravý byla zve°ejnýna informace o oznámení zámýru „SpoleŔenské centrum Breda & Weinstein, Opava“ podle zákona o posuzování vliv¨ na ×ivotní prost°edí. V termínu do 14. 10. m¨×e ka×dý ve smyslu § 6 odst. 7 zákona Ŕ. 100/2001 Sb. o posuzování vliv¨ na ×ivotní prost°edí k danému zámýru zasílat svá písemná vyjád°ení, a to p°ímo na adresu krajského ú°adu. Tato informace vŔetný textové Ŕásti je zve°ejnýna na internetu - InformaŔní systém EIA.

Zobrazit vÝce fotek ... | Komentß°e: 3 | P°idat komentß° | Informa°nř e-mail Vytisknout Ŕlßnek
 

O revitalizaci jednoho pivovaru - broumovskß inspirace

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - SC Breda & Weinstein - Opavskř pivovar - 05. 04. 2008 - 3385 p°eŔtenÝ  
Areál opavského pivovaru  Ŕeká  v nejbliךích letech zásadní rekonstrukce - revitalizace. Podnýtným p°íspývkem do diskuze o mo×nostech i limitech °ešení mohou být také p°íklady z jiných lokalit. Návrh architekta Alexandra Skalického na "revitalizaci" broumovského pivovaru rozpoutal zajímavou diskuzi její× závýry mohou mít také obecný platnýjší charakter. ╚lánek i diskuzi je mo×no sledovat na archivebu: Revitalizace pivovaru 2100 Broumov


Komentß°e: 14 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Areßl pivovaru

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - SC Breda & Weinstein - Opavskř pivovar - 05. 02. 2008 - 3956 p°eŔtenÝ  
V souŔasnosti probíhají v médiích informace o zmýnách vlastníka areálu opavského pivovaru. Rovný× se rozbíhají diskuze nad zámýry tohoto vlastníka, jak s pivovarem nalo×í. Vzhledem k tomu, ×e se jedná o jednu z významných dominant mýstské památkové zóny oblasti kolem mýstského náhonu otevíráme nové téma, ve kterém budeme vývoj podrobný sledovat.

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 33 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Tiskovß zprßva novÚho vlastnÝka pivovaru

 
o.s. Za Opavu - Dalibor Hal´┐Żtek - SC Breda & Weinstein - Opavskř pivovar - 30. 01. 2008 - 4601 p°eŔtenÝ  

Nový majitel objektu pivovaru vydal 25. ledna tiskovou zprávu, ve které ŔásteŔný odhaluje své zámýry ve mýstý Opava.


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 25. ledna 2008

OPAVSKÝ pivovar MÁ NOVÉHO MAJITELE

P°ední evropská nemovitostní investiŔní skupina Quinlan Private („QP“) se stala vlastníkem areálu opavského mýšŁanského pivovaru prost°ednictvím 100% ovládnutí spoleŔnosti Breda & Weinstein a.s. („B&W“).

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 30 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server