ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 Z nßmýstÝ do parku za ze´, vÝce...

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - Nßm. Osvoboditel¨ - 18. 04. 2007 - 4532 p°eŔtenÝ  
Výstavba zdi na námýstí Osvoboditel¨ a úprava celého prostoru, je dodnes pova×ována z pohledu obŔan¨ za ne×ádoucí aktivitu vedení mýsta, která se souŔasný stala podnýtem ke vzniku obŔanského sdru×ení Za Opavu. P°edtím se však zrodila petice vyjad°ující nesouhlas s výstavbou zdi. Kdy× jsme procházeli ulicemi mýsta, diskutovali s lidmi a sbírali podpisy, velmi Ŕastá otázka vás Opavan¨ byla, proŔ se jedná s lidmi tak pozdý, teprve a× tehdy, kdy ze´ stojí. Ale toto vlastný nebyla otázka polo×ená nám, ale odpový´ bychom mýli hledat u zastupitel¨ mýsta volených námi, obŔany. O celé kauze se toho dále napsalo tolik, ×e bychom nyní, po ukonŔení stavby, napsali ji× jen nýkolik výt.

Neutýšený stav námýstí a jeho situování v blízkosti velké dopravní tepny prý mýlo vliv na to, ×e se zde lidé nezastavovali a pouze námýstím procházeli. Toto tvrzení nás však vede k zamyšlení, jak to funguje na ostatních námýstích v centru mýsta, nap°íklad na Horním námýstí a Dolním námýstí. I zde je p°ece prostor urŔen p°edevším k tomu, aby jím lidé p°edevším procházeli z jednoho místa na místo druhé a není snaha je na týchto plochách násilný udr×et formovanou zdí a cestami, které p°esný linkují trasu. I tady jsou námýstí zatí×ena dopravou, navíc ještý trolejbusovou. Jsou zde však navíc rozmístýny laviŔky zvoucí ke krátkému posezení. Je pravdou, ×e na námýstí Osvoboditel¨ mo×nost k posezení lidem nabídnuta nebyla, stejný jako chybýlo p°íjemné d¨stojné prost°edí. Domníváme se však, ×e oddýlení rušné k°i×ovatky bylo mo×né provést méný drastickým zp¨sobem, vycházeje také z toho, ×e se v prvotním zámýru s výstavbou zdi v¨bec nepoŔítalo. Následný byla navr×ena ze´ z ost°e pálených cihel, která mýla být podle vypracovaného projektu omítnuta. Celková realizace by tedy vyšla nesporný levnýji ne× vytvo°ení zdi z pohledových cihel zvolené atypické barevnosti. Dále se poŔítalo s tím, ×e celá konstrukce poroste zelení a koneŔný se p°estane tvá°it jako cizorodý prvek a postupný zlidští. Vlastním rozhodnutím však pozdýji svévolný zástupci mýsta a mýstského ú°adu zmýnili p¨vodní architektonický návrh do té podoby, kterou je mo×né dnes na místý spat°it. K úpravý projektu mohlo dojít také proto, ×e na °ešení ve°ejného prostranství nebyla vyhlášena architektonická soutý×, která bývá pravidelným p°edch¨dcem realizací ve°ejných prostor v ostatních mýstech. Výsledkem úvah nekompetentních osob je architektura, která nemá být ve své podobý vidýna, a proto bude ponechána k zazelenýní, a to teprve poté, co se proti její výstavbý Ŕi koneŔné podobý vzbou°ilo mno×ství opavských obŔan¨. V×dyŁ zástupce mýsta nezajímalo jejich mínýní ani podnýty, p°edbý×ná projednávání s lidmi, kte°í ve mýstý ×ijí, se zkrátka v Opavý nenosí. KoneŔnou podobu námýstí jsme tak mohli spat°it a× po dokonŔení jeho „rehabilitace“ v °íjnu 2006 na panelech s vizualizací, která byla daleka skuteŔnosti.

Ze´
Zpracovatel projektové dokumentace a také Mýsto Opava od poŔátku obhajují hlavní d¨vod výstavby zdi, kterým je vytvo°ení protihlukové stýny dopravný nejvytí×enýjší k°i×ovatky ve mýstý na ulicích Nákladní-Ratibo°ská-Praskova-Zámecký okruh. Je-li tomu skuteŔný tak, lze pouze konstatovat, ×e se ne°eší p°íŔina vzniku problému, ale pouze d¨sledek. Výstavbou zdi se hluk z mýsta nem¨×e vymítit, stejný tak se nedá oŔekávat zlepšení denný kolabující dopravy. Dá se naopak p°edpokládat zhoršení hlukových podmínek v protýjších bytových domech, kde pevná p°eká×ka bude s nejvýtší pravdýpodobností p¨sobit jako akustické zrcadlo. Oproti p¨vodnímu návrhu byl v projektu zmýnýn materiál i ztvárnýní konstrukce a stavba se neúmýrný finanŔný prodra×ila. Jistý bylo mo×né vytvo°it plochu zelený takovým zp¨sobem, jakým to funguje i v ostatních mýstských parcích ( p°edevším u podobný zatí×eného tahu na ulici Týšínské, Nádra×ním okruhu a ulici Olbrichova ). Vzrostlá zele˛ tu tvo°í dostateŔnou protihlukovou a protiprachovou clonu, d¨kazem jsou stále lidmi navštývovaná parky. SouŔasný bylo mo×né situaci °ešit také nap°íklad stýnou z Ŕirého materiálu, zakomponovanou do zelený, která by umo×nila zachovat d¨le×ité pr¨hledy do centra mýsta. Stromy jsou navíc v×dy ve mýstech i v krajiný vnímány lidmi pozitivný, oproti tomu masivní ze´ bude v×dy cizorodým prvkem. Její souŔasná funkce a skuteŔné odhluŔnýní prostoru je navíc po jejím postavení pochybné, kdy× je konstrukce prolomena na nejvíce zatí×ených místech p°echod¨ a ve smýru od ulice Snýmovní.

Kašna
V projektové dokumentaci bylo p¨vodný navr×eno vytvo°ení kopie díla darmstadtské kašny J.M.Olbricha. Kdy× se však podíváme na výsledek, tak m¨×eme konstatovat, ×e se centrem námýstí stala pouze její °emeslný nedota×ená zmenšená napodobenina. RozpaŔitý výsledek je mo×né pova×ovat pouze za zneuctýní památky významného architekta a opavského rodáka.

Pomník Osvobození Rudou armádou
P¨vodní piedestal s nástupním schodištým a deskami byl odstranýn a socha v nad×ivotní velikosti, byla p°emístýna z centrálního, p¨vodný d¨stojného prostoru, na nový sokl situovaný ve stísnýném zákoutí námýstí. Desky byly osazeny na neúmýrný masivní kamenné bloky a asymetricky nasvýtleny bodovými svýtly. KompoziŔný nevhodným p°emístýním vojáka a destrukcí podstavc¨ i schodištý došlo k zániku p¨vodního zámýru. Bohu×el ze souŔasného °ešení není mo×né vyŔíst architektonický zámýr, naopak celkový dojem p¨sobí tak, ×e se jedná pouze o provizorní Ŕi nouzové °ešení.

KomunikaŔní trasy
Prostor ji× není námýstím, ale parkem, kde mají lidé p°edem urŔeno, kudy musí procházet.

Zele˛
Není nejmenších pochyb o tom, ×e bylo nutné v prostoru provést úpravy stávající zelený a zrealizovat výsadbu novou. Stejný tak není pochyb o tom, ×e p°i výstavbý zdi bylo zlikvidováno nýkolik kus¨ strom¨ a zbývající vzrostlá zele˛ nedostala mnoho prostoru k dalšímu rozvoji. Nová výsadba strom¨ v týsné blízkosti archívu je zcela nevhodná. Tento pr¨hled na hlavní dominantu námýstí mýl být nepochybný zachován, kdy× zcela pomineme to, ×e vysazené stromy neakceptují tektoniku fasád.

Mobiliá°
Z d¨vodu zlepšení podmínek pro setkávání obyvatel, bylo jistý nutné zajistit v prostoru osazení laviŔek, odpadkových koš¨, stojan¨ na kola a sto×ár¨ osvýtlení. Kdy× se však blí×e podíváme na rozmístýní sto×ár¨, m¨×eme pozorovat, ×e návrh nepoŔítal s nezmýnýnými pohledy na fasády budovy archívu, která i v tomto p°ípadý musela ustoupit novému °ešení. Realizaci pova×ujeme za fatální chybu, která vznikla pravdýpodobný osazením sto×ár¨ osvýtlení v terénu na místa koleŔek ve výkrese v pravidelných vzdálenostech, avšak bez ohledu na stávající tektoniku fasád. Výsledný dojem je maximálný rušivý. O zvoleném typu ahistorického mobiliá°e, který byl také oproti projektu pozdýji zmýnýn, je mo×né rovný× pochybovat.

Ve mýstý se snad nenajde nikdo, kdo by vytvo°ení p°íjemného prost°edí na námýstí Osvoboditel¨ nep°ivítal s nadšením. Jistý však bylo mo×né postupovat v souladu s platnými základy urbanismu a architektury, nepod°izovat hodnotné historické budovy novým návrh¨m a v neposlední °adý nepodce˛ovat názory odborník¨ – k problému se postupný vyjad°ovali Národní památkový ústav v Ostravý, PhDr. Dalibor Prix, CSc.; PhDr. Pavel Šopák PhD.; Doc. PhDr. Pavel Ko°il, CSc; Ing. arch. Václav Filandr; PhDr. Karel Muller; Ing. arch. Barbara Potysz; arch. Jan Gehl. Nutno podotknou, ×e všechna odborná vyjád°ení oznaŔila úpravy na námýstí Osvoboditel¨ za nevhodné a záva×ný poškozující charakter mýstské památkové zóny. Jak ji× bylo výše zmínýno, výstavbou zdi °eší mýsto d¨sledky, ne p°íŔiny problému. Místo aby byl s koneŔnou platností vytvo°en obchvat mýsta a zmírnýna dopravní zátý× v centru, alibisticky a pokrytecky došlo ke znehodnocení další Ŕásti mýstského intravilánu. Celkový dojem z koneŔné realizace p¨sobí rozpaŔitý a× absurdný, koneŔným úpravám chybí zcela hodnota detailu, z nýkterých prvk¨ je patrné, ×e byly °ešeny a× v dobý probíhajících úprav. Proto asi bude skuteŔný milosrdným °ešením plánovaný p¨vodní zámýr, tj. zakrytí námýstí hustým obrostem p¨dopokryvných rostlin, ke°¨ a korun strom¨, aby se celé hotové „dílo“ ztratilo v zeleni.
P°es p°edchozí mírný odlehŔené °ádky je však jisté, ×e situace v Opavý je velmi vá×ná. Dochází zde k postupné degradaci prostoru historického jádra ji× od doby, kdy bylo mýsto násilný roz°ezáno hlavní dopravní tepnou oddýlující kompaktní parky, centrální plochy a významné historické památky od st°edu mýsta. Nedávnou realizací nedošlo ke zlepšení podmínek v historickém území, naopak vznikl projekt, který nemá nic spoleŔného s urbanistickým, architektonickým, °emeslným, estetickým, humánním, ba dokonce ani logickým základem. Celý projekt lze charakterizovat jako experiment ve ve°ejném prostoru realizovaný úzkým okruhem lidí bez pat°iŔného cítýní a vzdýlání. Podle dosavadního postupu se dá p°edpokládat, ×e vznikne zájem na tom, aby se centrum se svými ulicemi, parky a námýstími oddýlilo vysokými zdmi, mezi kterými se budeme mo×ná setkávat, mo×ná hledat.

 

Co psali o námýstí Osvoboditel¨ v dením tisku:
http://www.opavsko24.cz/aktualne/vypis.aspx?id_clanku=7764
http://www.opavsko24.cz/aktualne/vypis.aspx?id_clanku=8220
http://www.opavsko24.cz/aktualne/vypis.aspx?id_clanku=8245
http://www.opavsko24.cz/aktualne/vypis.aspx?id_clanku=8855
http://www.opavsko24.cz/aktualne/vypis.aspx?id_clanku=9135

[Akt. znßmka: 2,33 / PoŔet hlas¨: 3] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 37 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server