Za Opavu, z.s. - Ovocná 43, 746 01 Opava
    č. účtu: 226684142/0300 / IČO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nás Kontakty Podpořte nás Chcete se stát členem o. s. Za Opavu? E-shop sdružení Sdružení na Facebooku
   Zobrazené články   0 - 15     15 - 30    30 - 42  

Nové poznatky k vývoji městské tržnice v Opavě

 
o.s.Za Opavu - Petra Kaniová - Plaza Opava - 31. 03. 2009 - 4362 přečtení  
1
Výřez z mapy indikační skici Stabilního katastru 1836

A/ budova bývalého fortenského mlýna přebudovaná na Springerovu textilku, majitel továrny Anton Springer adaptuje dle plánu stavitele V. Michalky z roku 1857 dům U fortny 1 /viz C/ na vlastní bydlení. Nezastavěná parcela pod fortenským mlýnem je psána rovněž na jméno Springer (viz indikační skica).

B/ budova tkalcovské továrny v Nákladní ulici dle starého číslování 431 vystavěnou roku 1836 podnikatelem L. Duraiem z Nizozemí (objekt byl 3 patra vysoký).
Od května1860 získal tento závod spolu se sousední Springerovou textilkou velkoobchodník Jakob Quittner (1813-1887) z Pešti. Oba závody sloučil a vybudoval zde továrnu na zpracování vlněné příze a tkalcovnu na vlněné látky. Výnosy z výroby byly investovány do rozvoje závodu a promítly se do reorganizace podnikání, když roku 1872 byla založena veřejná obchodní společnost Jakob Quittner a synové. Společnost dále zřídila pobočky v Bílsku a ve Vídni, kde se zaměřili na výrobu plstěného potahu pro kulečníky. Další obchodní zastoupení bylo založeno v Budapešti. Zde se Jakob Quittner zdržoval stále častěji až zůstalo opavské ústředí v rukou jeho synů Ferdinanda a Theodora. Synové pak rozšířili areál závodu až k Pekařské ulici a zřídili další závod v Opavě na Těšínské ulici. Záhy po 1. světové válce začíná podnik upadat a odstupují poslední mužští členové rodiny Quittnerovy. Dne 5.12. 1927 je nakonec podán návrh na zrušení společnosti a výmaz z obchodního rejstříku, který byl uskutečněn ke dni 20.10. 1932 po skončení likvidace. Uvolněné provozovny na Nákladní ulici byly převedeny na město Opavu, které z nich roku 1930 vybudovalo městskou tržnici. V dubnu 1945 byl areál tržnice vážně poškozen bombardováním a následným požárem, přičemž 3 tržní haly byly zcela zničeny, zbylé budovy pak byly následně demolovány. Funkce městské tržnice pak byla obnovena po roce 1989, přičemž byl přistavěn nový objekt směrem k ulici U Fortny a obnovena jediná z tržních hal, někdejší II. hala quittnerovské továrny.
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 35 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Odvolání o.s. Za OPavu proti územnímu rozhodnutí č. 17/09

 
o.s. Za Opavu - Plaza Opava - 30. 03. 2009 - 2552 přečtení  
Dne 30. 3. 2009 jsme Magistrátu města Opavy, Odboru výstavby, zaslali níže uvedené odvolání k územnímu rozhodnutí č. 17/2009 týkající se stavby OPAVA PLAZA – zábavní a obchodní centrum:
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 24 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Územní řízení Opava Plaza

 
o.s. Za Opavu - Plaza Opava - 05. 01. 2009 - 2926 přečtení  
Dne 2.12. 2008 vyvěsil Magistrát města Opavy na úřední desku oznámení o zahájení územního řízení na výstavbu zábavního a obchodního centra OPAVA PLAZA v Opavě. Veřejné ústní jednání se uskutečnilo dne 15.1. 2009.
Dne 16. 3. 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí č. 17/2009. Plné znění tohoto rozhodnutí je k dispozici v sekci Ke stažení...Zobrazit více fotek ... | Komentáře: 49 | Přidat komentář | Informařný e-mail Vytisknout článek
 

14.07.2008 - Zábavní a obchodní centrum Opava Plaza získalo souhlasné stanovisko v rámci řízení EIA

 
o.s. Za Opavu - Plaza Opava - 14. 07. 2008 - 3371 přečtení  
Dne 11. 7. 2008 byla na internetu zveřejněna informace Krajského Úřadu MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství. Souhlasné stanovisko a další podrobnosti  je možno získat na stránkách Informačního systému EIA.

Komentáře: 21 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Veřejné projednání posudku a dokumentace k záměru výstavby Opava Plaza

 
o.s.Za Opavu - Tomáš Skalík - Plaza Opava - 15. 05. 2008 - 3144 přečtení  
Ve středu dne 7. května 2008 proběhlo veřejné projednání posudku a dokumentace k záměru výstavby zábavního a obchodního centra Opava Plaza pouze s minimální účastí veřejnosti. Zájem o prezentaci projevili celkem tři zástupci z řad občanů. V průběhu prezentace seznámili pracovníci krajského úřadu účastníky s hodnocením projektu z hlediska vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel v rámci procesu E. I. A (viz také článek...).
Aktuální projekt obsahuje řadu zásadních změn. Parkování nebude řešeno nadzemní garáží na území pivovarského dvora, ale naopak v podzemních prostorách pod centrem. Snížil se počet parkovacích míst  ze čtyř na zhruba tři sta. Aktuální plány počítají s prodejními plochami do rozlohy 300 metrů čtverečních. Veškerá vyústění vzduchotechniky mají být orientována na severní stranu do Nákladní ulice.
Zástupci investora i krajského úřadu v diskuzi reagovali také na otázky vznesené z řad občanů.
Na otázku rozporu záměru se stávajícím územním plánem Města Opavy odpověděla nezávislá posuzovatelka dokumentace E. I. A. Pavla Žídková: „Podle stanoviska hlavního architekta města Opavy Zdeňka Bendíka je záměr v souladu s územním i strategickým plánem.“ 
A kdy investor počítá s otevřením zábavního a obchodního centra? „Otevření Opava Plaza jsme předpokládali v listopadu příštího roku, ale vzhledem například k archeologickému průzkumu počítáme spíš s termínem v listopadu roku 2010,“ uvedl zástupce investora Petr Doležal.
Proces E. I. A. bude ukončen zhruba na začátku června, do 9. května sbíral krajský úřad připomínky, které budou do projektu zapracovány, a od tohoto dne poběží třicetidenní lhůta na zpracování a vypořádání připomínek. Konečné slovo pak bude mít odbor životního prostředí a zemědělství, který vysloví kladné či negativní stanovisko k posouzení stavby.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 33 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Nezávislý odborný posudek záměru Opava Plaza v rámci řízení EIA

 
o.s.Za Opavu - Tomáš Skalík - Plaza Opava - 10. 04. 2008 - 3432 přečtení  
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 31.3.2008 posudek zpracovaný podle přílohy č. 5 zákona k záměru.
Dokumentace je od 9. 4. 2008 veřejnosti přístupná na stránkách Informačního systému EIA.
Zpracovatelem posudku je nezávislý autorizovaný odborník Ing. Pavla Žídková. Celkové znění posudku je možno stáhnout také v sekci Ke stažení.


Závěr zpracovatelky posudku:

Zpracovatelka posudku vyhodnotila dokumentaci jako zpracovanou v souladu s požadavky Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky uvedenými v písemném závěru zjišťovacího řízení. Na základě vyhodnocení oznámení, dokumentace a doručených vyjádření navrhla zpracovatelka posudku příslušnému úřadu vydat
souhlasné stanovisko se záměrem „Zábavní a obchodní centrum Opava Plaza” a stanovila podmínky pro fázi přípravy, realizace a provozu. (viz str.45 citovaného posudku)


Zobrazit celý článek... | Komentáře: 13 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Zaostřeno na hypermarkety

 
o.s.Za Opavu - Tomáš Skalík - Plaza Opava - 07. 04. 2008 - 2081 přečtení  
Občanské sdružení NESEHNUTÍ (v rámci své dlouhodobé kampaně „Zaostřeno na hypermarkety“) zveřejnilo výsledky vlastního výzkumu s názvem „Environmentální dopady plánované prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice v roce 2007“. Studie vzešlá z výzkumu uvádí, že plánování velkoplošných nákupních zařízení vede k stále většímu záboru volných ploch a vzniku sídelní kaše, nezanedbatelným nárůstům intenzit dopravy, umisťování nákupních zařízení nerespektuje hlediska ochrany přírody a krajiny ani hlediska ochrany životního prostředí obyvatel. Nákupní zařízení nejsou prakticky vůbec začleňována do stávající zástavby. Studie uvádí celou řadu zahraničních zkušeností s regulací expanze maloobchodu a obsahuje i návrhy pro české územní plánování.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 1 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Rozhodnutí odstranění stavby: Městská tržnice

 
o.s. Za Opavu - Plaza Opava - 25. 02. 2008 - 2339 přečtení  
Odbor výstavby MMO, stavební úřad, povoluje odstranění staveb areálu městské tržnice. Předmětem řešení jsou bourací práce, které je nutno provést pro uvolnění staveniště nové víceúčelové budovy obchodního a zábavního centra Opava Plaza.
Toto rozhodnutí bylo zveřejněno dne 22. 8. 2008 na stránkách Magistrátu města Opavy. Celkové znění rozhodnutí je dostupné také v sekci Ke stažení...  
Komentáře: 40 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Poznámka k 10. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, bod 19/10

 
o.s.Za Opavu - Tomáš Skalík - Plaza Opava - 14. 02. 2008 - 5855 přečtení  
Ing. Zbyněk Stanjura svolává 10. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy a to na úterý dne 19. února 2008 v 9.00 hodin do Sněmovního sálu Minoritského kláštera, Masarykova třída, Opava(celá pozvánka viz: oficiální web Statutárního města Opavy...). Jedním z bodů programu má být pod číslem 19/10  B 1 Plaza - dodatek č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí kupní smlouvě. (celý program viz...). Pod tímto označením může dojít ke zcela zásadnímu rozhodnutí ve věci připravované  stavby  zábavního a obchodního centra Plaza Opava. 
Vážení zastupitelé, čtenáři, zamysleme se ještě před úterním okamžikem rozhodováním,  při kterém můžeme být svědky  možná zbytečného souhlasu s demolicí staveb v areálu bývalé tržnice. Některé s těchto staveb byly navrženy na zapsání do Státního seznamu kulturních památek a přestože v loňském roce nebyl tento návrh schválen, jedná se stále o budovy v památkové zóně, významné především svou industriální minulostí v souvislostech s historickou průmyslovou zónou podél městského náhonu. Zamysleme se, proč bychom měli posvětit  žádost o demolici vycházející z přání investora, který nedisponuje platným projektem, neukončil řízení EIA a v tuto chvíli je na pováženou, bude-li někdy svůj záměr realizovat.
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 26 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Demolice Tržnice proběhne pravděpodobně v nejbližší době

 
o.s. Za Opavu - Dalibor Halátek - Plaza Opava - 15. 01. 2008 - 2855 přečtení  
Tak jsme se konečně dočkali. Odbor výstavby MMO zahájil řízení o odstranění stavby: Městská Tržnice. Toto oznámení bylo vyvěšeno 9. ledna tohoto roku a tak můžeme očekávat rozhodnutí v této věci už někdy kolem 25. ledna. Odbor výstavby totiž opravdu spěchá, místo obvyklých 20 dní k uplatnění námitek poskytuje jen 10 dní, pak nechá 5 dní k vyjádření se k podkladům účastníky řízení (Magistrát zastoupený Plazou zastoupenou Centroprojektem a další dotčené osoby).

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 14 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Plaza v Liberci - jak to chodí na radnici

 
o.s. Za Opavu - Dalibor Halátek - Plaza Opava - 13. 01. 2008 - 2525 přečtení  
aktuální stav 12. ledna 2008O tom, že se v Liberci už začalo stavět jsme informovali v květnu. Boj tamních lidí nesouhlasících se stavbou Plazy má pozoruhodné vyústění. Krajský úřad se jejich odvoláním nemůže zabývat, protože se na Libereckém  magistrátu ztratil celý spis ke stavbě Plaza centra.

Podrobnosti k Liberecké kauze
 
Zobrazit více fotek ... | Komentáře: 16 | Přidat komentář | Informařný e-mail Vytisknout článek
 

Nová dokumentace v řízení EIA k záměru „Opava Plaza“

 
o.s. Za Opavu - Plaza Opava - 09. 01. 2008 - 3951 přečtení  
Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel dne 13.12.2007 dokumentaci zpracovanou záměru „Zábavní a obchodní centrum Opava Plaza“. Dokumentace je od 4. 1. 2008 veřejnosti přístupná na stránkách Informačního systému EIA.

Do dokumentace lze nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v kanceláři č. B 513 a na ostatních příslušných dotčených správních úřadech.

Po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje může každý ve smyslu § 8 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření, a to přímo na výše uvedenou adresu krajského úřadu.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 2 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Plaza Plzeň otevřena

 
o.s. Za Opavu - Plaza Opava - 06. 12. 2007 - 3804 přečtení  
Dne 6. prosince 2007 bylo v Plzni otevřeno již druhé zábavní a nákupní centrum v České republice společnosti Plaza. Dalším v pořadí by mělo být centrum v Liberci. Podle představitelů společnosti B1 Plaza by čtyřkou v pořadí měl být komplex Opava Plaza.
Další podrobnosti:
Centrum Plaza slavnostně otevřelo své brány veřejnosti
V Plzni se otevřelo centrum Plaza
Ahoj Plzeň!

Plaza versus Olympia: ring volný

Komentáře: 2 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Plaza v Plzni se otevře 20. listopadu

 
o.s.Za Opavu - Tomáš Skalík - Plaza Opava - 25. 10. 2007 - 3525 přečtení  
Centrum má sloužit pro spádovou oblast až 350.000 obyvatel, z nichž polovina žije v Plzni. Izraelská Plaza převzala sedmihektarový areál v Plzni předloni 1. dubna. Smlouvu  na pronájem s městem má na dobu 99 let. Jeho součástí bude parkovací dům pro 450 vozů s podzemním tunelem, multikino s deseti sály, zábavní Fantasy park, supermarket Albert. V severní části pozemku na ploše 50.000 metrů čtverečních bude odpočinková a sportovní zóna, například cyklostezky, hřiště, skate park s U-rampou. Plzeň Plaza má včetně sportovního a odpočinkového areálu a amfiteátru zaujmout plochu 95.000 m2. Třípatrové nákupní a zábavní centrum bude na třetině, 20.000 m2 ploch v 110 jednotkách bude Plaza pronajímat. Fantasy park zahrne bowlingové dráhy, diskotéku, kulečník a video hry.

Další podrobnosti k  otevření  zábavně obchodního centra Plzeň Plaza viz např. na tomto odkaze:
Obchodně-zábavní centrum Plaza v Plzni se otevře 20. listopadu (zdroj:zpravodajstvi.plzen.cz)
Plaza v Plzni jde do finále (zdroj: Hospodářské noviny)
Vizualizace projektu např. na tomto odkaze:
Komentáře: 49 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROCESU EIA

 
o.s. Za Opavu -Zdeněk Frélich - Plaza Opava - 03. 10. 2007 - 3545 přečtení  
Na konci srpna byl zahájen proces EIA (Environmental Impact Assesement – Hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí) pro záměr Nákupního střediska Plaza. Sdružení Za Opavu se do tohoto procesu zapojilo a z tohoto důvodu zde o něm uvádíme několik základních informací.
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 6 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 
  Zobrazené články   0 - 15     15 - 30    30 - 42  

Akce v Matičním domě  
 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server