Za Opavu, z.s. - Ovocná 43, 746 01 Opava
    č. účtu: 226684142/0300 / IČO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nás Kontakty Podpořte nás Chcete se stát členem o. s. Za Opavu? E-shop sdružení Sdružení na Facebooku
   Zobrazené články   0 - 15     15 - 30    30 - 42  

Nové poznatky k vývoji městské tržnice v Opavě

 
o.s.Za Opavu - Petra Kaniová - Plaza Opava - 31. 03. 2009 - 6132 přečtení  
1
Výřez z mapy indikační skici Stabilního katastru 1836

A/ budova bývalého fortenského mlýna přebudovaná na Springerovu textilku, majitel továrny Anton Springer adaptuje dle plánu stavitele V. Michalky z roku 1857 dům U fortny 1 /viz C/ na vlastní bydlení. Nezastavěná parcela pod fortenským mlýnem je psána rovněž na jméno Springer (viz indikační skica).

B/ budova tkalcovské továrny v Nákladní ulici dle starého číslování 431 vystavěnou roku 1836 podnikatelem L. Duraiem z Nizozemí (objekt byl 3 patra vysoký).
Od května1860 získal tento závod spolu se sousední Springerovou textilkou velkoobchodník Jakob Quittner (1813-1887) z Pešti. Oba závody sloučil a vybudoval zde továrnu na zpracování vlněné příze a tkalcovnu na vlněné látky. Výnosy z výroby byly investovány do rozvoje závodu a promítly se do reorganizace podnikání, když roku 1872 byla založena veřejná obchodní společnost Jakob Quittner a synové. Společnost dále zřídila pobočky v Bílsku a ve Vídni, kde se zaměřili na výrobu plstěného potahu pro kulečníky. Další obchodní zastoupení bylo založeno v Budapešti. Zde se Jakob Quittner zdržoval stále častěji až zůstalo opavské ústředí v rukou jeho synů Ferdinanda a Theodora. Synové pak rozšířili areál závodu až k Pekařské ulici a zřídili další závod v Opavě na Těšínské ulici. Záhy po 1. světové válce začíná podnik upadat a odstupují poslední mužští členové rodiny Quittnerovy. Dne 5.12. 1927 je nakonec podán návrh na zrušení společnosti a výmaz z obchodního rejstříku, který byl uskutečněn ke dni 20.10. 1932 po skončení likvidace. Uvolněné provozovny na Nákladní ulici byly převedeny na město Opavu, které z nich roku 1930 vybudovalo městskou tržnici. V dubnu 1945 byl areál tržnice vážně poškozen bombardováním a následným požárem, přičemž 3 tržní haly byly zcela zničeny, zbylé budovy pak byly následně demolovány. Funkce městské tržnice pak byla obnovena po roce 1989, přičemž byl přistavěn nový objekt směrem k ulici U Fortny a obnovena jediná z tržních hal, někdejší II. hala quittnerovské továrny.
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 35 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Odvolání o.s. Za OPavu proti územnímu rozhodnutí č. 17/09

 
o.s. Za Opavu - Plaza Opava - 30. 03. 2009 - 3557 přečtení  
Dne 30. 3. 2009 jsme Magistrátu města Opavy, Odboru výstavby, zaslali níže uvedené odvolání k územnímu rozhodnutí č. 17/2009 týkající se stavby OPAVA PLAZA – zábavní a obchodní centrum:
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 24 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Územní řízení Opava Plaza

 
o.s. Za Opavu - Plaza Opava - 05. 01. 2009 - 4034 přečtení  
Dne 2.12. 2008 vyvěsil Magistrát města Opavy na úřední desku oznámení o zahájení územního řízení na výstavbu zábavního a obchodního centra OPAVA PLAZA v Opavě. Veřejné ústní jednání se uskutečnilo dne 15.1. 2009.
Dne 16. 3. 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí č. 17/2009. Plné znění tohoto rozhodnutí je k dispozici v sekci Ke stažení...Zobrazit více fotek ... | Komentáře: 49 | Přidat komentář | Informařný e-mail Vytisknout článek
 

14.07.2008 - Zábavní a obchodní centrum Opava Plaza získalo souhlasné stanovisko v rámci řízení EIA

 
o.s. Za Opavu - Plaza Opava - 14. 07. 2008 - 4254 přečtení  
Dne 11. 7. 2008 byla na internetu zveřejněna informace Krajského Úřadu MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství. Souhlasné stanovisko a další podrobnosti  je možno získat na stránkách Informačního systému EIA.

Komentáře: 21 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Veřejné projednání posudku a dokumentace k záměru výstavby Opava Plaza

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Plaza Opava - 15. 05. 2008 - 4143 přečtení  
Ve středu dne 7. května 2008 proběhlo veřejné projednání posudku a dokumentace k záměru výstavby zábavního a obchodního centra Opava Plaza pouze s minimální účastí veřejnosti. Zájem o prezentaci projevili celkem tři zástupci z řad občanů. V průběhu prezentace seznámili pracovníci krajského úřadu účastníky s hodnocením projektu z hlediska vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel v rámci procesu E. I. A (viz také článek...).
Aktuální projekt obsahuje řadu zásadních změn. Parkování nebude řešeno nadzemní garáží na území pivovarského dvora, ale naopak v podzemních prostorách pod centrem. Snížil se počet parkovacích míst  ze čtyř na zhruba tři sta. Aktuální plány počítají s prodejními plochami do rozlohy 300 metrů čtverečních. Veškerá vyústění vzduchotechniky mají být orientována na severní stranu do Nákladní ulice.
Zástupci investora i krajského úřadu v diskuzi reagovali také na otázky vznesené z řad občanů.
Na otázku rozporu záměru se stávajícím územním plánem Města Opavy odpověděla nezávislá posuzovatelka dokumentace E. I. A. Pavla Žídková: „Podle stanoviska hlavního architekta města Opavy Zdeňka Bendíka je záměr v souladu s územním i strategickým plánem.“ 
A kdy investor počítá s otevřením zábavního a obchodního centra? „Otevření Opava Plaza jsme předpokládali v listopadu příštího roku, ale vzhledem například k archeologickému průzkumu počítáme spíš s termínem v listopadu roku 2010,“ uvedl zástupce investora Petr Doležal.
Proces E. I. A. bude ukončen zhruba na začátku června, do 9. května sbíral krajský úřad připomínky, které budou do projektu zapracovány, a od tohoto dne poběží třicetidenní lhůta na zpracování a vypořádání připomínek. Konečné slovo pak bude mít odbor životního prostředí a zemědělství, který vysloví kladné či negativní stanovisko k posouzení stavby.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 33 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Nezávislý odborný posudek záměru Opava Plaza v rámci řízení EIA

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Plaza Opava - 10. 04. 2008 - 4891 přečtení  
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 31.3.2008 posudek zpracovaný podle přílohy č. 5 zákona k záměru.
Dokumentace je od 9. 4. 2008 veřejnosti přístupná na stránkách Informačního systému EIA.
Zpracovatelem posudku je nezávislý autorizovaný odborník Ing. Pavla Žídková. Celkové znění posudku je možno stáhnout také v sekci Ke stažení.


Závěr zpracovatelky posudku:

Zpracovatelka posudku vyhodnotila dokumentaci jako zpracovanou v souladu s požadavky Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky uvedenými v písemném závěru zjišťovacího řízení. Na základě vyhodnocení oznámení, dokumentace a doručených vyjádření navrhla zpracovatelka posudku příslušnému úřadu vydat
souhlasné stanovisko se záměrem „Zábavní a obchodní centrum Opava Plaza” a stanovila podmínky pro fázi přípravy, realizace a provozu. (viz str.45 citovaného posudku)


Zobrazit celý článek... | Komentáře: 13 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Zaostřeno na hypermarkety

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Plaza Opava - 07. 04. 2008 - 2909 přečtení  
Občanské sdružení NESEHNUTÍ (v rámci své dlouhodobé kampaně „Zaostřeno na hypermarkety“) zveřejnilo výsledky vlastního výzkumu s názvem „Environmentální dopady plánované prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice v roce 2007“. Studie vzešlá z výzkumu uvádí, že plánování velkoplošných nákupních zařízení vede k stále většímu záboru volných ploch a vzniku sídelní kaše, nezanedbatelným nárůstům intenzit dopravy, umisťování nákupních zařízení nerespektuje hlediska ochrany přírody a krajiny ani hlediska ochrany životního prostředí obyvatel. Nákupní zařízení nejsou prakticky vůbec začleňována do stávající zástavby. Studie uvádí celou řadu zahraničních zkušeností s regulací expanze maloobchodu a obsahuje i návrhy pro české územní plánování.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 1 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Rozhodnutí odstranění stavby: Městská tržnice

 
o.s. Za Opavu - Plaza Opava - 25. 02. 2008 - 3300 přečtení  
Odbor výstavby MMO, stavební úřad, povoluje odstranění staveb areálu městské tržnice. Předmětem řešení jsou bourací práce, které je nutno provést pro uvolnění staveniště nové víceúčelové budovy obchodního a zábavního centra Opava Plaza.
Toto rozhodnutí bylo zveřejněno dne 22. 8. 2008 na stránkách Magistrátu města Opavy. Celkové znění rozhodnutí je dostupné také v sekci Ke stažení...  
Komentáře: 40 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Poznámka k 10. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, bod 19/10

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Plaza Opava - 14. 02. 2008 - 7591 přečtení  
Ing. Zbyněk Stanjura svolává 10. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy a to na úterý dne 19. února 2008 v 9.00 hodin do Sněmovního sálu Minoritského kláštera, Masarykova třída, Opava(celá pozvánka viz: oficiální web Statutárního města Opavy...). Jedním z bodů programu má být pod číslem 19/10  B 1 Plaza - dodatek č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí kupní smlouvě. (celý program viz...). Pod tímto označením může dojít ke zcela zásadnímu rozhodnutí ve věci připravované  stavby  zábavního a obchodního centra Plaza Opava. 
Vážení zastupitelé, čtenáři, zamysleme se ještě před úterním okamžikem rozhodováním,  při kterém můžeme být svědky  možná zbytečného souhlasu s demolicí staveb v areálu bývalé tržnice. Některé s těchto staveb byly navrženy na zapsání do Státního seznamu kulturních památek a přestože v loňském roce nebyl tento návrh schválen, jedná se stále o budovy v památkové zóně, významné především svou industriální minulostí v souvislostech s historickou průmyslovou zónou podél městského náhonu. Zamysleme se, proč bychom měli posvětit  žádost o demolici vycházející z přání investora, který nedisponuje platným projektem, neukončil řízení EIA a v tuto chvíli je na pováženou, bude-li někdy svůj záměr realizovat.
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 26 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Demolice Tržnice proběhne pravděpodobně v nejbližší době

 
o.s. Za Opavu - Dalibor Halďż˝tek - Plaza Opava - 15. 01. 2008 - 3871 přečtení  
Tak jsme se konečně dočkali. Odbor výstavby MMO zahájil řízení o odstranění stavby: Městská Tržnice. Toto oznámení bylo vyvěšeno 9. ledna tohoto roku a tak můžeme očekávat rozhodnutí v této věci už někdy kolem 25. ledna. Odbor výstavby totiž opravdu spěchá, místo obvyklých 20 dní k uplatnění námitek poskytuje jen 10 dní, pak nechá 5 dní k vyjádření se k podkladům účastníky řízení (Magistrát zastoupený Plazou zastoupenou Centroprojektem a další dotčené osoby).

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 14 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Plaza v Liberci - jak to chodí na radnici

 
o.s. Za Opavu - Dalibor Halďż˝tek - Plaza Opava - 13. 01. 2008 - 3237 přečtení  
aktuální stav 12. ledna 2008O tom, že se v Liberci už začalo stavět jsme informovali v květnu. Boj tamních lidí nesouhlasících se stavbou Plazy má pozoruhodné vyústění. Krajský úřad se jejich odvoláním nemůže zabývat, protože se na Libereckém  magistrátu ztratil celý spis ke stavbě Plaza centra.

Podrobnosti k Liberecké kauze
 
Zobrazit více fotek ... | Komentáře: 16 | Přidat komentář | Informařný e-mail Vytisknout článek
 

Nová dokumentace v řízení EIA k záměru „Opava Plaza“

 
o.s. Za Opavu - Plaza Opava - 09. 01. 2008 - 5372 přečtení  
Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel dne 13.12.2007 dokumentaci zpracovanou záměru „Zábavní a obchodní centrum Opava Plaza“. Dokumentace je od 4. 1. 2008 veřejnosti přístupná na stránkách Informačního systému EIA.

Do dokumentace lze nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v kanceláři č. B 513 a na ostatních příslušných dotčených správních úřadech.

Po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje může každý ve smyslu § 8 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření, a to přímo na výše uvedenou adresu krajského úřadu.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 2 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Plaza Plzeň otevřena

 
o.s. Za Opavu - Plaza Opava - 06. 12. 2007 - 5162 přečtení  
Dne 6. prosince 2007 bylo v Plzni otevřeno již druhé zábavní a nákupní centrum v České republice společnosti Plaza. Dalším v pořadí by mělo být centrum v Liberci. Podle představitelů společnosti B1 Plaza by čtyřkou v pořadí měl být komplex Opava Plaza.
Další podrobnosti:
Centrum Plaza slavnostně otevřelo své brány veřejnosti
V Plzni se otevřelo centrum Plaza
Ahoj Plzeň!

Plaza versus Olympia: ring volný

Komentáře: 2 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Plaza v Plzni se otevře 20. listopadu

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Plaza Opava - 25. 10. 2007 - 4686 přečtení  
Centrum má sloužit pro spádovou oblast až 350.000 obyvatel, z nichž polovina žije v Plzni. Izraelská Plaza převzala sedmihektarový areál v Plzni předloni 1. dubna. Smlouvu  na pronájem s městem má na dobu 99 let. Jeho součástí bude parkovací dům pro 450 vozů s podzemním tunelem, multikino s deseti sály, zábavní Fantasy park, supermarket Albert. V severní části pozemku na ploše 50.000 metrů čtverečních bude odpočinková a sportovní zóna, například cyklostezky, hřiště, skate park s U-rampou. Plzeň Plaza má včetně sportovního a odpočinkového areálu a amfiteátru zaujmout plochu 95.000 m2. Třípatrové nákupní a zábavní centrum bude na třetině, 20.000 m2 ploch v 110 jednotkách bude Plaza pronajímat. Fantasy park zahrne bowlingové dráhy, diskotéku, kulečník a video hry.

Další podrobnosti k  otevření  zábavně obchodního centra Plzeň Plaza viz např. na tomto odkaze:
Obchodně-zábavní centrum Plaza v Plzni se otevře 20. listopadu (zdroj:zpravodajstvi.plzen.cz)
Plaza v Plzni jde do finále (zdroj: Hospodářské noviny)
Vizualizace projektu např. na tomto odkaze:
Komentáře: 49 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROCESU EIA

 
o.s. Za Opavu -Zdeněk Frélich - Plaza Opava - 03. 10. 2007 - 4471 přečtení  
Na konci srpna byl zahájen proces EIA (Environmental Impact Assesement – Hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí) pro záměr Nákupního střediska Plaza. Sdružení Za Opavu se do tohoto procesu zapojilo a z tohoto důvodu zde o něm uvádíme několik základních informací.
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 6 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 
  Zobrazené články   0 - 15     15 - 30    30 - 42  

Akce v Matiďż˝nďż˝m domďż˝  
Projekty
N�v�t�vnost

Za�ti�ujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort Döşemealtı Escort Elmalı Escort Finike Escort Gazipaşa Escort Gündoğmuş Escort İbradı Escort Kaş Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaaltı Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpaşa Escort Serik Escort adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzıfon escort suluova escort taşova escort Ankara Escort Ankara Escort Keçiören Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpaşa Escort Ardahan Escort Çıldır Escort Göle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Borçka Escort Hopa Escort Aydın Escort Efeler Escort Nazilli Escort Söke Escort Balıkesir Escort Altıeylül Escort Edremit Escort Karesi Escort Bartın Escort Amasra Escort Kurucaşile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Aydıntepe Escort Demirözü Escort Bilecik Escort Bozüyük Escort Osmaneli Escort Söğüt Escort Bolu Escort Gerede Escort Göynük Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nilüfer Escort Osmangazi Escort Yıldırım Escort Çanakkale Escort Biga Escort Çan Escort Gelibolu Escort Çankırı Escort Çerkeş Escort Ilgaz Escort Şabanözü Escort Çorum Escort Alaca Escort Osmancık Escort Sungurlu Escort Diyarbakır Escort Bağlar Escort Kayapınar Escort Yenişehir Escort Düzce Escort Akçakoca Escort Gölyaka Escort Kaynaşlı Escort Edirne Escort İpsala Escort Keşan Escort Uzunköprü Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort Üzümlü Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Palandöken Escort Yakutiye Escort Eskişehir Escort Odunpazarı Escort Sivrihisar Escort Tepebaşı Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort Şehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort Gümüşhane Escort Kelkit Escort Kürtün Escort Şiran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort İskenderun Escort Isparta Escort Eğirdir Escort Şarkikaraağaç Escort Yalvaç Escort İstanbul Escort Bağcılar Escort Esenyurt Escort Küçükçekmece Escort İzmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmaraş Escort Dulkadiroğlu Escort Elbistan Escort Onikişubat Escort Karabük Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayrancı Escort Ermenek Escort Sarıveliler Escort Kars Escort Kağızman Escort Sarıkamış Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Taşköprü Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort Kırıkkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yahşihan Escort Kırklareli Escort Babaeski Escort Lüleburgaz Escort Vize Escort Kırşehir Escort Çiçekdağı Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Darıca Escort Gebze Escort İzmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Selçuklu Escort Kütahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tavşanlı Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Doğanşehir Escort Yeşilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort Kızıltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yenişehir Escort Muğla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nevşehir Escort Avanos Escort Gülşehir Escort Ürgüp Escort Niğde Escort Bor Escort Çiftlik Escort Ulukışla Escort Ordu Escort Altınordu Escort Fatsa Escort Ünye Escort Osmaiye Escort Bahçe Escort Düziçi Escort Kadirli Escort Rize Escort Ardeşen Escort Çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazarı Escort Akyazı Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort İlkadım Escort Sinop Escort Ayancık Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort Şarkışla Escort Suşehri Escort Yıldızeli Escort Tekirdağ Escort Çerkezköy Escort Süleymanpaşa Escort Çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Akçaabat Escort Araklı Escort Ortahisar Escort Uşak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivaslı Escort Van Escort Erçiş Escort İpekyolu Escort Tuşba Escort Yalova Escort Altınova Escort Çiftlikköy Escort Çınarcık Escort Yozgat Escort Akdağmadeni Escort Sorgun Escort Yerköy Escort Zonguldak Escort Çaycuma Escort Devrek Escort Ereğli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server