Za Opavu, z.s. - Ovocná 43, 746 01 Opava
    č. účtu: 226684142/0300 / IČO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nás Kontakty Podpořte nás Chcete se stát členem o. s. Za Opavu? E-shop sdružení Sdružení na Facebooku
 istanbul escort

 
o.s. Za Opavu - O nás - události - 15. 01. 2017 - 1650 přečtení  
Are you looking for escorts in sisli Then you are in the right place. We are proud to offer our clients the opportunity to meet the most prestigious sisli escort in sisli. We are known for creating extraordinary experiences.
Best sisli Escort Girls sisli dating site, profiles of sisli escort girls and escort sisli girls. You can reach the nightly and hourly escort lady sisli ads 24/7.
Taksim escort site, taksim escort lady and escort taksim escort girl profiles. You can reach nightly and hourly escort lady taksim ads 24/7.
Mecidiyekoy dating site, mecidiyekoy escort girls and escort mecidiyekoy girl profiles. Nightly and hourly escort lady mecidiyekoy postings 24/7. Mecidiyekoy Escort 24/7 staff Coming Home to the Hotel, side-Bancı Escorts Making love with Taksim Girls has never been this easy. Click for phone numbers.
In the Besiktas dating site category, contact women who are members with their completely real photos and also make cheap calls. The most beautiful besiktas escort women you can find on Istanbul dating platforms are here, don't look elsewhere.
Baby escort site, bebek escort girl and escort baby girl profiles. You can reach nightly and hourly escort female baby ads 24/7. Baby escort ladies provide quality service. Escort female baby girls phone number and whatsapp contact information are on our site free of charge.
We have added female escort girls photos and phones to our site that will caress your soul in and around umraniye. Encounter with hot umraniye escort You can examine these sweet, sexy and elite umraniye Escort Girls postings in detail.
Komentáře: 0 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Stanovy spolku

 
o.s. Za Opavu - O nás - události - 01. 02. 2014 - 6547 přečtení  
Stanovy Za Opavu, z. s.
 
 
Čl. 1
Název a sídlo
Za Opavu, z. s. (dále též „zapsaný spolek“) sídlí ve městě Opava na adrese Ovocná 43, Opava, 746 01 Opava.
 
Čl. 2
Povaha spolku
 1. Spolek vznikl jako dobrovolné nevládní neziskové občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Spolek je korporací ve smyslu českého práva.
 
Čl. 3
Základní cíle spolku
Základními cíli spolku jsou zejména:
a) přispívání k ochraně životního prostředí, kulturního a přírodního dědictví, zdravých životních podmínek ve městě Opavě a jeho okolí,
b) ochrana přírody a krajiny v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
c) ochrana kulturních památek a historických objektů, přírody a krajiny,
d) informační, poradenská a publicistická činnost zaměřená na informování občanů města Opavy a jeho okolí o stavu životního prostředí, jakož i o záměrech a činnostech, které ohrožují a poškozují životní podmínky obyvatel, přírodní či kulturní hodnoty města Opavy a jeho okolí,
e) propagace a prosazování principů občanské společnosti a trvale udržitelného rozvoje města Opavy a jeho okolí, jakož i trvale udržitelného způsobu života,
f) podpora a aktivní uskutečňování širší účasti veřejnosti ve správních řízeních týkajících se ochrany životního prostředí a kulturních památek ve městě Opavě a jeho okolí,
g) podpora dalších forem účasti veřejnosti na řešení ekologických a společenských problémů města Opavy a jeho okolí, související zejména s dopravní situací, ochranou obyvatel před hlukem a znečišťováním ovzduší, ochranou městské zeleně a příměstských přírodních hodnot a ochranou městské památkové zóny, jejího ochranného pásma a jednotlivých památkově chráněných objektů, jakožto i dalších historických budov,
h) účastnit se správních řízení týkajících se novostaveb a rozsáhlých rekonstrukcí stávajících objektů ve městě Opavě a jeho okolí,
i) prostřednictvím školních a volnočasových aktivit příznivě působit na děti a mládež, jejich výchovu a výuku.
 
Čl. 4
Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) informační a poradenská činnost pro občany města Opavy a jeho okolí, podpora vzájemné komunikace mezi občany,
b) organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek a kulturního dědictví,
c) účast ve správních a jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí a kulturního dědictví,
d) vydávání tiskových zpráv, letáků a publikací,
e) pořádání aktivit pro děti a mládež.
 
Čl. 5
Členství
 1. Členem může být bezúhonná fyzická osoba starší 18 let. Členství vzniká na základě schválení přihlášky výborem spolku na jeho zasedání následujícím po doručení přihlášky.
 2. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání orgánů spolku a předkládat jim návrhy, podněty a připomínky,
b) volit a být volen do orgánů spolku,
c) podílet se na praktické činnosti spolku,
d) na informace týkající se spolku, jeho organizace, hospodaření, činnosti apod.
 1. Člen spolku je povinen:
a) dodržovat stanovy,
b) aktivně hájit zájmy spolku,
c) dodržovat vnitřní ujednání a nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
d) účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšování jejich fungování.
 1. Členství zaniká:
a) doručením písemného oznámení člena spolku o tom, že ukončuje členství, výboru,
b) úmrtím člena spolku,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena spolku výborem pro porušení stanov i po předchozím písemném napomenutí pro porušení stanov.
 1. Výbor je oprávněn přijmout jako čestného člena spolku kteroukoli osobu, která projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá práv ani povinností vůči spolku vyjma těch, kteří mu stanovy výslovně přiznají. Pro zánik čestného členství se odst. 4 použije přiměřeně.
 
Organizační uspořádání spolku
Čl. 6
 1. Orgány spolku jsou:
a) členská schůze – nejvyšší orgán spolku,
b) výbor.
 
Čl. 7
Členská schůze
 1. Členská schůze je nejvyšší orgán spolku tvořený všemi členy spolku.
 2. Členská schůze je oprávněna:
a) schvalovat stanovy spolku, jakož i jakékoli jejich změny,
b) volit členy orgánů spolku,
c) rozhodovat podle potřeb spolku o zřízení dalších orgánů spolku,
d) schvalovat zprávu o činnosti a účetní závěrku spolku za předchozí rok, které předkládá výbor,
e) schvalovat rozpočet spolku,
f) určovat celkovou koncepci činnosti spolku a stanovovat jednotlivé cíle,
g) stanovit členský příspěvek,
h) rozhodnout o zániku spolku,
i) vyhradit si jakoukoli jinou otázku týkající se činnosti spolku a to jak trvale, tak i jednorázově.
 1. Členská schůze se schází k zasedání nejméně jedenkrát ročně. Členskou schůzi svolává výbor písemně na webu www.zaopavu.cz a e-mailem nejméně 30 dní před navrženým dnem zasedání tak, že zveřejní a rozešle informaci o místě a čase konání zasedání i jeho navrhovaný pořad.
 2. Členská schůze je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů spolku.
 3. Členská schůze rozhoduje prostou většinou přítomných členů.
 
 
Čl. 8
Výbor
 1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly členskou schůzí uložené. Výbor je oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli spolku a pokyny členské schůze, nejsou-li tato rozhodnutí či opatření těmito stanovami či usnesením členské schůze členské schůzi přímo svěřena.
 2. Výbor má lichý počet členů ne nižší než 3 a ne vyšší než 7. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí z řad členů spolku.
 3. Výbor volí ze svého středu předsedu na dobu 1 roku. Předseda je oprávněn ustanovit zástupce pro případ nepřítomnosti. Předseda řídí jednání výboru a zastupuje výbor v jednání s ostatními orgány či členy spolku.
 4. Člen výboru, jakož i jeho předseda či jeho zástupce, mohou být odvoláni orgánem, který je ustanovil, a jsou také oprávněni vzdát se funkce. Vzdání se funkce musí být písemně vyhotoveno a doručeno ustanovujícímu orgánu; funkční období v takovém případě skončí okamžikem doručení, nebude-li v písemném vyhotovení uvedeno jiné datum.
 5. Jedná-li jako kolektivní orgán, použijí se na jednání výboru přiměřeně ustanovení čl. 7 odst. 4 a 5.
Čl. 9
Jednání za spolek
 1. Za spolek jedná výbor, případně výborem pro jednotlivé právní úkony písemně pověřený člen spolku.
 2. Každý člen výboru je oprávněn jednat samostatně.
 
Čl. 10
Hospodaření spolku
 1. Příjmy spolku tvoří zejména členské příspěvky, dary, dotace a příjmy z vlastní činnosti konané v souladu s cíli spolku.
 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 3 a to v souladu s formami činnosti podle čl. 4.
 3. Výbor odpovídá za hospodaření spolku, zejména za soulad nakládání s finančními prostředky v souladu s právními předpisy a stanovami.
 4. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu. Tento zpracovává výbor a předkládá jej ke schválení členské schůzi.
Čl. 11
Zánik spolku
V případě zániku spolku bude případný likvidační zůstatek převeden do vlastnictví jiné neziskové organizace, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Nestane-li se tak do 3 měsíců od skončení likvidace spolku, bude likvidační zůstatek rozdělen rovným dílem mezi členy spolku.
 
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
 1. Tyto stanovy v plném rozsahu nahrazují stanovy občanského sdružení Za Opavu ze dne 23. 9. 2013, jakož i veškeré jejich dosavadní změny.
 2. Otázky těmito stanovami neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 
 
Toto nové znění stanov bylo schváleno na členské schůzi dne 20. 3. 2014.
  
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 20 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Kontakty

 
o.s. Za Opavu - O nás - události - 01. 01. 2013 - 81970 přečtení  

Za Opavu, z. s. - Ovocná 43, 746 01 Opava
IČO: 270 53 644

Komentáře: 6 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Členství ve sdružení

 
o.s. Za Opavu - O nás - události - 01. 02. 2010 - 12485 přečtení  
Omlouváme se, obsah stránky je provizorní, finální stránka se připravuje.


Zajímá vás co děláme?
Rádi byste naši činnost podpořili?
Chcete se přidat
a podílet se přímo na našich aktivitách?

Členem sdružení se může stát každý,
kdo se ztotožní s našimi stanovami
a projeví svůj zájem
.

Přihláška ke členství:
Přihláška ke členství.doc

Zapojit se můžete sonna.com.ua/catalog/podushki/
i prostřednictvím internetu, formou komentářů k článkům nebo se zapojit do diskuzí o aktuálních tématech.
Komentáře: 25 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Podpořte nás

 
o.s. Za Opavu - O nás - události - 01. 02. 2010 - 12212 přečtení  
Podpořte nás!
Občanské sdružení Za Opavu pomáhá již 5. rokem přírodě, památkám i lidem.
Investujte do práce, kterou si přejete vidět hotovou, ale nemůžete ji udělat sami!  
Teď je čas podpořit sdružení Za Opavu!

Pomozte pokračovat sdružení v jeho cestě:
podpořte aktivitu lidí, kteří nečekají, až za ně někdo něco vyřeší
podpořte péči o naši přírodu a památky, přispějte k ochraně životního prostředí
pomozte občanské angažovanosti a starostlivosti o památky, přírodu a o lidi.
 
 
 
Ani dobrovolnická práce není zadarmo. Pokud má práce dobrovolníků přinášet výsledky, potřebujeme pro svou realizaci kvalitní zázemí.
 
S Vaší podporou může sdružení Za Opavu vysazovat nové stromy, pomáhat památkám, organizovat besedy, přednášky a akce pro děti.
 
Program a realizace akcí jsou náročné na materiál i nářadí, akce je třeba propagovat, aby oslovily i nové zájemce, pro organizátory je třeba zajistit kvalitní vzdělání. Pro širší dopad je třeba naši činnost prezentovat navenek, směrem k veřejnosti i úřadům.
 
A to vše něco stojí. Ale stojí to za to!
 
Jak na to?
Chcete podpořit práci sdružení Za Opavu a přispět?
Staňte se příznivcem sdružení Za Opavu!
 


Komentáře: 4 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Etický kodex fundraisingu o.s. Za Opavu

 
o.s. Za Opavu - O nás - události - 14. 09. 2007 - 4602 přečtení  
Dne 6. září 2007 byl na členské schůzi schválen Etický kodex fundraisingu občanského sdružení Za Opavu. Jedná se o základní dokument upravující pravidla, kterými se o.s. Za Opavu (dále jen o.s.) řídí při získávání a přijímání finančních prostředků a dalších druhů podpory.
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 2 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Logo a grafický manuál sdružení - vyhodnocení soutěže

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - O nás - události - 12. 09. 2007 - 5946 přečtení  
Historie loga a grafického manuálu našeho sdružení začala schválením rozhodnutí, že pro tento úkol navážeme spolupráci se Střední školou průmyslovou a uměleckou v Opavě. Toto rozhodnutí padlo počátkem února letošního roku. Následovalo jednání s vedoucí uměleckých oborů Kateřinou Jančíkovou a vedoucí ateliéru propagační grafiky Barborou Fardovou. Bylo dohodnuto, že úkol bude vyhlášen jako oficiální soutěž a zároveň se stane součástí výuky oborového ateliéru formou pololetní práce zakončené klauzurním hodnocením. Dne 18.května navštívili zástupci sdružení uměleckoprůmyslovou školu a oficiálně vyhlásili soutěž  "O grafický manuál občanského sdružení Za Opavu".
Vyhlášení soutěžeVyhlášení soutěžeVyhlášení soutěže
Podmínky soutěže byly poměrně volné, sdružení požadovalo vytvoření loga a doprovodného designu (návrh razítka, hlavičkového papíru, vizitky, obálky, případně reklamních předmětů). Design by měl vyjadřovat hlavní charakter činnosti sdružení se zaměřením na náplň vyplývající ze stanov sdružení.
Na konci června byly návrhy dokončeny a předány porotě - členům sdružení. Během uplynulých dvou měsíců července a srpna probíhala interní debata a hlasování. 
Dne 11.září 2007 byla soutěž oficiálně ukončena, vyhlášen vítězný návrh a další pořadí. Zástupci sdružení předali autorům návrhů ceny a gratulace s tím, že s autorkou vítězného návrhu byla navázána další spolupráce na aplikaci návrhu.
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 1 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

o.s. Za Opavu přijímá Etický kodex ekologických organizací

 
o.s. Za Opavu - O nás - události - 03. 09. 2007 - 4388 přečtení  
Dne 3. září 2007 bylo naše sdružení na vlastní žádost zařazeno do Oborové platformy nevládních neziskových organizací.
Přihlášením k oborové platformě o.s. Za Opavu zároveň také přijímá Etický kodex ekologických organizací.
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 0 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

o.s. Za Opavu členem oborové platformy Zeleného kruhu

 
o.s. Za Opavu - O nás - události - 03. 09. 2007 - 4099 přečtení  
Dne 3. září bylo naše sdružení na vlastní žádost zařazeno do Oborové platformy nevládních neziskových organizací (NNO) pracujících v oblasti ochrany životního prostředí. Platforma je neformální a má podobu otevřené informační sítě. Cílem oborové platformy je vytváření partnerského vztahu mezi nevládními neziskovými organizacemi a veřejnou správou. Oborová platforma sleduje témata ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a neziskového sektoru.
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 0 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Akce v Matiďż˝nďż˝m domďż˝  
Projekty
N�v�t�vnost

Za�ti�ujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort Döşemealtı Escort Elmalı Escort Finike Escort Gazipaşa Escort Gündoğmuş Escort İbradı Escort Kaş Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaaltı Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpaşa Escort Serik Escort adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzıfon escort suluova escort taşova escort Ankara Escort Ankara Escort Keçiören Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpaşa Escort Ardahan Escort Çıldır Escort Göle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Borçka Escort Hopa Escort Aydın Escort Efeler Escort Nazilli Escort Söke Escort Balıkesir Escort Altıeylül Escort Edremit Escort Karesi Escort Bartın Escort Amasra Escort Kurucaşile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Aydıntepe Escort Demirözü Escort Bilecik Escort Bozüyük Escort Osmaneli Escort Söğüt Escort Bolu Escort Gerede Escort Göynük Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nilüfer Escort Osmangazi Escort Yıldırım Escort Çanakkale Escort Biga Escort Çan Escort Gelibolu Escort Çankırı Escort Çerkeş Escort Ilgaz Escort Şabanözü Escort Çorum Escort Alaca Escort Osmancık Escort Sungurlu Escort Diyarbakır Escort Bağlar Escort Kayapınar Escort Yenişehir Escort Düzce Escort Akçakoca Escort Gölyaka Escort Kaynaşlı Escort Edirne Escort İpsala Escort Keşan Escort Uzunköprü Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort Üzümlü Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Palandöken Escort Yakutiye Escort Eskişehir Escort Odunpazarı Escort Sivrihisar Escort Tepebaşı Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort Şehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort Gümüşhane Escort Kelkit Escort Kürtün Escort Şiran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort İskenderun Escort Isparta Escort Eğirdir Escort Şarkikaraağaç Escort Yalvaç Escort İstanbul Escort Bağcılar Escort Esenyurt Escort Küçükçekmece Escort İzmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmaraş Escort Dulkadiroğlu Escort Elbistan Escort Onikişubat Escort Karabük Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayrancı Escort Ermenek Escort Sarıveliler Escort Kars Escort Kağızman Escort Sarıkamış Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Taşköprü Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort Kırıkkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yahşihan Escort Kırklareli Escort Babaeski Escort Lüleburgaz Escort Vize Escort Kırşehir Escort Çiçekdağı Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Darıca Escort Gebze Escort İzmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Selçuklu Escort Kütahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tavşanlı Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Doğanşehir Escort Yeşilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort Kızıltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yenişehir Escort Muğla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nevşehir Escort Avanos Escort Gülşehir Escort Ürgüp Escort Niğde Escort Bor Escort Çiftlik Escort Ulukışla Escort Ordu Escort Altınordu Escort Fatsa Escort Ünye Escort Osmaiye Escort Bahçe Escort Düziçi Escort Kadirli Escort Rize Escort Ardeşen Escort Çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazarı Escort Akyazı Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort İlkadım Escort Sinop Escort Ayancık Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort Şarkışla Escort Suşehri Escort Yıldızeli Escort Tekirdağ Escort Çerkezköy Escort Süleymanpaşa Escort Çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Akçaabat Escort Araklı Escort Ortahisar Escort Uşak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivaslı Escort Van Escort Erçiş Escort İpekyolu Escort Tuşba Escort Yalova Escort Altınova Escort Çiftlikköy Escort Çınarcık Escort Yozgat Escort Akdağmadeni Escort Sorgun Escort Yerköy Escort Zonguldak Escort Çaycuma Escort Devrek Escort Ereğli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server