ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 Opavskß cena J.M. Olbricha za novostavbu - 2010

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - Cena J. M. Olbricha - 22. 12. 2010 - 3963 p°eŔtenÝ  
O letošní Opavské cený J.M. Olbricha rozhodl výbor obŔanského sdru×ení Za Opavu na základý návrh¨ odborné poroty ve které zasedají socha° Kurt Gebauer, šéfredaktor Ŕasopisu Era 21 architekt Osamu Okamura, architekti Radim Václavík z Centra nové architektury v Ostravý a Yvette Vašourková z Centra pro st°edoevropskou architekturu v Praze, Martin Klimeš za sdru×ení Bludný kámen a Dalibor Halátek a Tomáš Skalík za o.s. Za Opavu.

První cena byla udýlena Ing. arch. Tomáši Bindrovi a Ing. arch. Janu Zelinkovi z Ateliéru 38 za projekt rodinného domu s léka°skou ordinací v Opavý – Kylešovicích /d¨m Ŕ. 3/.

Druhá cena byla udýlena Ing. arch. Ji°ímu Horákovi z ateliéru Arche´s za projekt rodinného domu v Opavý – Kylešovicích /d¨m Ŕ. 12/.

Ve st°edu 22.12.2010 ve 14 hodin, v den nedo×itých 143. narozenin svýtového architekta a opavského rodáka J. M. Olbricha, budou ceny p°edány architekt¨m Tomáši Bindrovi, Janu Zelinkovi a Ji°ímu Horákovi. Cenu p°edají zástupci sdru×ení Za Opavu na místý bytového domu, který byl p°estavýn podle Olbrichova návrhu a v 50.letech 20.století zbourán. D¨m se nacházel poblí× mostu p°es °eku Opavu na nynýjší Ratibo°ské ulici.
 
Na základý návrh¨ odborné poroty udýloval letos výbor sdru×ení Za Opavu cenu za novostavbu, která byla uskuteŔnýna na území Opavska v posledních dvou letech. Do letošního kola byly také opýtovný za°azeny nominace za rok 2008, kdy z d¨vodu malého poŔtu p°ihlášených staveb bylo udýlení ceny odlo×eno.
 
Porota ocenila, ×e za uplynulé období v rámci Opavska vznikla °ada realizací, které vysoce p°esahují kvalitativní pr¨mýr novodobé opavské architektury a ×e nýkteré obstojí a snesou srovnání i v širším nadregionálním mý°ítku, a to nejen v rodinné výstavbý, ale také u nýkterých pr¨myslových objekt¨.
Porota naopak s podivem konstatovala, ×e v rámci regionu nevznikla prakticky ×ádná architektonicky kvalitní stavba financovaná z ve°ejných zdroj¨. Pokud takové stavby vznikají, jsou zpravidla °ešeny utilitárný bez výtších reprezentaŔních a architektonických ambicí. Porota se shodla na výhradách, týkajících se p°edevším urbanismu a širších kontextuálních architektonických vztah¨, do nich× jsou rodinné domy zasazovány.
Porota p°i hodnocení vzala v úvahu všechna kritéria, která se problematiky architektury p°ímo i nep°ímo dotýkají. Posuzován byl nejen architektonický koncept, exteriér, interiér, umístýní novostavby v terénu, hledisko prostorových a významových souvislostí, detaily a °emeslné provedení, ale také spolupráce investora s architektem, širší vztahy v kontextu udr×itelného rozvoje a ekologie nebo i pomýr ekonomických a ideových vstup¨ k výsledné podobý stavby.
 
Porota nehlasovala o rodinném domý Ing. arch. Radima Václavíka ve Velké Polomi, proto×e tato nominovaná stavba se ji× nenachází na sledovaném území Opavska.
 
 
Slovní hodnocení staveb
----------------------------------------


01/10 - Sídlo fy DK1, Krava°e
Ing. Arch. Ji°í Halfar, Ing. Daniel Kozel, DK1
Sídlo prosperující stavební firmy na kraji obce svou dispozicí a provedením má ambice reprezentovat. Architektonicky nevšední a soudobým designem opláštýný exteriér odpovídá p°edstavý o solidnosti a moderním p°ístupu k p°edmýtu podnikání. Rozlo×ení interiéru je °ešeno logicky a p°ehledný. Porota ocenila snahu jít nad rámec bý×ného standardu pr¨myslové výstavby. Nové sídlo firmy DK1 je p°íkladem, ×e i budovy pr¨myslového typu mohou být architektonicky a esteticky velmi zajímavé i p°i relativný nízkých nákladech na stavbu i následný provoz. ╚istotý provedení ubírá urŔitá materiálová a vizuální nesourodost.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 

 


02/10 - ěadové domky, Malé Hoštice
Ing. Arch. Elen Malchárková, Renova Opava spol. s r.o.
Lokalita °adových dom¨ je urbanisticky °ešena p°íjemný do p°irozený polouzav°eného areálu, co× podporuje sociální aspekt souboru a vytvá°í charakter p°irozené p°edmýstské Ŕtvrti, co× je zajímavé, p°edevším v situaci vesnice v blízkosti mýsta. Samotné domy jsou °ešeny úsporný a se snahou o zvládnutí prostoru. Domy nabízí dostatek soukromí i mo×nosti k vzájemnému setkávání. Soubor je porotou vnímán jako dobrý standard bydlení i s ohledem na dlouhodobý udr×itelný rozvoj území. Ponýkud rozpaŔitý je vnímána práce s Ŕlenýním fasád omítkami a re×ným zdivem, která se jeví jako Ŕistý formální.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 03/10 - RD Opava Kylešovice
Ing. arch. Jan Zelinka, Ing. arch. Tomáš Bindr, Atelier 38
D¨m p°ináší do jinak p°evá×ný monofunkŔní obytné Ŕtvrti (staro-)novou typologii bydlení v kombinaci s pracovištým-ordinací. Zamý°ení jednotlivých Ŕástí domu je z°etelný navenek rozlišeno. V zásadý jednoduchá prostorová kompozice domu ve svahu s výhledem je maximálný dota×ena do p°esvýdŔivého a kvalitný zpracovaného detailu. Prostorové kvality domu výrazný p°eva×ují nad materiálovou exkluzivitou. Architektura vytvá°í kultivované a komplexní prost°edí, jednotu stavby, jejího interiérového vybavení i zp¨sobu vyu×ívání. Toho by nebylo mo×né dosáhnout bez výjimeŔného porozumýní mezi architektem a zadavatelem-stavebníkem, které je zde na ka×dém kroku patrné. D¨m je výrazem solidnosti a sázky na jistotu, chybí mu jistá míra experimentu a p°ekvapení. S urŔitým neporozumýním byla porotou p°ijata v celkovém pohledu dominující hmota gará×e. P°i stavbý byla vyu×itím tepelných Ŕerpadel k vytápýní °ešena i udr×itelnost provozu domu, co× porota také zohlednila.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 
04/10 - Rodinný d¨m Opava Jakta°
Ing. arch. Jan Zelinka, Ing. arch. Tomáš Bindr, Atelier 38
Porota kladný hodnotí zaŔlenýní domu do okolního terénu, které umoײuje zajímavé výhledy do krajiny p°i zachování pot°ebné intimity ×ivota v interiéru i exteriéru. D¨m spl˛uje majitel¨m nároky pohodlného a p°íjemného rodinného provozu. Zvenku p¨sobí d¨m jako jednoduché prolnutí dvou kvádr¨, v interiéru se pak uplat˛uje schéma pr¨hled¨. Celkový je však p¨dorys domu znaŔný komplikovaný. U×ití kamenných zídek v exteriéru je ponýkud samoúŔelné.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 
05/10 - Kade°nický salón JANE MARK, Opava
Ing. arch. Tomáš Bindr, Atelier 38
Ve°ejné x soukromé? Koncept p°ístavby preferuje individuální soukromý zámýr p°ed urbanistickou logikou lokality, která je utvá°ena uliŔní Ŕárou obytných dom¨. Kade°nictví svou hmotou dosti hybridný vyr¨stá do ve°ejného prostoru. Ataku napomáhá výrazná kombinace p°írodního d°eva, oran×ové barvy a pohledové uplatnýní d°evýné st°ešní konstrukce. Provozu odpovídající funkŔní a vkusný interiér je dota×ený do °emeslné dokonalosti. Vše úspýšný podporuje podnikatelský zámýr.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 
06/10 - Rodinný d¨m, Radu˛ u Opavy
Architektonická kancelá° Kavan – Polách
Nízký rodinný d¨m v Raduni je velmi elegantný zasazen do krajiny obce. Prostorový je stavba p°ehledná a jasný Ŕlenýná. Pozitivný vyznívá také principiální snaha u×ití materiál¨ tradiŔný dostupných v regionu. Podél silniŔní Ŕáry je situována ze´ z lomového kamene, která se stejný projevuje i v interiéru hlavního obytného prostoru orientovaného jihozápadním smýrem do zahrady. S ní je propojen prost°ednictvím rozmýrných prosklených zdí. Výsledkem je bezesporu kvalitní, byŁ nenápadná stavba. Ponýkud sporné je u×ití kamene jen coby obkladového materiálu.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 07/10 - Rodinný d¨m, Opava – Kylešovice
Architektonická kancelá° Kavan - Polách
Rodinný d¨m nabízí zajímavou a neot°elou alternativu bý×né zástavbý. Architektonicky zajímavý koncept prostoupení obytných a komunikaŔních hmot však p¨sobí v realizaci méný p°esvýdŔivý ne× v p¨vodních vizualizacích.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 08/10 - Rodinný d¨m, Velká Polom
Ing. arch. Radim Václavík, ATOS-6
D¨m má nenápadný vplývat do venkovského prost°edí. Je situovaný do novodobé zástavby na kraji vesnice, která p°echází jihovýchodním smýrem do volné krajiny. Je tvo°ený sedlovou st°echou bez tradiŔní st°ešní °ímsy a viditelných okap¨ a venkovním pláštým z titanzinkového materiálu. Opláštýní stýn p°echází plynule v identický pokryv st°echy. Z uliŔní strany je d¨m uzav°ený, aby se p°ívýtivý otev°el a× vstoupivšímu návštývníkovi. St°ed domu je ozvláštnýn funkŔný a vizuálný nap°íŔ pronikajícím hranolem, z venkovní strany oblo×eným d°evem. Vnit°ek hranolu tvo°í komunikaŔní páte° domu – hlavní vchod, hala otev°ená do obývacího pokoje s kuchyní a vstupem do hostinského pokoje, obytné schodištý s úŔelový zvýraznýnou mezipodestou a výstup do prvního patra.  Celkovému výrazu vnit°ní síly domu by ještý více prospýla redukce a zjednodušení nýkterých architektonických detail¨ v obytném prostoru. Stavba je v ka×dém p°ípadý kvalitním p°íkladem souŔasného bydlení v slezské vesnici, vymezující se v¨Ŕi p°evládajícím minimalisticko-funkcionalistickým tendencím. V kontextu okolní tuctové zástavby p¨sobí d¨m ve Velké Polomi paradoxný docela nápadný.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 
 

09/10 - Rodinný d¨m U Zastávky, Opava
Ing. arch. David Wittassek, Ji°í ěezák, QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.
D
¨m se zajímavou kompozicí spodní prosklené Ŕásti obývacího pokoje v kontrastu s oplechovaným kvádrem patra. Obývací pokoj tohoto domu je jeden z nejlepších souŔasných interiér¨ na Opavsku. Majitel¨m umoײuje nezvykle komfortní propojení interiéru a exteriéru. Celku však škodí komplikované detaily jednotlivých prvk¨, mnohost materiál¨ a ned¨slednost v liniích jednotlivých tvar¨.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 
10/10 - Rodinný d¨m ve Štáblovicích
studio Archanti
Urbanisticky st°ízlivý vyda°ené °ešení, navazující na místní tradici. Architektonicky bohu×el nezvládnutá hierarchie jednotlivých tradiŔních prvk¨, které utvá°ejí celek. Projekt ukazuje, ×e kombinace nového s tradicí se musí °ídit jednoduchými pravidly, které je t°eba rozvíjet srozumitelný. Toto pravidlo stavba zcela nenaplnila. Porota hodnotí velice kladný zámýr a smýr, ale koneŔný architektonický výsledek není úplný p°esvýdŔivý.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 

11/10 - Rodinný d¨m, T°eš˛ová, Opava
Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Zelinka, Atelier 38
Tento relativný úsporný a kompaktní d¨m se kvalitním a inspirativním zp¨sobem vyrovnává s jinak celkem bý×ným rovinatým pozemkem. Zast°ešení venkovních parkovacích stání vytvá°í rám vymezující budoucí zahradu, spoleŔný s prota×ením nad terasu hlavního obytného prostoru podporuje kompoziŔní propojení mezi domem a jeho okolím - podobnou funkci sehrává i velkorysá st°ešní terasa, která poskytuje daleké výhledy. Interiér domu je p°íjemný obytný a celkový nastavuje dobrý standard.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 12/10 - Rodinný d¨m, Opava – Kylešovice
Ing. arch. Ji°í Horák, Arche´s Opava
Stavba upoutává pozornost na první pohled. Bílá barva, prostý tvar, jednoduchý úŔinný fungující architektonický koncept. D¨m jako minimalistická socha, tvo°ený dvýma hranoly polo×enými na sebe. Spodní širší témý° kubický se otevírá do zahrady podélným oknem obývacího pokoje a proskleným rohem zimní zahrady. Polovina hmoty podélného horního hranolu je p°edsunuta spodnímu a ukotvením volného konce rámuje elegantní pr¨hled do zahrady. Do uliŔní strany se d¨m otevírá v první pat°e efektním úzkým pásovým oknem a smýrem západním °adou podélných otvor¨ – oken a dve°í do zahrady a na prostornou terasu umístýnou na volné Ŕásti spodního hranolu. Zádve°í v p°ízemí je tvo°eno d°evýným schodištým a od obytného prostoru je oddýleno efektní sklenýnou rohovou stýnou. Obývací pokoj je propojený s kuchyní.
P¨sobivost jednoduchých p°ehledných geometrických forem není p°imý°ený p°enesena do vnit°ních prostor, které p°es svou materiálovou jednoduchost a eleganci nedosahují úŔinku venkovního vzez°ení. D¨m vyhovuje p°ísným kritériím energetické nenároŔnosti.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...
 
 

13/10 - Areál Lena hraŔky, Dolní Benešov
Ing. arch. Lubomír Dehner, Ing. Ond°ej Kubesa, studio D
Výrobný skladový areál je dobrým p°íkladem Ŕistý provedené a umý°ené pr¨myslové výstavby v oblasti venkova za u×ití minima výrazových prost°edk¨. AŔkoli se jedná o stavbu výtšího mý°ítka, nep¨sobí nep°ístupný, spíše naopak. Škoda snad, ×e architektura rezignovala na vyjád°ení obsahu ve formý. Mo×ná by stavba nep¨sobila tak kontrastný p°i výdomí, ×e obsahuje produkty urŔené k budoucí dýtské radosti a hry. Pozitivný hodnotíme nep°ehlédnutelnou práci s okolním terénem.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010...

Související Ŕlánky jinde:
Beseda s architektem Tomášem Bindrem (11. 1. 2011 - www.tvportaly.cz)
Ocenýný d¨m je ukázkou elegantní architektury (5.1.2011 - www.opavsky.denik.cz)
Nejlepší novostavbou Opavska v roce 2010 se stal d¨m navr×ený Atelierem 38 
(3. 1. 2011 - www-stavbaweb.cz)
TZ: Opavská cena J. M. Olbricha za novostavbu 2010 (29.12.2010 - artalkweb.wordpress.com)
Architekti Atelieru 38 si odnesli cenu Olbricha (27.12.2010 - www.opavsky.denik.cz)
D¨m od Atelieru 38 se stal nejlepší novostavbou Opavska (26. 12. 2010 - www.estav.cz)
Opavská vila získala t°etí cenu za sebou
(23. 12. 2010 - www.lidovky.cz)
Nejlepší novostavbou Opavska je letos d¨m navr×ený Atelierem 38 (22.12.2010 - www.ceskenoviny.cz)
Opavská cena J. M. Olbricha za novostavbu 2010 udýlena (21. 12. 2010 - www.archiweb.cz

 
[Akt. znßmka: 1,00 / PoŔet hlas¨: 3] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 1 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
SouvisejÝcÝ Ŕlßnky Za Opavu:
Vernisß× vřstavy a p°edßnÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha (12.07.2016)
Pozvßnka k p°edßnÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2014-2015 - vřsledky a hodnocenÝ (02.05.2016)
Nominace na udýlenÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2014 - 2015 (21.04.2016)
Vernisß× a vyhlßÜenÝ vřsledk¨ Ceny J. M. Olbricha (09.08.2015)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2013ľ2014 (25.04.2015)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2013-2014 (08.04.2015)
Pozvßnka na vernisß× vřstavy OpavskÚ ceny J. M. Olbricha - Retrospektiva 2007-2014 (05.02.2015)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012ľ2013 (07.04.2014)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2012-2013 (24.03.2014)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za novostavbu 2011ľ2012 (04.04.2013)
Pozvßnka na zahßjenÝ vřstavy opavskÚ Ceny J. M. Olbricha (01.04.2013)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2011-2012 (21.03.2013)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010 ľ 2011 ľ stanovisko poroty (24.02.2012)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010-2011 (27.01.2012)
Opavskß cena J.M. Olbricha za rekonstrukci - 2011 - zmýna termÝnu (22.12.2011)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010 (10.12.2010)
Fotoreportß× - p°edßnÝ ŔestnÚho uznßnÝ opavskÚ ceny J. M. Olbricha 2009 (30.12.2009)
Opavskß cena J. M. Olbricha 2009 - stanovisko poroty (21.12.2009)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2008-2009 (11.12.2009)
Fotoreportß× z vernisß×e (22.02.2009)
Pozvßnka na vřstavu Opavskß cena J. M. Olbricha za architekturu 2007, 2008 (19.02.2009)
Opavskß cena J. M. Olbricha za novostavbu pro rok 2008 (10.01.2009)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2008 (17.12.2008)
Opavskß cena J.M. Olbricha za rok 2008 (19.11.2008)
P°edßnÝ OpavskÚ ceny J.M. Olbricha 2007 (30.12.2007)
UdýlenÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rok 2007 (16.12.2007)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2007 (10.12.2007)
Status opavskÚ ceny J.M. Olbricha (06.12.2007)
VyhlßÜenÝ ceny J. M. Olbricha (16.11.2007)
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server