ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 Nßvrh KONCEPCE ROZVOJE KULTURY VE STATUT┴RN═M M╠ST╠ OPAVA

 
o.s. Za Opavu - Koncepce kultury mýsta Opavy - 16. 01. 2012 - 2718 p°eŔtenÝ  

KONCEPCE ROZVOJE KULTURY VE STATUTÁRNÍM M╠ST╠ OPAVA

Schváleno: Radou statutárního mýsta Opavy,  Ŕíslo usnesení 868/29 RM 11 bod 17/29  v Opavý dne 5. 12. 2012
CITACE Z PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ RADY STATUTÁRNÍHO M╠STA OPAVY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 – 2014:


„Podporovat sport, kulturu a další volnoŔasové aktivity p°edevším dýtí a mláde×e“ [preambule]

„Jedním z našich cíl¨ je všestranná podpora rozvoje kultury a sportu. V kulturní oblasti budeme výnovat pozornost Ŕinnosti Slezského divadla, Domu umýní a dalších kulturních institucí. Budeme spolupracovat se Slezskou univerzitou v Opavý a Slezským zemským muzeem v Opavý.“ [Ŕlánek V.]
ÚVODEM
Mýstská centra se v×dy formovala jako×to koncentrovaná uskupení sídelní, ekonomická Ŕi správní, ale naprosto p°irozený i jako výrazné kulturní entity. Jsme si výdomi týchto dlouhodobých trend¨ a pova×ujeme je za pot°ebné je i nadále rozvíjet.
V této souvislosti jde jednak o hodnoty kultury hmotné, jednak o rozvoj tzv. ×ivé kultury.
V první roviný to je p°edevším péŔe o památkové objekty v mýstý. Na jejich opravy a zp°ístup˛ování budou hledány p°edevším mo×nosti v získání r¨zných dotací a program¨ poskytujících takto urŔené finanŔní zdroje. P°edstavitelé mýsta rovný× deklarují, ×e ve smyslu obnovy kulturního hmotného dýdictví jsou otev°eni ke spolupráci s dalšími ve°ejnoprávními i privátními subjekty.
V druhé výše zmínýné roviný jde o rozvoj tzv. ×ivé kultury. P°edevším na tuto oblast se zamý°uje následující text. Proto zde pouze poznamenejme, ×e jde o takové Ŕinnosti, kde je mýsto bu´ p°ímým organizátorem Ŕi významným donátorem.

ZÁKLADNÍ POJMY POUÄÍVANÉ V TEXTU:


POUÄITÉ ZKRATKY:
SMO    Statutární mýsto Opava
MMO    Magistrát mýsta Opavy
SU        Slezská univerzita v Opavý
SZMO    Slezské zemské muzeum v Opavý
OKO    Opavská kulturní organizace, p°íspývková organizace                                          
╚lánek I.
Mýstské kulturní instituce

 
Mýsto Opava z°izuje v tuto chvíli Ŕty°i p°íspývkové organizace, které mají výrazné kulturní zamý°ení. Jsou to tyto: Slezské divadlo, Opavská kulturní organizace, St°edisko volného Ŕasu a knihovna Petra BezruŔe.
Slezské divadlo má v souŔasnosti dva soubory – operní a Ŕinoherní. Pod soubor operní pat°í také malý baletní soubor, který uvádí  samostatná baletní p°edstaveni. Opava se tak m¨×e pyšnit krásnou historickou divadelní budovou s moderním technickým vybavením a kvalitním hereckým, pýveckým i instrumentální ansámblem, ale také faktem, ×e je nejmenším mýstem v ╚eské republice, které provozuje dvousouborové divadlo. Umýleckému týmu divadla se da°í nabízet atraktivní repertoár svýtové i domácí klasiky vhodný doplnýný o moderní divadelní trendy a p°ístupy.
Opavská kulturní organizace je kulturní, spoleŔenská a osvýtová organizace, která zajišŁuje Ŕinnosti a slu×by pro celkový kulturní rozvoj mýsta. Je sídlem stálé expozice o dýjinách mýsta Opavy, ve výstavní galerii nabízí také jednotlivé výstavy, dále animaŔní programy, komentované prohlídky i workshopy pro dýti a mláde×. Ve svých atraktivních prostorách nabízí v rámci svého  programu rockové a jazzové koncerty, filmové projekce, divadelní p°edstavení, literární po°ady i besedy a p°ednášky. Reprezentativní prostory Obecního domu jsou k dispozici také pro uspo°ádání r¨zných kongres¨, konferencí, ale jsou otev°eny také ve°ejnosti pro svatební ob°ady a  rodinné oslavy. V souŔasnosti je OKO také správcem nový otev°ené galerie D¨m umýní a kostela sv. Václava.
St°edisko volného Ŕasu je za°ízením pro zájmové vzdýlávání. P°esto, ×e je za°ízením školským, znaŔná Ŕást jeho náplný je z oblasti kultury. Z°izuje soubory, orchestry i sbory dýtí, mláde×e i dospýlých, kte°í ve své zájmové Ŕinnosti provozují kulturní aktivity – folklorní soubory, cimbálové muziky, klub Domino, taneŔní soubory, keramické a výtvarné krou×ky, divadelní soubory. Pro ve°ejnost organizuje také koncerty, p°ehlídky, národopisné akce, soutý×e (recitaŔní, divadelní, loutká°ské, taneŔní, folklorní, pývecké). Pro opavskou kulturní ve°ejnost SV╚ provozuje také Loutkové divadlo, které sdru×uje 13 amatérských divadelních soubor¨, které nabízejí kulturní ve°ejnosti a p°edevším dýtem a mláde×i výsledky své umýlecké práce.  
Knihovna Petra BezruŔe je ve°ejná univerzální knihovna, která plní funkci mýstské knihovny se systémem poboŔek na území mýsta. Její všestranné knihovnické a informaŔní slu×by jsou urŔeny obŔan¨m všech výkových kategoriích. Zvláštní d¨raz klade knihovna na slu×by pro rodiŔe s dýtmi, mláde× a studenty, slu×by senior¨m, sociálný slabým a handicapovaným. Ve°ejnosti je k dispozici p°ipojení na internet na všech pracovištích knihovny. Kromý knihovnických slu×eb po°ádá také kulturní akce – besedy se spisovateli, autorská Ŕtení, výtvarné dílny, p°ednášky, školení, seminá°e. Spolupracuje s dalšími kulturními organizacemi mýsta i s dalšími kulturními a vzdýlávacími institucemi ve mýstý.

 
╚lánek II.
Ostatní kulturní instituce

Mýsto Opava ve své kulturní politice dlouhodobý poŔítá se spoluprací  s významnými  kulturními, vzdýlávacími i osvýtovými organizacemi státního i soukromého sektoru. V prvé °adý musíme jmenovat Slezskou univerzitu, Slezské zemské muzeum,  základní umýlecké školy výtvarného a hudebný-dramatického oboru, základní a st°ední školy. Mýsto však p°i zajištýní výjimeŔných kulturních akcích nekomerŔního charakteru spolupracuje také se soukromými umýleckými agenturami a jednotlivci. Vytvá°í tak stále podhoubí pro co nejvýtší participaci na spoleŔném úkolu – aktivním p°ístupu ke kulturnímu ×ivotu mýsta a jeho soustavnému rozhoj˛ování. V neposlední °adý je to také pomoc p°í výchový  mladých umýleckých talent¨ a jejich úŔast na kulturních akcích mýsta.

 
╚lánek III.
Mýstské kulturní festivaly a instituce

Mýsto Opava se svou dlouholetou kulturní tradicí také v souŔasnosti aktivný p°ispívá k výraznému rozvoji kvalitního, pestrého a bohatého kulturního ×ivota. Jako hlavní po°adatel zabezpeŔuje multi×ánrové kulturní festivaly BezruŔova Opava a Další b°ehy, Mezinárodní varhanní soutý× Petra Ebena (která však vzhledem k naprosto autogonistickým postoj¨m zabezpeŔovatel¨ umýlecké a organizaŔní stránky soutý×e bylo nezbytné ji v roce 2011 nevyhlásit), Evropský svátek hudby, abonentní cyklus komorních,  orchestrálních a varhanních koncert¨ pro milovníky krásné hudby. Je organizátorem také vánoŔních a velikonoŔních trh¨ s bohatým doprovodným kulturním programem, Opavského dne dýtí, Opavského kulturního léta i Dn¨ evropského kulturního dýdictví.
Festival BezruŔova Opava se svou více ne× padesátiletou historií pat°í k nejstarším festival¨m v ╚eské republice a svou monotématiŔností  ka×dého roŔníku je naprosto unikátní. Ka×doroŔný v mýsíci zá°í nejen p°ipomíná odkaz nejslavnýjšího slezského básníka Petra BezruŔe, ale hlavný nabízí pestrou smýsici umýleckých ×ánr¨ – divadla, filmu, hudby, literatury i výtvarného umýní. Hosty festivalu jsou vynikající Ŕeští, slovenští i zahraniŔní umýlci a v programu bývají mnohokrát vyu×ity speciální umýlecké projekty vzniklé pouze na zakázku festivalu.
Festival Další b°ehy je multi×ánrovým festivalem, kde hlavním principem výbýru program¨ je hledání inspirace, kreativita, hravost a hledání nových mo×ností komunikace prost°ednictvím umýní. Je zamý°en p°edevším na studenty st°edních a vysokých škol i všechny nonkonformný naladýné p°íznivce umýní. Hlavním zámýrem festivalových aktivit je nejen dovézt výborné umýlce a p°edstavit pozoruhodné umýlecké po°ady, ale také v nýkterých akcích probudit „domácí“ tvo°ivost a aktivitu i vznik nových umýleckých projekt¨ a kreací.Festival je monotématický a od jeho prvopoŔátk¨ se po°adatelé sna×ili propátrávat témata, která jsou dostateŔný atraktivní, mnohovrstevná, nejednoznaŔná, ve kterých si m¨×e zájemce uvýdomit a ový°it nové souvislosti, pohlédnout na všeobecný známá fakta z nových úhl¨, nechat se p°ekvapovat novými interpretacemi domnýle známého.
Mezinárodní varhanní soutý× Petra Ebena je presti×ní varhanní soutý×, která se po°ádá jednou za dva roky za úŔasti mladých interpret¨ varhanní hudby z °ady  evropských zemí. Soutý× je t°íkolová na t°ech odlišných typech nástroj¨ a výkony mladých varhanních talent¨ do 30 let posuzuje mezinárodní porota slo×ená z vynikajících umýlc¨ a pedagog¨. (Omezení je zd¨vodnýno v úvodním odstavci tohoto Ŕlánku.)
Abonentní koncerty pro milovníky krásné hudby mají v Opavý velkou a nýkolik desítek let trvající tradici. V posledním období nabízí p°edevším p°íznivc¨m  vá×né hudby pestrou hudební paletu r¨zných slohových období i nástrojových obsazení  obsahující deset  koncert¨ komorní, varhanní a orchestrální hudby, které interpretují vynikající domácí i zahraniŔní umýlci. Pravidelnou souŔástí koncertní sezóny jsou také mimo°ádné koncertní nabídky dvou nejvýznamnýjších hudebních festival¨ v našem kraji – JanáŔkova máje a Svatováclavského hudebního festivalu.
Evropský svátek hudby je tradiŔní kulturní akcí, kterou si p°ipomíná °ada evropských mýst oslavu dne hudby a hudebník¨ a to v×dy kolem termínu letního slunovratu. Základní ideou této oslavy je p°inést lidem hudbu do netradiŔních prostor – park¨, zahrad, námýstí a poukázat na výjimeŔnost tohoto umýleckého ×ánru, který je jakýmsi esperantem lidské civilizace a nositelem krásy, tolerance a sounále×itosti lidského rodu.
 
╚lánek IV.
Principy grantového systému

Grantový systém podpory kulturních aktivit bude upraven a doplnýn se snahou o co nejvýtší transparentnost a objektivitu p°i posuzování jednotlivých ×ádostí. Kulturní komise navrhne zmýny ke schválení Radou mýsta. Celkem by mýly být vyhlášeny 4 grantové okruhy:
1.     Zájmová kulturní Ŕinnost dýtí a mláde×e
2.     Podpora kulturních akcí ve mýstý
3.    EdiŔní Ŕinnost
4.     Reprezentace mýsta
 
╚lánek V.
Kultura a turistika

Statutární mýsto Opava si uvýdomuje, ×e uchovávání a rozvíjení statk¨ hmotné a ×ivé kultury není pouze jakýmsi samoúŔelným aktem. V p°ípadý Opavy jde toti× mimo jiné o jednu z mála platforem, na ní× je mo×no stavýt v rozvoji cestovního ruchu. Z tohoto d¨vodu je nezbytné vytvo°it maximum pro výraznou propagaci této sféry.

1.    Hmotná kultura

P¨jde o snahu zaŔlenit zdejší památkový fond do širšího kontextu povýdomí v ╚R i v zahraniŔí. Nap°. Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie jediná ukázka slezské sakrální gotiky v republice, zp°ístupnit Švédskou kapli, Olbrichovy inspirace a otisky ve zdejší secesi, mýstské paláce (Blücher¨v, Sobk¨v, Lichnovských), propagace dvou mezinárodný známých rodák¨ (J. Adamsonová, J. M. Olbrich) apod.
Zde je nezbytné vyu×ít r¨zných publikací, konferencí, prezentací všech druh¨, vŔetný spolupráce s ╚eskými centry v zahraniŔí.
Bude zárove˛ vytvo°en jednotný mapový leták hotel¨ a ubytovacích kapacit v rámci mýsta i širšího Opavska. Rovný× by mýl být vytvo°en základní pr¨vodce po Opavý a okolí s tipy na pobyt od prodlou×eného víkendu a× po cca jeden týden. Zde budou podchyceny i mo×né doprovodné sportovní aktivity, nap°. cykloturistika vŔetný návštýv pevností ze 30. let 20. stol., plavání p°írodní Ŕi v aquaparku atd.
Uvedené tendence by se mýly stát i nedílnou souŔástí destinaŔního managementu, k Ŕemu× se Statutární mýsto Opava p°ihlásilo v rámci Moravskoslezského kraje od roku 2011.

2.    Äivá kultura

V rámci úvah o její vazbý na turismus je mo×no uva×ovat p°edevším o vyu×ití dvou mýstských festival¨, Mezinárodní varhanické soutý×e, do jisté míry snad Ŕinnosti galerijní. U festival¨ by mýlo jít o p°ilákání turist¨ do mýsta na 2-3 dny, co× by bylo t°eba dramaturgicky i organizaŔný brát v úvahu. Na takovýto zámýr by pak mýla být orientována i taktika propagace.
U varhanické soutý×e by bylo záhodno p°esvýdŔit Ŕeskou a z Ŕásti patrný polskou spoleŔnost, ×e milovníci varhanní hry prostý musí Opavu vzhledem k p°ítomnosti tých nejnadýjnýjších umýlc¨, ale i prostoru mimo°ádných nástroj¨ a akustik navštívit.
Galerijní Ŕinnost by mýla Opavu p°edstavovat v relativný širokém teritoriálním rámci, jako mimo°ádné umýlecké centrum, kde je mo×no získat i skvýlé akvizice do privátních sbírek.
Výsledek takovéto koncepce kulturních Ŕinností by pak mohl alespo˛ z Ŕásti pokrýt náklady na samotné akce a p°inést i benefity soukromému podnikání na území mýsta.

╚lánek VI.
Priority mýsta v oblasti kultury

1.    ╚innost OKO jako×to správkyný všech nemovitých majetk¨ mýsta vyu×ívaných pro kulturní úŔely. Dále jako organizátorky kulturních po°ad¨ mýsta, jeho ediŔní Ŕinnosti spjaté s kulturou, jeho galerijní Ŕinnosti s akcentem na zabezpeŔení prodeje artefakt¨ z výstav souŔasných autor¨ Ŕi na péŔi o sbírkové p°edmýty mýsta. OKO se kromý finanŔního p°íspývku SMO musí orientovat na získávání dalších zdroj¨ (granty ministerstva kultury, kraje, sponzorské prost°edky apod.)
2.    Organizace a rozvíjení obou festival¨, tj. BezruŔovy Opavy a Dalších b°eh¨ s cílem alespo˛ jeden z nich za°adit do skupiny mezinárodních top-festival¨ v rámci ╚eské republiky.
3.    Podporovat Ŕinnost subjekt¨, které nejsou souŔástí orgán¨ a institucí mýsta formou p°idýlování podpor na základý grantového systému SMO pro oblast kultury. P°idýlování týchto prost°edk¨ je nezbytné provádýt i s ohledem na proporcionální uspokojování pot°eb všech skupin obŔan¨.
4.    Organizace Opavského kulturního léta a kulturního doprovodu vánoŔních a velikonoŔních trh¨.
5.    S dvouletou periodicitou po°ádání Mezinárodní varhanické soutý×e Petra Ebena.
6.    Úzká spolupráce SMO s místními institucemi, které se dotýkají oblasti kultury (SZMO, SU).
 
| Zdroj: Magistrßt StatutßrnÝho mýsta Opavy
[Akt. znßmka: 4,00 / PoŔet hlas¨: 4] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 1 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server