ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 Etickř kodex fundraisingu o.s. Za Opavu

 
o.s. Za Opavu - O nßs - udßlosti - 14. 09. 2007 - 4588 p°eŔtenÝ  
Dne 6. zá°í 2007 byl na Ŕlenské sch¨zi schválen Etický kodex fundraisingu obŔanského sdru×ení Za Opavu. Jedná se o základní dokument upravující pravidla, kterými se o.s. Za Opavu (dále jen o.s.) °ídí p°i získávání a p°ijímání finanŔních prost°edk¨ a dalších druh¨ podpory. Etický kodex fundraisingu obŔanského sdru×ení Za Opavu
 
Kodex etického fundraisingu stanoví pravidla, kterými se o.s. Za Opavu (dále jen o.s.) °ídí p°i získávání a p°ijímání finanŔních prost°edk¨ a dalších druh¨ podpory.

O.s. p°i navazování partnerství s dárci dodr×uje tyto zásady a pravidla:

1) Zásady
 P°i navazování a prohlubování partnerství jednáme dle týchto zásad:
-        v×dy a za všech okolností lpíme na naší nezávislosti,
-        ka×dé partnerství posuzujeme a vyhodnocujeme individuálný, p°ípad od p°ípadu,
-        jednáme v souladu se zásadou vzájemného respektu, nezávislosti a dobrého jména,
-        vybíráme si takové partnery, kte°í šetrný p°istupují k ×ivotnímu prost°edí a respektují ekologické, sociální a etické normy a neporušují lidská práva a práva zví°at.
-        výbýr partner¨ se °ídí postupem popsaným ve t°etím bodý tohoto kodexu.

2) Pravidla
P°ijímání podpory p°itom respektuje nýkolik d¨le×itých pravidel:

-        Nep°ijímáme finanŔní ani výcné dary od donor¨, firemních nadací spoleŔností a nadaŔních program¨, kte°í jednají v rozporu se základním programem stanov o.s., dále od tých, kte°í se významný podílejí na ekologických škodách, na porušování dobrých mrav¨, lidských práv, práv zví°at a na poškozování nebo ohro×ování zdraví lidí nebo zví°at.
-        Nep°ijímáme finanŔní podporu od politických stran a hnutí.
-        Odmítáme podporu spoleŔností, je× jsou p°ímými konkurenty tých, které kritizujeme.
-        Dar nesmí mezi o.s. a donorem vytvá°et zákaznický vztah nebo navozovat jeho dojem. Nep°ijímáme ani dary, které by sni×ovaly naši nezávislost.
-        O.s. zásadný v dárcích nevytvá°í dojem, ×e podporou jeho práce konŔí jejich ekologické závazky nebo závazky v dodr×ování lidských práv a práv zví°at.
 
3) Výbýr partner¨
 P°i navazování partnerství budeme jednat v×dy dle výše uvedených zásad a pravidel.
Konkrétní postup:
(1) Fundraiser/ka, koordinátor/ka kampaný Ŕi jiná osoba odpovýdná za konkrétní aktivitu nebo Ŕinnost navrhne v konkrétním p°ípadý potenciálního dárce, vŔetný pot°ebných informací o jeho p°ístupu k ekologickým, lidskoprávním, etickým a sociálním témat¨m.
(2) O návrhu poté rozhodne jednací výbor. V p°ípadý pot°eby rychlého rozhodnutí je mo×no rozhodnout prost°ednictvím e-mailu Ŕi telefonu a to na speciálný svolané telefonické nebo e-mailové konferenci.
(3) Následuje jednání a p°ípadná dohoda mezi o.s. a donorem o formý podpory, která bude v×dy stvrzena písemnou smlouvou.
(4) V p°ípadý, ×e je potenciální/m dárcem/kyní soukromá osoba rozhoduje o navázání partnerství osoba odpovýdná za individuální fundraising. V p°ípadý pochybností o souladu s tímto kodexem postupuje podle bodu 3 odstavce 1.
(5) Pokud má nýkterý Ŕlen o.s. pochybnosti o dodr×ení Kodexu, m¨×e navrhnout revizi rozhodnutí Jednacího výboru. Nové rozhodnutí vydá Jednací výbor do 14 dn¨.

Cílem postupu je vybrat vhodné partnery pro spolupráci a jednoznaŔný vymezit pravidla a podmínky výbýru a tím vznikající odpovýdnost jednotlivých úŔastník¨.
 
 
4) Partnerství
 P°edmýtem partnerství je
-         konkrétní dárcova podpora o.s,
-         podýkování našeho sdru×ení donorovi prost°ednictvím reciproŔní nabídky,
-         práva dárce.

Forma podpory, kteroudárce poskytuje o.s, m¨×e být obvykle trojího druhu:

-         FinanŔní podpora – nap°íklad finanŔní sponzorství, poskytování grant¨ apod.
-         Výcná podpora – nap°íklad výrobky firmy, kancelá°ské pot°eby, nábytek a poŔítaŔe apod.
-         Dar ve formý slu×by – nap°íklad konzultace, práce, podpora p°i akcích a jiných Ŕinnostech o.s. apod.
 

ReciproŔní nabídka,kterou o.s. svým partner¨m nabízí, je výraz podýkování za podporu naší práce a forma protihodnoty. M¨×e to být nap°íklad:
-       
uvedení loga dárce v publikacích a na akcích o.s.
-       
uvedení loga a kontaktu dárce na webových stránkách o.s.
-       
odborné poradenství v ekologických, sociálních a lidskoprávních tématech, v rámci mo×ností o.s.
-       
odborné publikace a další produkty o.s.

 
SouŔástí partnerství jsou práva dárce, která našemu partnerovi garantují samoz°ejmý nárok na:
-        informace o práci a poslání o.s. a vyu×ití získaných prost°edk¨;
-        informace, jak o.s. prost°edky vyu×ívá;
-        záruku, ×e o.s. získané prost°edky vyu×ije k úŔelu, ke kterému byly poskytnuty;
-        potvrzení, ×e dar byl p°ijat;
-        ocenýní (podýkování);
-        výdomí, ×e s osobními a dalšími údaji dárce se nakládá diskrétný a ×e jsou spolehlivý zabezpeŔeny;
-        profesionální vztah s lidmi zastupujícími o.s.;
-        informace o osobý zastupující ×adatele (aby dárce výdýl, s kým p°ímo jedná: statutární zástupce, fundraiser, koordinátor kampaný atd.).

5) Schvalování a závaznost kodexu
 Po vypracování byl Etický kodex fundraisingu p°edlo×en Ŕlen¨m o.s. k p°ipomínkování a na ╚lenské sch¨zi obŔanského sdru×ení Za Opavu dne 6. 9. 2007 schválen. Po schválení se dne 7. 9. 2007 stal závazným pro o.s. Za Opavu i pro všechny jeho Ŕleny.
[Akt. znßmka: 0 / PoŔet hlas¨: 0] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 2 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server