Za Opavu, z.s. - Ovocn 43, 746 01 Opava
. tu: 226684142/0300 / IO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O ns Kontakty Podpote ns Chcete se stt lenem o. s. Za Opavu? E-shop sdruen Sdruen na Facebooku
 Bo muka Mel - Zvren zprva z obnovy pamtky

 
o.s.Za Opavu - Tom� Skal�k - Obnova pamtek - Bo muka Mel - 01. 01. 2010 - 4003 peten  

Lokalita :   Mel
Okres / kraj :   Opava / moravskoslezský
Objekt :   boí muka
Lokalizace :   parcela . 1060 v k.ú. Mel
Rejstíkové íslo kulturní památky :   46688/8-3075

Úvod:
Obec Mel leí severním smrem od msta Vítkova. Název obce byl odvozen od nmeckého slova Malz – slad, nebo zde byl pro zuitkování velké úrody jemene pivovar a výrobcm piva se íkalo „malcei“ – nmecky Mälzer. Mel se rozkládá u severního okraje pírodního parku Moravice, který je souástí pohoí Nízký Jeseník. eka Moravice, která vymezuje území pírodního parku protéká jiním smrem od obce. Nedaleko obce se zvedají vrcholky kopc, jejích svahy jsou vtšinou pokryty lesním porostem. Severovýchodním smrem od obce najdeme msto Opavu, východn se rozkládá Hradec nad Moravicí a jihozápadním smrem od obce se rozkládá vodní nádr Kruberk. Dominantou obce je farní kostel sv. Antonína Paduánského (1889-1890) a areál zámku, který byl postaven poátkem 18. století. Obec náleela po roce 1850 stídav k okresm Vítkov a Opava. Osvobozena byla ve dnech 4. - 5. kvtna 1945. V roce 1979 byly k Meli pipojeny obce Moravice, Radkov a Mikolajice, které se v roce 1990 opt osamostatnily.
Boí muka jsou situována ve volné krajin pi staré cest vedoucí z Mele do Mikolajic. Objekt patrn pochází z 19. století. Z nejstaršího dochovaného mapového podkladu z roku 1852 je patrné, e na stávajícím míst stával drobný sakrální objekt.
Existenci památky nepodloené prameny spojují s generálem Laudonem (1717-1790) a jeho slavnou bitvou v nedalekých Guntramovicích, kde armáda generála Laudona pemohla Prusy. Bitva u Guntramovic spadá do období sedmileté války (1756-1762). Armáda se mla vracet smrem na Opavu práv touto cestou a dochovaná památka pak mla být postavena na poest jejich vítzství.

Struný popis stavu památky ped obnovou:

Samotný objekt je svým atypickým tvarem v rámci regionu pomrn unikátní záleitostí. Válcová stavba o celkové výšce cca 3,2m byla vyzdna z cihel a z lomového kamene. Omítky se dochovaly jen z ásti. Mohutný sloup je osazený na tvercové patce – soklu, piem tleso sloupu – dík, se mírn kónicky zuuje smrem vzhru. Lucernu, nebo-li kaplici, vytváí pedsazený osmihranný prstenec, na jeho horní ást nasedá tveice mlkých tvercových nik rámovaných pedsazenou špaletou ústící v horní ásti do plkruhového oblouku. Vrchol kaplice je vejit zaoblen a v minulosti jej dotváel kovový kí s rozšiujícími bevny. Památka je píkladem drobné venkovské architektury a také významným krajinotvorným prvkem.

Ped obnovou se památka nacházela ve velmi špatném stavu. Kovový kí chybl, stejn jako vtšina omítek a smíšené zdivo znan degradovalo. Boí muka byla zarostlá v divoké zeleni a ze zdiva památky rovn vyrstaly nálety zelen.

Popis postupu obnovy kaple :
1) Pípravné práce

 • V jarních msících roku 2009 byl zdokumentován stávající stav památky, a to kresebn i fotograficky.
 • Byl proveden základní stratigrafický przkum dochovaných omítkových vrstev.
 • Byly dohledány veškeré snadno dostupné archívní materiály týkající se obce Mel, památky samotné a místa jejího postavení.
 • V ervenci byla z bezprostední blízkosti kaple odstranna náletová zele, vzrostlá tráva a odpadky.
 • Ped zahájením prací muselo být postaveno jednoduché stabilní lešení.
 2) Sanace zdiva

 • Ze zdiva objektu byly sejmuty veškeré nálety pomocí chemických prostedk, aby se eliminovaly zásahy do stávajícího zdiva.
 • Na dozdívání byla pouita vápenná malta s pímsí jílovitých sloek (podle originální maltoviny).3) Vrcholová hlavice

 • Horní hlavice památky, která se nacházela v havarijním stavu, byla rozebrána.  Nejzachovalejší elo výklenk bylo ped rozebráním domodelováno a byla z nj sejmuta forma. Následovn byly zhotoveny tyi odlitky z umlého kamene, které byly osazeny na místo souasných destruovaných výklenk. Zbytek hlavice byl dozdn cihlami a dotvarován umlým kamenem v pvodním tvaru.


4) Omítky

 • Pvodní omítky byly v maximální moné míe zachovány, siln degradované ásti omítek byly odstranny, narušené ásti zpevnny, praskliny a dutiny zainjektovány.
 • Nové omítky byly zhotoveny z vápenné malty z uleelého vápna.
 • Profilované ásti byly doplnny do pvodní hmoty.
 • Povrchová úprava bude pírodní svtlá monochromní vápenná s pouitím pigmentu – odstín bude upesnn po konzultaci s památkovými orgány. S ohledem na souasné klimatické podmínky bude finální nátr proveden v jarních msících roku 2010 – tedy a po dkladném vyzrání všech tmel, omítek i prvních vrstev nátr.
5) Repase kíe

 • Pi zahájení obnovy památky kovový kí chybl. Podle fotodokumentace pocházející z roku 1987 bylo moné vyrobit kopii kovového kíe, co se pedpokládalo. V kvtnu 2009 byli osloveni obané Mele a Mikolajic ke spolupráci na plánované obnov památky. Na základ této výzvy se pihlásil místní oban, který ml uschován pvodní kí, jej v minulosti nalezl v blízkosti boích muk. Prvek byl odevzdán kovái, který provedl repasi kíe, jakoto autentického prvku. S ohledem na tyto skutenosti bylo zcela upuštno od zhotovení kopie.  6) Reliéfy

 • Bhem práce na opravách boích muk vznikl nápad obohatit památku doplnním o 4 nové reliéfy, které byly umístny v nikách hlavice. Po konzultaci s památkovými orgány byl navren a schválen koncept reliéf s vyobrazeními 4 svatých odkazujících k okolním obcím: sv. Vendelín k osad Vendelín (autorem je Matj Nmeek), sv. Florián k obci Mikolajice (autorem je Matj Nmeek), sv. Kryštof  k obci Dolní ivotice (autorem je Dalibor Halátek) a sv. Antonín Paduánský k obci Mel (autorkou je Magdalena Nováková). V tchto obcích se nacházejí církevní památky zasvcené práv uvedeným svtcm.  7)  Ukonení

     •  V sobotu 5.12. 2009 se uskutenilo slavnostní ukonení letošních oprav. Setkání cca 25 lidí probhlo, jak jinak, u opravené památky. Úvodem byla pronesena e zahrnující poátek a prbh obnovy a poté zapáleny svíce vzpomínek. Pítomným byly rozdány letáky, ve kterých byly zachyceny základní informace z historie a obnovy památky. Nakonec v mrazivém odpoledni nikdo neodmítl nabídnutý aj a kávu, ke kterým se zakusovaly pedvánoní perníky.

Závr: 

Stávající objekt boích muk je bezesporu cennou památkou místního významu dotváející  kolorit obce a krajiny. S ohledem na to, e degradace památky postupovala velmi rychle, rozhodli jsme se pistoupit k její obnov, a to v intencích platných zásad památkové pée. S ohledem na výjimenost stavby samotné bylo v rámci technologických postup preferováno konzervaní ošetení objektu. Pedpokládá se, e nyní bude v areálu zajištna pravidelná údrba vlastníkem objektu boích muk i vlastníkem pozemku. Realizaci stavebních úprav boích muk hodnotíme z našeho pohledu jako zdailou. Dozvdli jsme se mnohé o historii objektu i obce, seznámili jsme se s místními obany. Byla zvládnuta nároná sloka konzervace stávajících omítek, je zstaly zachovány. Na závr bylo uskutenno setkání veejnosti se slavnostním osazením kíe a reliéf do nik hlavice. Realizace obnovy byla zaznamenána v regionálním tisku i obasníku sdruení v prosinci 2009.  
Po výtu tchto pozitivních posteh zstává u jen jediný – z pvodn zchátralé drobné památky se stala opt plnohodnotná souást venkovské krajiny. Podailo se památku zachovat dalším generacím, pro n zstane odkazem a výzvou k jejímu dalšímu poznávání. Snad se nastupujícím podaí odkrýt její pvod a funkci.

Také touto cestou bychom chtli podkovat všem, kteí se úastnili pi záchran této drobné památky.
Zvláštní podkování patí:

 1. Nadace VIA - poskytnutí dotace a psychická podpora
 2. Obec Mel – poskytnutí dotace, pomoc pi zajištní vody pro stavbu, odstranní odpadu
 3. p. Jan Svtlík - zhotovení repase kíe  
 4. p. Jií Skalík - zapjení vozíku
 5. p. Jedlika – pedání pvodního kíe

... a všem ostatním, kteí pi stavb pomáhali pomocí v rámci svých moností, a u fyzickou i psychickou.

 

           

[Akt. znmka: 1,80 / Poet hlas: 5] 1 2 3 4 5

Zpt ... | Komente: 1 | Pidat koment |  Informan e-mail  Vytisknout lnek
 
Akce v Mati�n�m dom�  
Projekty
N�v�t�vnost

Za�ti�ujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort Döşemealtı Escort Elmalı Escort Finike Escort Gazipaşa Escort Gündoğmuş Escort İbradı Escort Kaş Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaaltı Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpaşa Escort Serik Escort adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzıfon escort suluova escort taşova escort Ankara Escort Ankara Escort Keçiören Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpaşa Escort Ardahan Escort Çıldır Escort Göle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Borçka Escort Hopa Escort Aydın Escort Efeler Escort Nazilli Escort Söke Escort Balıkesir Escort Altıeylül Escort Edremit Escort Karesi Escort Bartın Escort Amasra Escort Kurucaşile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Aydıntepe Escort Demirözü Escort Bilecik Escort Bozüyük Escort Osmaneli Escort Söğüt Escort Bolu Escort Gerede Escort Göynük Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nilüfer Escort Osmangazi Escort Yıldırım Escort Çanakkale Escort Biga Escort Çan Escort Gelibolu Escort Çankırı Escort Çerkeş Escort Ilgaz Escort Şabanözü Escort Çorum Escort Alaca Escort Osmancık Escort Sungurlu Escort Diyarbakır Escort Bağlar Escort Kayapınar Escort Yenişehir Escort Düzce Escort Akçakoca Escort Gölyaka Escort Kaynaşlı Escort Edirne Escort İpsala Escort Keşan Escort Uzunköprü Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort Üzümlü Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Palandöken Escort Yakutiye Escort Eskişehir Escort Odunpazarı Escort Sivrihisar Escort Tepebaşı Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort Şehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort Gümüşhane Escort Kelkit Escort Kürtün Escort Şiran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort İskenderun Escort Isparta Escort Eğirdir Escort Şarkikaraağaç Escort Yalvaç Escort İstanbul Escort Bağcılar Escort Esenyurt Escort Küçükçekmece Escort İzmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmaraş Escort Dulkadiroğlu Escort Elbistan Escort Onikişubat Escort Karabük Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayrancı Escort Ermenek Escort Sarıveliler Escort Kars Escort Kağızman Escort Sarıkamış Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Taşköprü Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort Kırıkkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yahşihan Escort Kırklareli Escort Babaeski Escort Lüleburgaz Escort Vize Escort Kırşehir Escort Çiçekdağı Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Darıca Escort Gebze Escort İzmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Selçuklu Escort Kütahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tavşanlı Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Doğanşehir Escort Yeşilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort Kızıltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yenişehir Escort Muğla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nevşehir Escort Avanos Escort Gülşehir Escort Ürgüp Escort Niğde Escort Bor Escort Çiftlik Escort Ulukışla Escort Ordu Escort Altınordu Escort Fatsa Escort Ünye Escort Osmaiye Escort Bahçe Escort Düziçi Escort Kadirli Escort Rize Escort Ardeşen Escort Çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazarı Escort Akyazı Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort İlkadım Escort Sinop Escort Ayancık Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort Şarkışla Escort Suşehri Escort Yıldızeli Escort Tekirdağ Escort Çerkezköy Escort Süleymanpaşa Escort Çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Akçaabat Escort Araklı Escort Ortahisar Escort Uşak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivaslı Escort Van Escort Erçiş Escort İpekyolu Escort Tuşba Escort Yalova Escort Altınova Escort Çiftlikköy Escort Çınarcık Escort Yozgat Escort Akdağmadeni Escort Sorgun Escort Yerköy Escort Zonguldak Escort Çaycuma Escort Devrek Escort Ereğli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvoen prostednictvm phpRS - redaknho systmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server