Za Opavu, z.s. - Ovocná 43, 746 01 Opava
    č. účtu: 226684142/0300 / IČO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nás Kontakty Podpořte nás Chcete se stát členem o. s. Za Opavu? E-shop sdružení Sdružení na Facebooku
 Etický kodex fundraisingu o.s. Za Opavu

 
o.s. Za Opavu - O nás - události - 14. 09. 2007 - 3403 přečtení  
Dne 6. září 2007 byl na členské schůzi schválen Etický kodex fundraisingu občanského sdružení Za Opavu. Jedná se o základní dokument upravující pravidla, kterými se o.s. Za Opavu (dále jen o.s.) řídí při získávání a přijímání finančních prostředků a dalších druhů podpory. Etický kodex fundraisingu občanského sdružení Za Opavu
 
Kodex etického fundraisingu stanoví pravidla, kterými se o.s. Za Opavu (dále jen o.s.) řídí při získávání a přijímání finančních prostředků a dalších druhů podpory.

O.s. při navazování partnerství s dárci dodržuje tyto zásady a pravidla:

1) Zásady
 Při navazování a prohlubování partnerství jednáme dle těchto zásad:
-        vždy a za všech okolností lpíme na naší nezávislosti,
-        každé partnerství posuzujeme a vyhodnocujeme individuálně, případ od případu,
-        jednáme v souladu se zásadou vzájemného respektu, nezávislosti a dobrého jména,
-        vybíráme si takové partnery, kteří šetrně přistupují k životnímu prostředí a respektují ekologické, sociální a etické normy a neporušují lidská práva a práva zvířat.
-        výběr partnerů se řídí postupem popsaným ve třetím bodě tohoto kodexu.

2) Pravidla
Přijímání podpory přitom respektuje několik důležitých pravidel:

-        Nepřijímáme finanční ani věcné dary od donorů, firemních nadací společností a nadačních programů, kteří jednají v rozporu se základním programem stanov o.s., dále od těch, kteří se významně podílejí na ekologických škodách, na porušování dobrých mravů, lidských práv, práv zvířat a na poškozování nebo ohrožování zdraví lidí nebo zvířat.
-        Nepřijímáme finanční podporu od politických stran a hnutí.
-        Odmítáme podporu společností, jež jsou přímými konkurenty těch, které kritizujeme.
-        Dar nesmí mezi o.s. a donorem vytvářet zákaznický vztah nebo navozovat jeho dojem. Nepřijímáme ani dary, které by snižovaly naši nezávislost.
-        O.s. zásadně v dárcích nevytváří dojem, že podporou jeho práce končí jejich ekologické závazky nebo závazky v dodržování lidských práv a práv zvířat.
 
3) Výběr partnerů
 Při navazování partnerství budeme jednat vždy dle výše uvedených zásad a pravidel.
Konkrétní postup:
(1) Fundraiser/ka, koordinátor/ka kampaně či jiná osoba odpovědná za konkrétní aktivitu nebo činnost navrhne v konkrétním případě potenciálního dárce, včetně potřebných informací o jeho přístupu k ekologickým, lidskoprávním, etickým a sociálním tématům.
(2) O návrhu poté rozhodne jednací výbor. V případě potřeby rychlého rozhodnutí je možno rozhodnout prostřednictvím e-mailu či telefonu a to na speciálně svolané telefonické nebo e-mailové konferenci.
(3) Následuje jednání a případná dohoda mezi o.s. a donorem o formě podpory, která bude vždy stvrzena písemnou smlouvou.
(4) V případě, že je potenciální/m dárcem/kyní soukromá osoba rozhoduje o navázání partnerství osoba odpovědná za individuální fundraising. V případě pochybností o souladu s tímto kodexem postupuje podle bodu 3 odstavce 1.
(5) Pokud má některý člen o.s. pochybnosti o dodržení Kodexu, může navrhnout revizi rozhodnutí Jednacího výboru. Nové rozhodnutí vydá Jednací výbor do 14 dnů.

Cílem postupu je vybrat vhodné partnery pro spolupráci a jednoznačně vymezit pravidla a podmínky výběru a tím vznikající odpovědnost jednotlivých účastníků.
 
 
4) Partnerství
 Předmětem partnerství je
-         konkrétní dárcova podpora o.s,
-         poděkování našeho sdružení donorovi prostřednictvím reciproční nabídky,
-         práva dárce.

Forma podpory, kteroudárce poskytuje o.s, může být obvykle trojího druhu:

-         Finanční podpora – například finanční sponzorství, poskytování grantů apod.
-         Věcná podpora – například výrobky firmy, kancelářské potřeby, nábytek a počítače apod.
-         Dar ve formě služby – například konzultace, práce, podpora při akcích a jiných činnostech o.s. apod.
 

Reciproční nabídka,kterou o.s. svým partnerům nabízí, je výraz poděkování za podporu naší práce a forma protihodnoty. Může to být například:
-       
uvedení loga dárce v publikacích a na akcích o.s.
-       
uvedení loga a kontaktu dárce na webových stránkách o.s.
-       
odborné poradenství v ekologických, sociálních a lidskoprávních tématech, v rámci možností o.s.
-       
odborné publikace a další produkty o.s.

 
Součástí partnerství jsou práva dárce, která našemu partnerovi garantují samozřejmý nárok na:
-        informace o práci a poslání o.s. a využití získaných prostředků;
-        informace, jak o.s. prostředky využívá;
-        záruku, že o.s. získané prostředky využije k účelu, ke kterému byly poskytnuty;
-        potvrzení, že dar byl přijat;
-        ocenění (poděkování);
-        vědomí, že s osobními a dalšími údaji dárce se nakládá diskrétně a že jsou spolehlivě zabezpečeny;
-        profesionální vztah s lidmi zastupujícími o.s.;
-        informace o osobě zastupující žadatele (aby dárce věděl, s kým přímo jedná: statutární zástupce, fundraiser, koordinátor kampaně atd.).

5) Schvalování a závaznost kodexu
 Po vypracování byl Etický kodex fundraisingu předložen členům o.s. k připomínkování a na Členské schůzi občanského sdružení Za Opavu dne 6. 9. 2007 schválen. Po schválení se dne 7. 9. 2007 stal závazným pro o.s. Za Opavu i pro všechny jeho členy.
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Zpět ... | Komentáře: 2 | Přidat komentář |  Informařný e-mail  Vytisknout článek
 
Akce v Matičním domě  
 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server