ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 Krvavß tlaŔenka, zßbradlÝ a kvýtiny

 
o.s. Za Opavu - Martin Klime´┐Ż - OKO a D¨m umýnÝ - 03. 05. 2009 - 4347 p°eŔtenÝ  
Návštývník, který p°išel do Domu umýní nýkdy v druhé poloviný 70. let, musel být p°ekvapen. Vznešený slavnostní bílý interiér s krásnou hrou svýtel a stín¨ oblouk¨ a klenutí strop¨, naleštýná mramorová podlaha, výrazné Ŕerné kované m°í×e a zábradlí, a× tajemný svítící sklenýná osvýtlovací týlesa, všude pokojové rostliny a lesklé chromované stojací lampy. Jaký to byl kontrast k šedému nevzhlednému mýstu. D¨m umýní byl pýchou socialistické kultury, jakýmsi jejím svatostánkem, kterým mýla tehdejší moc demonstrovat svou kulturnost a péŔi o památky a umýní. V prostoru nemohla být umístýna funkŔní osvýtlovací týlesa, úŔelné zábradlí, provozuschopná podlaha atd. Ne, svýtla byla originální práce významného sklá°e Old°icha Víznera, stejný tak zábradlí a m°í×e jsou rukodýlnou tvorbou ková°ského mistra Alfreda Habermanna. Ojedinýlou atmosféru prostoru Domu umýní zkrášlovaly p°ítomné zelené rostliny a naleštýná mramorová podlaha. Nehledýlo se tolik na to, ×e zajímavá výtvarný pojednaná sklenýná masa osvýtlovacích týles nebyla schopna posvítit na vystavené exponáty, ×e jim dokonce zabírala místo, ×e svítila návštývník¨m do oŔí, podobný zábradlí moc niŔemu nezabra˛ovalo, ale s m°í×emi upoutávaly pozornost návštývníka více ne× vystavené obrazy...
Zábradlí a m°í×e jsou tvo°eny nestejný dlouhými  kovanými ×eleznými tyŔovitými pláty, které vybíhají do stran z jakýchsi nerovnomýrný rozmístýných uzl¨. Tvar ka×dé tyŔoviny je urŔován nepravidelný pravidelnými úhozy ková°ského kladiva rozklepávající tyŔovinu do plochy s nesoumýrnými okraji. Zábradlí a m°í× vytvá°í svou rustikalitou a Ŕernou barvou vizuální dominantu prostoru. Osvýtlovací týlesa jsou z lité pr¨hledné jednoduše ohýbané sklenýné masy s vnit°ním svýtelným formováním. M°í×e, zábradlí, osvýtlovací týlesa a p¨vodní masivní d°evýný nábytek (refektá° a vinárna U P°emka) odpovídají svérázné postbruselovské estetice s výrazným uplatnýním °emeslného zpracování, s d¨razem na krásu a význam materiálu.  Zp¨sob rekonstrukce bývalého dominikánského kláštera a jeho interiér vytvo°ily ojedinýlý promyšlený architektonickovýtvarný celek, jeho× estetické a funkŔní p¨sobení se ale jeví jako velmi diskutabilní. Celý prostor je  pojat jako umýlecké dílo sui generis,  bohu×el u× tehdy zcela nevhodné pro výstavní úŔely, které mýl D¨m umýní plnit.

Návštýva výstavy nebo koncertu v opavském svatostánku kultury a umýní byla v×dy výjimeŔnou zkušeností, která dávala zapomenout na marasmus ×ivota v socialistickém ╚eskoslovensku. Tak to alespo˛ kdysi mohl vnímat naivní mladý Ŕlovýk neschopný odstupu   a nezávislého úsudku. Dnes u× není tý×ké vidýt v nýkdejším obraze Domu umýní faleš             a pokrytectví tehdejší doby. Na jedné straný výrazná ostrakizace všeho jiného, svobodného, trochu vyboŔujícího, na straný druhé demonstrativní p°edvádýní zájmu a péŔe o umýní, alespo˛ o jeho povolenou, tedy nezávadnou Ŕást. V zájmu spravedlnosti nutno °íci, ×e i tehdy v dobý tuhého socialismu se v opavském Domý umýní  mezi p°evládajícími prezentacemi anga×ovaného a regionálního umýní poda°ilo uskuteŔnit tu a tam hodnotnou zajímavou výstavu nebo koncert, a to lidmi, kte°í byli p°ímou souŔástí tehdejšího establishmentu, kte°í dobu tvo°ili, kte°í se podíleli na její atmosfé°e.

Tento ponýkud delší úvod m¨×e naznaŔit kontext, ve kterém je mo×no vnit°ní architektonické a funkŔní prvky v Domý umýní vnímat. I kdy× na druhou stranu pozorujeme, ×e ony socialistické symboly  mající tehdy schopnost produkovat silné negativní emoce, dnes rychle ztrácejí na své ×ivotnosti. Proto m¨×eme s p°ekvapením v Porubý objevovat zajímavou architekturu, p°íjemný prostor k bydlení, proto jsme rekonstruovali bývalé haví°ovské kino se zachováním všech charakteristických znak¨ budovatelského stylu… Bylo by jistý zajímavé zafixovat stav interiéru Domu umýní jako zvláštní a ponýkud bizarní dokument a produkt spoleŔnosti a její doby. Asi by se nám v ným u× nedýlalo nevolno, politické významy, které byly kdysi tak silný p°ítomny, se vytrácejí… Z praktického hlediska je ale asi tý×ké najít uplatnýní takového prostoru, který se snad nem¨×e stát jen muzeem samým o sobý. Bylo by dnes mo×né v tom bizarním prostoru s naleštýnými podlahami, všemi rostlinami, svítidly, stojacími lampami, charakteristickými m°í×emi a zábradlím vnímat  výtvarné umýní, hudbu atd.? Necítili by se návštývníci takového prostoru, jakoby úŔinkovali v nýjaké podivné, groteskný absurdní divadelní h°e?  SkuteŔnost je ale trochu jiná. Podlahy mají u× svou mírnou patinu, tolik se nelesknou, pokojová zele˛ v Domý umýní dávno není a taky osvýtlení a mobiliá° jsou zcela vymýnýné. Zábradlí a m°í×e ale z¨stávají. Neplánovaný vzniklo jakési torzo prostoru kdysi d¨sledný koncipovaného jako gesamtkunstwerk. Podle všech dostupných informací se v interiéru Domu umýní neplánují další zmýny ani p°i  výtší rekonstrukci objektu chystané na p°íští rok. Nedochází k podcenýní situace? Mobiliá° Domu umýní, osvýtlení, zábradlí, podlahy a celý interiér se  °eší, zdá se, vícekolejný, neintegrálný, otázkou interiéru, toho, co kdysi bylo tak demonstrativní a komplexní, se nyní nikdo koncepŔný nezabývá…

Z desetileté zkušenosti provozování Domu umýní mohu dosvýdŔit, ×e snad úplný všichni vystavující výtvarníci existenci zábradlí a m°í×í kritizovali, expresivita  a dominance týchto prvk¨ byla snad úplný v×dy ke škodý výstavy, koncertu, performance Ŕi jiné Ŕinnosti. Stanislav Kolíbal se chystal p°ed svou plánovanou výstavou v roce 1999 sádrokartonem provizorný zábradlí zakrýt, Stano Filko zaŔal sám o své v¨li zábradlí p°etírat bílou barvou, aby tolik „ne°valo“… Krvavá tlaŔenka mramorových podlah taky nebyla zrovna ideálním podlahovým vzorem vhodným pro prezentaci moderního vizuálního umýní. V období p¨sobení Bludného kamene v Domý umýní v Opavý /1999-2008/ nenastala nikdy vhodná situace ke komplexnímu °ešení interiéru. Mýsto nemýlo v¨bec zájem cokoli významnýjšího kolem Domu umýní °ešit. V té dobý ale došlo k  podstatnému porušení jednoty architektonickovýtvarného prostoru demontá×í svýtel Old°icha Víznera. Ještý instalovaná svýtla byla nafotografována a po deinstalaci ulo×ena do sklepního depozitá°e. Bylo tak uŔinýno v souladu s vyhláškou, ale proti v¨li odborného pracovníka Státního památkového ústavu. Touha zbavit se nefunkŔního osvýtlení, které navíc zabíralo prostor exponát¨m, byla veliká. Další rok mýla následovat demontá× kovaného zábradlí. To ale náhle dostal D¨m umýní pro svou výstavní Ŕinnost poloviŔní dotaci, jeho zájem se tak nechtýný musel ubírat jiným smýrem a nikdy pozdýji ji× na nýkdejší aktivitu  nebylo navázáno… Krvavá tlaŔenka, zábradlí a kvýtiny, co na to °íkají Hulec a ŠpiŔka?

[Akt. znßmka: 2,67 / PoŔet hlas¨: 3] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 34 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek

AnketnÝ otßzka:

Je pro vßs existence Domu umýnÝ v Opavý d¨le×itß? A p°Ýnosnß?

D¨m umýnÝ je pro mne velmi d¨le×itř a p°Ýnosnř. Je dob°e, ×e tady je, kulturnÝ ×ivot bez nýj by byl velmi ochuzen. (PoŔet hlas¨: 111)
(72.08 %)

Podstatnß a p°Ýnosnß instituce, kde je jistý co chvßlit ale takÚ i zlepÜit. (PoŔet hlas¨: 31)
(20.13 %)

NenÝ, nezajÝmß mne to ani tam nechodÝm. (PoŔet hlas¨: 6)
(3.90 %)

NenÝ to ani d¨le×itß ani p°Ýnosnß instituce, naopak, navrhovanř hotel by byl lepÜÝ. (PoŔet hlas¨: 6)
(3.90 %)Celkem hlasovalo: 154
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server