ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 Den hradu VikÜtejna 2011

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Den hradu VikÜtejna - 12. 10. 2011 - 2893 p°eŔtenÝ  
Poslední prázdninovou sobotou v srpnu jsme strávili na hradý Vikštejný. Tento den jsme památce výnovali pat°iŔnou pozornost a s námi asi 500 návštývník¨, kte°í jej toho dne poctili svou návštývou a zúŔastnili se p°ipraveného kulturního programu.Ten byl zahájen v 10 hodin dopoledne odbornou p°ednáškou s prohlídkou prostor z°íceniny, kterou si p°ipravil Mgr. Michal Zezula z archeologického pracovištý Národního památkového ústavu v Ostravý. Na fotografiích byly p°edstaveny archeologické nálezy z p°edchozích výzkum¨. Tato p°ednáška s prohlídkou areálu byla zopakována ještý odpoledne od 15. hodin.

 
V pr¨býhu celého dne mohli návštývníci shlédnout instalovanou putovní výstavu s názvem „Necháme to tak?“, která se zabývá ohro×enými památkami a obnovení vztahu lidí k sakrálním stavbám. Výstava byla zap¨jŔena obŔanským sdru×ením Zachra˛me dominanty z Viš˛ové.

 
 
Dále byly p°ipraveny hry a soutý×e pro dýti, po jejich× splnýní Ŕekala sladká odmýna.
          
 
Návštývníci mýli té× mo×nost zakoupit si ve stánku suvenýry a upomínkové p°edmýty, nechybýly ani knihy k historii obce Radkov a samoz°ejmý k hradu Vikštejnu.
 
Dalším pevným bodem programu a vrcholem celého dne bylo zajisté divadelní p°edstavení opavského ochotnického souboru „Nechutné tajemství“, který zahrál pohádku „DraŔí námluvy“. Bavili se nejen dýti, ale i dospýlí.

 
Nakonec bylo mo×né opéct si párky Ŕi klobásy p°ímo v areálu na p°ipraveném ohništi a osvý×it se Ŕepovaným pivem.

 
První roŔník této akce byl organizován obŔanským sdru×ením Radkov za významné pomoci obŔanského sdru×ení Za Opavu, Obce Radkov a Národního památkového ústavu v Ostravý. Kromý všech, kte°í pomohli s její organizací dýkujeme té× panu Grimovi, který na aktivity p°ispýl nemalou finanŔní Ŕástkou a všem tým, kte°í neváhali p°ijít a bavit se. 

 
        
 
Z historie hradu Vikštejna:
Hrad Vikštejn le×í na konci obce Dubová, p¨vodný nazývané Ober-Wigstein (Horní Vikštejn) le×ící na levém b°ehu Moravice asi 5 km od mýsta Vítkova. Dubová byla zalo×ena ve 2. poloviný 18. století z rozparcelovaného poplu×ního dvora vikštejnského velkostatku, na jeho× místý nechal v letech 1777-1776 Jan Julius Frobel vystavýt barokní zámek.
K obci Dubová nále×í hrad Vikštejn, který je oznaŔován za jednu z nejvýznamnýjších a nejrozsáhlejších z°ícenin v celém kraji. Poprvé je hrad písemný zmi˛ován v roce 1377, kdybyl zemýpanským majetkem a v zástavý jej dr×el Adalbert - Vojtých (podle druhého textu Vítek), který se psal patrný z Vikštejna. Po roce 1464 získal Vikštejnsko tehdejší zemský hejtman opavský a výrný stoupenec krále Ji°ího, Bernart Bírka z Násilé. Nespravoval však hrad p°íliš dlouho, i kdy× pravdýpodobný dal p°estavýt, rozší°it a modernizovat jeho opevnýní.
P°ed rokem 1525 pustil král Ludvík Jagellonský hrad s p°íslušenstvím Janu Planknarovi z Kyšperka, který zahájil v roce 1532 d¨kladnou p°estavbu Vikštejna, která trvala nýkolik desetiletí. Hrad Vikštejn byl u× za jeho ×ivota pova×ován za nejpevnýjší hrad na Opavsku a byl témý° nedobytný. V roce 1582 byla p°estavba hradu dokonŔena Janovými následovníky. 
V nepokojné dobý 30-tileté války byl hrad Vikštejn udr×ován jen pro vojenskou posádku v síle 20–30 muר. Okolí bylo dýjištým stálých srá×ek mezi císa°skými a Švédy, kte°í mýli posádku ve Fulneku, a snad i sám hrad za×il nové boje. Památkou na ony doby je kamenná koule vsazená do zdi panského domu na hradý. Z obavy, aby Vikštejn nepadl do rukou nep°ítele, na°ídil v roce 1648 slezský zemský velitel generál Gonzaga hrad zniŔit. Rozkaz vykonal velitel Opavy, který dal znaŔnou Ŕást objektu vyhodit do povýt°í.
Po smrti Jana Václava Oderského v roce 1696 zdýdil otcovské zbo×í v celém p¨vodním rozsahu syn Antonín Ferdinand Erdmann Oderský z Lide°ova. Pro dluhy však Vikštejnsko roku 1708 rozprodal t°em r¨zným zájemc¨m a od té doby bylo nýkdejší jednotné panství rozdýleno na Vítkovsko a Vikštejnsko. 
Roku 1765 koupil panství Josef Julius von Frobel na Sosnové, Lodýnici a Tábo°e, který se rozhodl vybudovat si namísto zchátralého hradu Vikštejn novou rezidenci, nynýjší zámek Dubová. Hrad tak zpustl a postupný chátral. 
V roce 1860 koupil panství opavský obchodník Emanuel Glassner, který nechal p°estavýt starou zámeckou cestu p°es Radkov vedoucí od kostela p°es velké stoupání a× do dnešní trasy, Ŕím× zvýšil výnosnost hospodá°ského dvora, dále dal vysadit ovocné stromy kolem cest a rozší°il i plochu lesního porostu.
V roce 1884 koupil z°íceninu hradu Vikštejna a zámek v Dubové šlechtic ruského p¨vodu hrabý Kamillo Razumovsky se svou ×enou hrabýnkou Marií, rozenou Wienerovou z Weltenu. Ti pak v roce 1888 znovu koupili statek MelŔ, k nýmu× nále×ely mimo samotnou MelŔ ještý Staré a Nové Týchanovice a Filipovice; roku 1889 jej dále rozší°ili o panství Vítkov (Vítkov, Lhotka, Dolní a Horní Ves), roku 1896 p°ikoupili Jánské Koupele a koneŔný v roce 1897 moravskou enklávu Dolní Äivotice. Vzniklo tak rozsáhlé panství s p°evá×ný nýmeckým obyvatelstvem, rozkládající se v malebném, i kdy× chudém kraji kolem toku °eky Moravice, jemu× vévodila a dodnes vévodí monumentální z°ícenina hradu Vikštejna. V tomto kopcovitém a nep°íliš úrodném území s rozsáhlými lesy zaŔal Kamillo Razumovsky budovat pozemkovou dr×avu, která mýla nejen zajistit budoucnost jeho rodu, ale která p°inesla rozkvýt celému kraji. Äe Razumovští s novým prost°edím zcela srostli, dokládá skuteŔnost, ×e v následujících desetiletích stáli doslova za ka×dou významnýjší akcí, která se v obcích na jejich panství konala. V jejich Ŕinech jakoby ještý dozníval romantismus 1. poloviny 19. století s ozvýnou idylických Ŕas¨ starého mocná°ství. Své místo v anachronické h°e na feudálního velmo×e jistý zaujímaly i z°íceniny hradu Vikštejna, nicméný to v reálu znamenalo provedení archeologického pr¨zkumu a prvního statického zajištýní chátrajícího hradu, realizovaných ve t°icátých letech 20. století. Pana hrabýte von Wigstein si lidé velmi vá×ili. P°edstavoval ×ivotní styl aristokracie zanikající monarchie v její velkorysé zakladatelsko-donátorské formý. Za nesporné zásluhy o rozkvýt kraje mu udýlila obecní zastupitelstva Radkova, MelŔe i Dolních Äivotic Ŕestné obŔanství. Na h°bitový v Radkový pak byli Ŕlenové tohoto slavného rodu poh°beni. ╚est jejich památce.  
[Akt. znßmka: 1,00 / PoŔet hlas¨: 1] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 1 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server