ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 Klub opavskÚ kultury

 
o.s. Za Opavu - Koncepce kultury mýsta Opavy - 22. 09. 2010 - 2699 p°eŔtenÝ  
KOK     Klub opavské kultury je nezávislá kulturní iniciativa, která se zaŔala v Opavý formovat zhruba v dubnu letošního roku a má nové internetové stránky - http://www.klubopavskekultury.ic.cz.

Klub opavské kultury - jde o volné seskupení opavských po°adatel¨, dramaturg¨, provozovatel¨ klub¨ Ŕi bý×ných návštývník¨ kulturních akcí. Formou otev°eného dopisu vyzvala necelá dvacítka signatá°¨ v poloviný zá°í vedení mýsta k diskusi o kulturní politice Opavy, která mýstu podle jejich názoru chybí.

Související Ŕlánky jinde:
Po°adatelé kulturních akcí v Opavý kritizují mýsto (15. 9. 2010 - opavsky.denik.cz)

 
Otev°ený dopis Klubu opavské kultury zaslaný vedení mýsta:

Dobrý den,

jsme poŔetná skupina po°adatel¨ kulturních akcí, návštývník¨ a nadšenc¨, jednotlivc¨, Ŕlen¨ r¨zných kulturních a spoleŔenských sdru×ení, neformálních part a seskupení student¨, hudebník¨, výtvarník¨ atd. Zajímáme se o kulturu, po°ádáme ji, provozujeme a navštývujeme. Všichni kromý jiného p¨sobíme v Opavý, kterou máme rádi a chceme v ní ×ít a pracovat. Naše iniciativa se jmenuje Klub opavské kultury. Dovolujeme si oslovit Vás formou tohoto otev°eného dopisu, proto×e si myslíme, ×e skuteŔnosti, o kterých píšeme se týkají nás všech. Pokusíme se formulovat náš pocit z Ŕásti kulturního dýní v našem mýstý. Zajímá nás p°edevším kultura ×ivá, aktuální, která doká×e inspirovat, nutí k p°emyšlení a klade jisté nároky na vnímatele.

 

Úvodem nám dovolte vyjád°it náš dobrý pocit ze skuteŔnosti, ×e v posledních letech se mýsto viditelný stará o kulturní zále×itosti. FinanŔní a morální podpora festival¨ Další b°ehy a BezruŔova Opava, zájem vedení mýsta o postavení koncertní haly, rekonstrukce Domu umýní, vznik nového kulturního stánku – Obecního domu a v ným – Klubu Art. Ale souŔasný s pocitem, ×e vedení mýsta zviditel˛uje a napl˛uje sv¨j vztah ke kultu°e konkrétními Ŕiny, jsme si výdomi, ×e nýkteré konkrétní kroky nejsou p°íliš šŁastné. V následujícím textu si budeme všímat zále×itostí, se kterými nesouhlasíme, jeho vyznýní bude proto kritické. To, co se povedlo a jistý toho není málo, aŁ chválí návštývníci a myslíme si, ×e to taky dýlají.

Abychom dokázali vysvýtlit nýkteré souvislosti, dovolte nám malý historický exkurz.

PoŔátkem devadesátých let opustilo nýkdejší vedení mýsta paternalistický p°ístup ke kultu°e. Byl rozpuštýný Mýstský d¨m kultury Petra BezruŔe, mýstem p°estal být podporován nýkdejší Klub mladých MDKPB, který od poloviny 70. let prezentoval progresivní umýní tzv. šedé zóny, zanikl prostor Studia na Dolním námýstí, kde se odehrávaly (v 80. letech!) výstavy nekonformního vizuálního umýní a Ŕetné po°ady menšinových ×ánr¨, které v ným organizoval právý Klub mladých. Loutkové divadlo, D¨m umýní, kino Mír, tedy mýstské prostory, byly pronajaty cizím subjekt¨m. Postupný tak docházelo k p°estrukturalizování aktuálního kulturního dýní, do nýho× se zapojily Ŕetné nezávislé neziskové organizace, ×ivnostníci, noví provozovatelé klub¨ atd. Významná Ŕást opavských kulturních aktivit se tak odehrávala bez mýstské pomoci a jeho dohledu. Vznikaly r¨zné kulturní iniciativy, kluby, prostory (Zóna, Mrkev, Filmový klub, Univerzitní klub-Ŕajovna Bludný kámen, Jazzový klub Matice slezské, Bludný kámen, Vý×iŔka, Asociace student¨ a p°átel SU, Jam, 13, Ev×en a druhý Ev×en…), které se staly nositeli ×ivé tvorby s bezprost°ední odezvou návštývník¨. Ka×dý klub si budoval svou specifickou dramaturgii a „vychovával“ si své návštývníky a p°íznivce. V×dy se tak dýlo díky osobnímu nasazení jednotlivc¨, za nelehkých finanŔních i jiných podmínek. Mezi kulturními pracovníky, majiteli a provozovateli klub¨ panovala p°átelská atmosféra i zdravé soutý×ení. Z°etelná privilegia v porovnání s nestátními a nemýstskými organizacemi mýl po°adatel festival¨ BezruŔova Opava a Další b°ehy, jeho× zábýr se v nýkterých p°ípadech k°í×il s aktivitou jiných subjekt¨. Ale po°adatel¨v kolegiální p°ístup, zainteresovaní Ŕetných jiných organizací do programu a vyu×ívání nemýstských prostor bylo shledáváno p°ínosným. Dá se °íci, ×e v pr¨býhu posledních deseti let se situace na poli kulturního dýní v Opavý rovnomýrný rozvrstvila a vyjasnila.

Výrazný novou situaci v opavském kulturním dýní vytvo°ily události posledních dvou let, kdy vznikla Opavská kulturní organizace (dále jen OKO). SkuteŔnost, ×e °editelem OKO se nestal Ŕlovýk mající dlouhodobé zkušenosti s mana×erováním významnýjší kulturní organizace, Ŕlovýk oplývající znalostmi kulturní politiky a kulturním p°ehledem, nep°inesla dobrou náladu a pozitivní oŔekávání. Následné p°erušení kulturní Ŕinnosti Bludného kamene v Domý umýní hodnotíme jako nešŁastné.
Po dvaceti letech poprvé a bez ve°ejné a odborné diskuze si mýsto vytvá°í sv¨j vlastní nástroj na produkci kultury. V 90. letech jsme byli svýdky omezování p°ímé odpovýdnosti, nyní nastává dýj opaŔný. Vedení mýsta si z°ízením OKO prakticky dotvo°ilo monopol témý° na všechny podstatné kulturní aktivity. Nerozumíme, proŔ tak záva×ná politická promýna postoje k organizaci kulturního ×ivota ve mýstý nebyla s ve°ejností jasný a otev°ený p°edem projednávána a nebyla ani souŔástí ×ádného volebního programu stran, které jsou ve vedení mýsta. Na základý pozorování Ŕinnosti OKO máme pocit, ×e jeho aktivita se neodvíjí na p¨doryse p°edem zvolené koncepce, ale uplat˛ovaná pravidla se odvíjí od subjektivních postoj¨ jeho p°edstavitel¨. Podle našeho názoru by mantinely kulturní politiky mýsta Ŕi jakékoli jeho organizace mýly být dány politickým rozhodnutím na základý závýr¨ kolektivní diskuse odborník¨, odborné ve°ejnosti a politik¨. A v takto nastaveném rámci by se mýl potom mana×er, organizátor a ú°edník kulturní mýstské (Ŕi státní) instituce pohybovat.

Vznikem klubu Art došlo nep°irozeným zp¨sobem k nabourání vytvo°ené rovnováhy. Mezi jinými nevládními nemýstskými kulturními prostory vznikl nový, ze velké peníze vybavený klub, mající finanŔní a morální podporu mýsta, o jaké se jiným po°adatel¨m ani nezdá. Dramaturgie tohoto klubu nep°ináší ×ádný nový ×ánr ani jedineŔnou osobitou kvalitu, v podstatý kopíruje vše, co je Ŕi bylo náplní jiných kulturních prostor, p°esto má obrovskou výhodu – má vše jisté, nemusí myslet na peníze, alespo˛ urŔitý ani zdaleka takovým zp¨sobem jako všichni ostatní. Klub Art p°išel do zorganizovaného prostoru, vyzobal z nýj to nejlepší a bez námahy boduje. Zajímají nás pravidla, koncepce kulturní politiky mýsta. Uvýdomovalo si vedení mýsta d¨sledky aktivit Klubu Art pro ostatní kulturní prostory a morální klima v Opavý? Vytvo°ilo mýsto pravidla, prostor, v jakém se má aktivita klubu utvá°et, nebo volený obecný programový zámýr zále×í jen na konkrétním pracovníkovi klubu, jak se nám jeví? Nap°íklad pravidelné komerŔní taneŔní aktivity jsou podporovány z mýstských penýz, kdy× stejný tak dob°e se uskuteŔ˛ovaly a uskuteŔ˛ují i jinde bez nich. Je to zájem vedení mýsta? Stejný tak jazzové koncerty, filmová p°edstavení, literární veŔery atd., atd. Naopak nám chybí °ada d¨le×itých témat a ×ánr¨, které by mýstskému klubu p°íslušely. Abychom byli spravedliví, oce˛ujeme v Klubu Art obŔasná p°edstavení malých divadelních forem, kterým se v Opavý pravidelný nikdo jiný v souŔasné dobý nevýnuje…
To, co reprezentuje klub Art, není ve své podstatý pot°ebná konkurence, vedoucí k zlepšení úrovný kulturního vy×ití, ale p°eva×uje pocit z nekorektního zp¨sobu práce vytvá°ející nep°íznivou a nekolegiální atmosféru. Pokud mýsto kulturu pro mladé lidi podporuje, chtýli bychom, aby náš názor byl rovný× slyšet. Nevidíme ×ádný d¨vod, proŔ by naše aktivity nemohly být podporovány na úrovni alespo˛ ŔásteŔný srovnatelné s podporou aktivit jiných institucí, které jsou v majetku a správý mýsta. Svou práci v ×ádném p°ípadý nedýláme h¨°e a méný kvalitný, význam naší Ŕinnosti pro obŔana Opavy je p°imý°ený významu práce mýstských kulturních institucí.

Chtýli bychom vás informovat, ×e náš pohled na zp¨sob kulturní práce a na samotný její obsah je odlišný od toho, co a jak prezentuje mýsto a mýstské kulturní organizace. Tím samoz°ejmý ani v nejmenším nepopíráme smysl týchto aktivit. Máme jen jiný p°ístup. Klub opavské kultury má zájem o umýní myšlenkový nezávislé, více svobodné, radikální, ale i kriticky sociálný a politicky zamý°ené a o takové umýní, které je podáváno jiným zp¨sobem – hravýjším, kamarádštýjším a neformálnýjším. Kromý zau×ívaných forem a obsah¨ chceme hledat nové p°ístupy, zprost°edkovávat nové obsahy. Máme zkušenost, ×e takový p°ístup k umýní a kultu°e je blízký velkému poŔtu návštevník¨, opavských kulturních p°íznivc¨. Pokud budete mít jen trochu zájem se s námi sejít, rádi vám svou práci p°edstavíme. 

Jsme si výdomi, ×e popisované skuteŔnosti nejsou jednoduché a dají se mnohdy i obtí×ný popsat. Je spousta okolností a problém¨, které jsme nevyslovili. Myslíme si proto, ×e otev°ená diskuse nad kulturní politikou mýsta a Opavské kulturní organizace a nad všemi okolnostmi, které problém provází, by byla pro obý strany u×iteŔná. Základní motivací našeho p°emýšlení je zlepšení spoleŔenských a kulturních pomýr¨ v Opavý. Vý°íme proto, ×e naše kritika nepovede k vytvá°ení bariér, ale naopak bude pochopena jako téma k dialogu a zamyšlení.

Dýkujeme za vaši vst°ícnost a týšíme se na brzkou odpový´,

s pozdravem

Klub opavské kultury


[Akt. znßmka: 1,00 / PoŔet hlas¨: 1] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 1 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server