ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 Otev°enř dopis rektorovi SlezskÚ univerzity ze dne 15. 4. 2014

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - Chovnß stanice ryb - 16. 04. 2014 - 2403 p°eŔtenÝ  
V návaznosti na aktivity smý°ující k záchraný kulturní památky bývalé chovné stanice ryb, jsme obdr×eli na výdomí otev°ený dopis Doc. PhDr. Pavla Šopáka, Ph.D. ze dne 15. dubna 2014 adresovaný rektorovi Slezské univerzity Prof. PhDr. Rudolfovi ÄáŔkovi, Dr., který vyjad°uje jednoznaŔný apel a doporuŔení smýrem k vedení univerzity ve smyslu up°ednostnýní zachování památky p°ed její demolicí.

Ke znýní dopisu se p°idali a postupný p°idávají také další odborníci i kolegové a pedagogové p¨sobící na Ústavu historických výd Slezské univerzity. 

Celé znýní otev°eného dopisu p°inášíme aktuálný v tomto Ŕlánku.

V závýru Ŕlánku p°ipojujeme ještý nýkolik fotografií z happeningu na záchranu památky, který se konal v pátek 4. dubna 2014 a odkazy na ohlasy kauzy v médiích.Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 61 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

P°Ýj´te se rozlouŔit s rybßrnou dne 4. 4. 2014

 
o.s. Za Opavu - Chovnß stanice ryb - 28. 03. 2014 - 2589 p°eŔtenÝ  
 
Zveme Vás srdeŔný k úŔasti na pietním aktu
RozlouŔení s kulturní památkou Chovná stanice ryb,
který se koná v pátek 4. dubna 2014 v dobý od 15  do 17 hodin
na rohu ulic Hauerova a Mírová v Opavý.
 
Program akce:
- rozlouŔení s památkou urŔenou k demolici
- prohlídka památky p°es ohradní ze´ (k dispozici budou ×eb°íky a dalekohledy)
- pokojná demonstrace za zmýnu postoje vlastníka k zámýru demolice stavby (Slezská univerzita plánuje na místý vybudovat nýkolik parkovacích míst).
- Happening: Demolice barabizny - stavba krásného parkovištý.
  

Vyzýváme tímto opavské patrioty, milovníky historie a památek, aby vyu×ili pravdýpodobný jediné a poslední p°íle×itosti prohlédnout si unikátní památku opavského spolkového ×ivota, která se dochovala stranou odborného i ve°ejného zájmu ve vnitrobloku na Hauerový/Mírové ulici.
Stavba je ve vlastnictví Slezské univerzity, která plánuje na jejím místý vybudovat t°i parkovací místa (Ŕást kapacity velkého parkovištý pro pot°eby nový budované univerzitní knihovny v areálu p°es ulici). I kdy× je zámýr investora v rozporu s územním plánem mýsta a obdr×el také záporné stanovisko památkové péŔe, vlastník se odvolal k vyšší instanci a v souŔasné dobý probíhá odvolací °ízení, které má potvrdit nebo anulovat dosavadní zamítavá stanoviska památká°¨ ...
Celá zále×itost je o to smutnýjší, ×e souŔasný stav umo×nilo samo mýsto Opava, které p°ed nýkolika lety Slezské univerzitý darovalo pozemky pod stavbou a nyní jen bezzubý p°ihlí×í, jak je stavba odsouzená k zániku.
Námýstek primátora Dalibor Halátek se k dané výci nedávno v tisku vyjád°il: "pevný vý°ím, ×e k demolici nedojde a budu velmi smutný, kdy× bude rybárna demolována".

Vý°it a být smutný ale nestaŔí. Je t°eba jednat. Pasivita a lhostejnost byla ji× nesŔetnýkrát p°íŔinou zániku cenných památek, smutek p°ebolel a po památce z¨stalo parkovištý...

 

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 16 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

DoŔkß se Opava demolice dalÜÝ pamßtky?

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Chovnß stanice ryb - 20. 02. 2014 - 2963 p°eŔtenÝ  

V souŔasné dobý rozhoduje vlastník se správními orgány o demolici další významné opavské památky. Jedná se o nenápadný, ale unikátní pavilon Prvního slezského spolku pro chov ryb v Opavý.

Tato stoletá stavba pamatuje dobu, kdy vznikala obŔanská spoleŔnost, je× se zaŔala anga×ovat v r¨znorodých spolcích zabývajících se kulturní a osvýtovou Ŕinností. Bohatý spolkový ×ivot se nevyhnul ani Opavý. Tyto aktivity byly p°itom v poŔátcích pova×ovány p°edevším za presti×ní zále×itost, o Ŕem× svýdŔí skladba Ŕlenstva, kde m¨×eme najít ú°edníky, léka°e, pedagogy a další významné osobnosti tehdejší spoleŔnosti.
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 2 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Pavilon PrvnÝho slezskÚho spolku pro chov ryb v Opavý

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Chovnß stanice ryb - 02. 06. 2012 - 3494 p°eŔtenÝ  
Na konci 19. století a v první t°etiný století dvacátého dochází v Ŕeských zemích k enormnímu nár¨stu poŔtu r¨znorodých spolk¨, které se zabývají kulturní a osvýtovou Ŕinností. Bohatý spolkový ×ivot se nevyhnul ani Opavý. Tyto aktivity byly p°itom v poŔátcích pova×ovány p°edevším za presti×ní zále×itost, o Ŕem× svýdŔí skladba Ŕlenstva, kde m¨×eme najít ú°edníky, léka°e, pedagogy a další významné osobnosti tehdejší spoleŔnosti.
 
„Otev°ením knihy 19. století pomalu necháváme za sebou spoleŔnost definovanou stavovsky a hledíme na utvá°ející se spoleŔnost asociativní. Ztrácejí význam a postupný zanikají mnohé p°edmoderní korporace: spoleŔnost se ji× nerozpadá na stavy, ty z¨stávají zachovány jen v sice významných, ale p°ece jen pouhých reliktech typu voliŔských kurií nebo prakticky málo d¨le×itého mýšŁanského práva (sousedského práva obŔanského). Do×ívají cechy, definitivný sice zrušené a× Äivnostenským °ádem z roku 1859, ale výtšinou nefunkŔní ji× dlouho p°edtím. Uvol˛ují se pouta, je× jsou moderní societou vnímána jako tísnivá, ale tím se rozvol˛ují a mizí i struktury doposud organizující spoleŔnost. P°edmoderní p°inále×itost ke korporacím je nahrazována novými, ji× moderními (v protikladu k „tradiŔním“, „p°edindustriálním“) identitami vázanými na skupiny, je× jsou ×ivotaschopné, neboŁ svým uspo°ádáním lépe odpovídají zmýnýným pomýr¨m. V mnohém se liší, ale plní podobnou sociální funkci jako p°edmoderní korporace: od jednotlivce vy×adují loajalitu, za ní× nabízejí p°íle×itost k sebeidentifikaci, pocit sebejistoty a orientaci ve spoleŔnosti. Spektrum nových spoleŔenstev sahá od velkých abstraktních skupin, jakou byl moderní národ, po konkrétnýji vymezené a relativný p°ehledné kluby, spolky, dru×stva.“
NejtradiŔnýjším opavským spolkem poloviny 19. století byla stará mýšŁanská st°elecká spoleŔnost. Mezi další významné profesní, hospodá°ské, dobroŔinné, sportovní, nábo×enské Ŕi umýlecké spolky nále×el nap°. Hudební spolek, Spolek katolických tovaryš¨, Izraelitská nábo×enská obec, Rakousko-slezský hedvábnický spolek, Slezská zemýdýlská a lesnická spoleŔnost, Opavský týlocviŔný spolek nebo Druhý Ŕtená°ský spolek. Od konce 60. let 19. století vznikají první politické spolky jako nap°. ObŔanský spolek Ŕi Nýmecký spolek. Na p°elomu 19. a 20. století ji× v Opavý existovalo témý° 200 spolk¨. „Spolky se staly významným faktorem urŔujícím a organizujícím sociální vztahy Ŕlovýka, jen× svým Ŕlenstvím mohl sledovat nejen statutárný stanovené cíle a dru×nost, jak jsme ji× p°edznamenali, ale i navýšení svého sociálního kapitálu.“1Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 1 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server