Za Opavu, z.s. - Ovocn 43, 746 01 Opava
. tu: 226684142/0300 / IO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O ns Kontakty Podpote ns Chcete se stt lenem o. s. Za Opavu? E-shop sdruen Sdruen na Facebooku
 Pipomnky k zadn zemnho plnu statutrnho msta Opavy

 
o.s.Za Opavu - Tom� Skal�k - zemn pln - 10. 07. 2007 - 4849 peten  

V rámci pípravy nového územního plánu msta Opavy jsme zaslali za o.s. Za Opavu níe uvedené pipomínky k Návrhu.

Obanské sdruení o.s. Za Opavu
Hobzíkova 3, 746 01 Opava, IO 270 53 644
tel: 774 548 088   e-mail: kontakt@zaopavu.cz
­
Magistrát msta Opavy
Odbor hlavního architekta a ÚP
Horní námstí 69
Opava
746 26
 
 
 
.j.28/2007                     vyizuje: Hájek, Chmelová, Skalík                    v Opav dne 3.7.2007    
 
 
Vc :                    Pipomínky k zadání územního plánu statutárního msta Opavy
 
 
 
Na základ oznámení veejnou vyhláškou o projednání zadání územního plánu statutárního msta Opavy ze dne 28.5.2007, zn.22145/2007/HAUP/HuA, sdlujeme následující pipomínky :
 
- koncepce rozvoje jednotlivých ploch s rozdílným zpsobem vyuití území a jejich vzájemné vztahy by mly sledovat hlavní cíl, a to zabezpeení vzájemného souladu s ochranou ivotního prostedí a krajiny 
- mly by být stanoveny základní podmínky k ochran kulturních a pírodních hodnot území vycházející z podrobných przkum a rozbor území
- pi návrhu prostorového uspoádání msta by ml být zohlednn výjimený krajinný ráz okolí Opavy. 
 
Za nutné dále povaujeme :
- doplnit plochy krajinné zelen
- doplnit plochy veejné zelen s cílem jejich vymezení jako nezastavitelného území a sledovat propojení tchto ploch s krajinnou zelení
- zachovat stávající systém vzrostlé veejné zelen nejen v historickém jádru msta, ale i na jeho pedmstích (vetn zelen podél mstských komunikací), pípadn stanovit koncepci jejího rozvoje
- pi návrhu inenýrských sítí respektovat monosti budoucí výsadby mstské zelen
- stanovit základní podmínky v území k ochran hodnot v území - vytipovat lokality, kde bude zajištna zvýšená pozornost pi stanovení podmínek prostorového uspoádání území, ochran cenných ástí pírody a vzácných ivoich.
- ešit katastrofální dopravní situaci ve mst a zajistit úpravy komunikací tak, aby byla zvýšena bezpenost pších i cyklist, navrhnout doplnní nových cyklistických stezek
- respektovat vymezené pírodní a kulturní hodnoty území, vetn stanovených ochranných pásem a zón
- respektovat limity vyuití správního území msta Opavy a jeho místních ástí pi ochran nemovitých kulturních památek, mstské památkové zóny a jeho ochranného pásma v souladu se zákonem .20/1987 Sb. o státní památkové péi, ve znní pozdjších pedpis a jeho provádcí vyhláškou .66/1988, dále vyhlášky MK R ze dne 10.9.1992 a vyhlášky MK R ze dne 8.3.1996.  
- vymezit území cenná z urbanistického hlediska a historického vývoje msta, stanovit podmínky pro jejich další funkní vyuití. Zajistit realizaci regulaních plán na území msta, která jsou významnou urbanistickou a architektonickou ástí Opavy – historické jádro (MPZ) a jeho ochranné památkové pásmo (OPP MPZ), lokalita Kylešovský kopec, Olomoucká ulice, Krnovská ulice apod.  
- respektovat a adekvátn chránit významné mstské dominanty a tradiní ráz zástavby prostedí historického jádra msta (vetn solitér a komplex, které nejsou prohlášeny za kulturní památky)
- respektovat památky místního významu – kíe, kapliky, pomníky, boí muka apod., vetn prostedí, ve kterém se nacházejí, pípadn jejich prostedí rehabilitovat do dstojné podoby
- pi zpracování územního plánu respektovat podmínky ochrany území s archeologickými nálezy v rozsahu odpovídajícímu úrovni územního plánu
- v rámci vymezení cenných území z urbanistického hlediska a historického vývoje nezasahovat velkoplošnými stavebními poiny do urbanisticky dokonených území s kompaktní historickou zástavbou (mimo MPZ jde o lokality v okolí ulic na Rybníku, nám. Joy Adamsové, Bezruovo nám., Olbrichova ulice, Olomoucká ulice, lokalita tzv. Kylešovský kopec apod.).
- intenzifikovat stávající plochy bydlení, vyuít pi bilanci poteb reálné monosti dostavby stávajících proluk. Nutné je však nastavení limit pro dostavby tak, aby byly respektovány pvodní uliní áry, pdorysné vymezení dle zaniklé zástavby, výšková a hmotová úrove apod.
- v rámci poadavk na rozvoj území obce a v rámci poadavk na plošné a prostorové uspoádání území koncipovat pedpoklady pro udritelný rozvoj území tak, aby nebyly narušovány kulturní a ekologické hodnoty, nebyla zvyšována dopravní zát mstského centra a narušovány tradiní vazby v rámci obytných ploch a ploch obanské vybavenosti i veejné zelen, konkrétn se jedná o zamezení výstavby velkoplošných komerních prodejních center v centru msta, nebo tato by mohla znamenat jednak zásadní zvýšení dopravní (tedy i ekologické) záte, narušení rázu prostedí historického centra (negativní vliv na památkové hodnoty, stavební a kulturní tradice), ale pedevším by suplovala stávající komerní parter msta, který pedstavuje prostor pro podnikání a kulturní aktivity opavských podnikatel a ostatních oban, takovýto zásah by mohl vést nejen k likvidaci ady drobných opavských ivnostník, ale v globálním dsledku i k poklesu ivotní a kulturní úrovn obyvatelstva msta Opavy
- v pípad ešení dostaveb i pestaveb velkých ploch v rámci historického jádra msta zpracovat pro pedmtné plochy zastavovací a objemové studie s ohledem na pdorysné, výškové a hmotové limity vyplývající z památkových hodnot pvodní mstské zástavby
- regenerovat dle komplexních studií panelová sídlišt  
- koncipovat pedpoklady zvyšování atraktivity mstského prostedí pro rozvoj místních podnikatelských aktivit a zejména v centru podporovat rozvoj drobných ivností a kulturních aktivit
- v rámci poadavk na ešení veejné infrastruktury neešit rozšiování parkovacích ploch na úkor stávajících veejných prostranství a ploch veejné zelen
- pro ešené území vycházet z pedpokladu, e ve stedndobém asovém horizontu dojde ke stagnaci a velmi mírnému poklesu potu obyvatel, pi souasném rstu potu byt (úrove bydlení). Na základ tchto pedpoklad sestavit základní bilanci vývoje potu obyvatel a byt, slouící pedevším jako podklad pro navazující koncepci rozvoje infrastruktury a hodnocení pimenosti návrhu plošného rozsahu nových ploch, zejména pro podnikání a bydlení. Plochy pro podnikání hodnotit a navrhovat z komplexního hlediska (zejména z hlediska dopadu na kvalitu ivotního a obytného prostedí), pitom jednoznan upednostovat intenzifikaci a reorganizaci stávajícího vyuití území ped návrhy nových ploch na „zelené louce“.
- navrhnout k optovnému vyuití nevyuité plochy, tzv. „brownfields“. Vnovat pozornost tmto nevyuitým výrobním zónám s cílem navrácení jejich vyuití výrobní innosti, pop. lokalizovat zde jiné innosti, jejich realizace jinde by nutn vedla k záboru další zemdlské pdy.      
 
 
 
 
 
 
                    MgA. Tomáš Skalík
                        o.s. Za Opavu
 
 
 
 
 
Rozdlovník :
-        adresát.
 
[Akt. znmka: 1,00 / Poet hlas: 2] 1 2 3 4 5

Zpt ... | Komente: 8 | Pidat koment |  Informan e-mail  Vytisknout lnek
Souvisejc lnky Za Opavu:
zemn pln (30.10.2012)
Nvrh zadn zemnho plnu - st1 (10.07.2007)
Pprava zemnho plnu Msta Opavy zaala (10.07.2007)
 
Akce v Mati�n�m dom�  
Projekty
N�v�t�vnost

Za�ti�ujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort Döşemealtı Escort Elmalı Escort Finike Escort Gazipaşa Escort Gündoğmuş Escort İbradı Escort Kaş Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaaltı Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpaşa Escort Serik Escort adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzıfon escort suluova escort taşova escort Ankara Escort Ankara Escort Keçiören Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpaşa Escort Ardahan Escort Çıldır Escort Göle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Borçka Escort Hopa Escort Aydın Escort Efeler Escort Nazilli Escort Söke Escort Balıkesir Escort Altıeylül Escort Edremit Escort Karesi Escort Bartın Escort Amasra Escort Kurucaşile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Aydıntepe Escort Demirözü Escort Bilecik Escort Bozüyük Escort Osmaneli Escort Söğüt Escort Bolu Escort Gerede Escort Göynük Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nilüfer Escort Osmangazi Escort Yıldırım Escort Çanakkale Escort Biga Escort Çan Escort Gelibolu Escort Çankırı Escort Çerkeş Escort Ilgaz Escort Şabanözü Escort Çorum Escort Alaca Escort Osmancık Escort Sungurlu Escort Diyarbakır Escort Bağlar Escort Kayapınar Escort Yenişehir Escort Düzce Escort Akçakoca Escort Gölyaka Escort Kaynaşlı Escort Edirne Escort İpsala Escort Keşan Escort Uzunköprü Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort Üzümlü Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Palandöken Escort Yakutiye Escort Eskişehir Escort Odunpazarı Escort Sivrihisar Escort Tepebaşı Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort Şehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort Gümüşhane Escort Kelkit Escort Kürtün Escort Şiran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort İskenderun Escort Isparta Escort Eğirdir Escort Şarkikaraağaç Escort Yalvaç Escort İstanbul Escort Bağcılar Escort Esenyurt Escort Küçükçekmece Escort İzmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmaraş Escort Dulkadiroğlu Escort Elbistan Escort Onikişubat Escort Karabük Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayrancı Escort Ermenek Escort Sarıveliler Escort Kars Escort Kağızman Escort Sarıkamış Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Taşköprü Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort Kırıkkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yahşihan Escort Kırklareli Escort Babaeski Escort Lüleburgaz Escort Vize Escort Kırşehir Escort Çiçekdağı Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Darıca Escort Gebze Escort İzmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Selçuklu Escort Kütahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tavşanlı Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Doğanşehir Escort Yeşilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort Kızıltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yenişehir Escort Muğla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nevşehir Escort Avanos Escort Gülşehir Escort Ürgüp Escort Niğde Escort Bor Escort Çiftlik Escort Ulukışla Escort Ordu Escort Altınordu Escort Fatsa Escort Ünye Escort Osmaiye Escort Bahçe Escort Düziçi Escort Kadirli Escort Rize Escort Ardeşen Escort Çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazarı Escort Akyazı Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort İlkadım Escort Sinop Escort Ayancık Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort Şarkışla Escort Suşehri Escort Yıldızeli Escort Tekirdağ Escort Çerkezköy Escort Süleymanpaşa Escort Çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Akçaabat Escort Araklı Escort Ortahisar Escort Uşak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivaslı Escort Van Escort Erçiş Escort İpekyolu Escort Tuşba Escort Yalova Escort Altınova Escort Çiftlikköy Escort Çınarcık Escort Yozgat Escort Akdağmadeni Escort Sorgun Escort Yerköy Escort Zonguldak Escort Çaycuma Escort Devrek Escort Ereğli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvoen prostednictvm phpRS - redaknho systmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server