ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 Stanovy spolku

 
o.s. Za Opavu - O nßs - udßlosti - 01. 02. 2014 - 6391 p°eŔtenÝ  
Stanovy Za Opavu, z. s.
 
 
╚l. 1
Název a sídlo
Za Opavu, z. s. (dále té× „zapsaný spolek“) sídlí ve mýstý Opava na adrese Ovocná 43, Opava, 746 01 Opava.
 
╚l. 2
Povaha spolku
 1. Spolek vznikl jako dobrovolné nevládní neziskové obŔanské sdru×ení podle zákona Ŕ. 83/1990 Sb., o sdru×ování obŔan¨, ve znýní pozdýjších p°edpis¨, a °ídí se p°íslušnými ustanoveními zákona Ŕ. 89/2013 Sb., obŔanský zákoník, ve znýní pozdýjších p°edpis¨.
 2. Spolek je korporací ve smyslu Ŕeského práva.
 
╚l. 3
Základní cíle spolku
Základními cíli spolku jsou zejména:
a) p°ispívání k ochraný ×ivotního prost°edí, kulturního a p°írodního dýdictví, zdravých ×ivotních podmínek ve mýstý Opavý a jeho okolí,
b) ochrana p°írody a krajiny v souladu se zákonem Ŕ. 114/1992 Sb., o ochraný p°írody a krajiny, ve znýní pozdýjších p°edpis¨,
c) ochrana kulturních památek a historických objekt¨, p°írody a krajiny,
d) informaŔní, poradenská a publicistická Ŕinnost zamý°ená na informování obŔan¨ mýsta Opavy a jeho okolí o stavu ×ivotního prost°edí, jako× i o zámýrech a Ŕinnostech, které ohro×ují a poškozují ×ivotní podmínky obyvatel, p°írodní Ŕi kulturní hodnoty mýsta Opavy a jeho okolí,
e) propagace a prosazování princip¨ obŔanské spoleŔnosti a trvale udr×itelného rozvoje mýsta Opavy a jeho okolí, jako× i trvale udr×itelného zp¨sobu ×ivota,
f) podpora a aktivní uskuteŔ˛ování širší úŔasti ve°ejnosti ve správních °ízeních týkajících se ochrany ×ivotního prost°edí a kulturních památek ve mýstý Opavý a jeho okolí,
g) podpora dalších forem úŔasti ve°ejnosti na °ešení ekologických a spoleŔenských problém¨ mýsta Opavy a jeho okolí, související zejména s dopravní situací, ochranou obyvatel p°ed hlukem a zneŔišŁováním ovzduší, ochranou mýstské zelený a p°ímýstských p°írodních hodnot a ochranou mýstské památkové zóny, jejího ochranného pásma a jednotlivých památkový chránýných objekt¨, jako×to i dalších historických budov,
h) úŔastnit se správních °ízení týkajících se novostaveb a rozsáhlých rekonstrukcí stávajících objekt¨ ve mýstý Opavý a jeho okolí,
i) prost°ednictvím školních a volnoŔasových aktivit p°íznivý p¨sobit na dýti a mláde×, jejich výchovu a výuku.
 
╚l. 4
Formy Ŕinnosti spolku
Formami Ŕinnosti spolku jsou zejména:
a) informaŔní a poradenská Ŕinnost pro obŔany mýsta Opavy a jeho okolí, podpora vzájemné komunikace mezi obŔany,
b) organizování kampaní a petiŔních aktivit na ochranu ×ivotního prost°edí, zdravých ×ivotních podmínek a kulturního dýdictví,
c) úŔast ve správních a jiných °ízeních, ve kterých mohou být dotŔeny zájmy ochrany ×ivotního prost°edí a kulturního dýdictví,
d) vydávání tiskových zpráv, leták¨ a publikací,
e) po°ádání aktivit pro dýti a mláde×.
 
╚l. 5
╚lenství
 1. ╚lenem m¨×e být bezúhonná fyzická osoba starší 18 let. ╚lenství vzniká na základý schválení p°ihlášky výborem spolku na jeho zasedání následujícím po doruŔení p°ihlášky.
 2. ╚len spolku má právo:
a) úŔastnit se jednání orgán¨ spolku a p°edkládat jim návrhy, podnýty a p°ipomínky,
b) volit a být volen do orgán¨ spolku,
c) podílet se na praktické Ŕinnosti spolku,
d) na informace týkající se spolku, jeho organizace, hospoda°ení, Ŕinnosti apod.
 1. ╚len spolku je povinen:
a) dodr×ovat stanovy,
b) aktivný hájit zájmy spolku,
c) dodr×ovat vnit°ní ujednání a nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
d) úŔastnit se jednání orgán¨ spolku a p°ispívat ke zlepšování jejich fungování.
 1. ╚lenství zaniká:
a) doruŔením písemného oznámení Ŕlena spolku o tom, ×e ukonŔuje Ŕlenství, výboru,
b) úmrtím Ŕlena spolku,
c) zánikem spolku,
d) vylouŔením Ŕlena spolku výborem pro porušení stanov i po p°edchozím písemném napomenutí pro porušení stanov.
 1. Výbor je oprávnýn p°ijmout jako Ŕestného Ŕlena spolku kteroukoli osobu, která projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. ╚estný Ŕlen nemá práv ani povinností v¨Ŕi spolku vyjma tých, kte°í mu stanovy výslovný p°iznají. Pro zánik Ŕestného Ŕlenství se odst. 4 pou×ije p°imý°ený.
 
OrganizaŔní uspo°ádání spolku
╚l. 6
 1. Orgány spolku jsou:
a) Ŕlenská sch¨ze – nejvyšší orgán spolku,
b) výbor.
 
╚l. 7
╚lenská sch¨ze
 1. ╚lenská sch¨ze je nejvyšší orgán spolku tvo°ený všemi Ŕleny spolku.
 2. ╚lenská sch¨ze je oprávnýna:
a) schvalovat stanovy spolku, jako× i jakékoli jejich zmýny,
b) volit Ŕleny orgán¨ spolku,
c) rozhodovat podle pot°eb spolku o z°ízení dalších orgán¨ spolku,
d) schvalovat zprávu o Ŕinnosti a úŔetní závýrku spolku za p°edchozí rok, které p°edkládá výbor,
e) schvalovat rozpoŔet spolku,
f) urŔovat celkovou koncepci Ŕinnosti spolku a stanovovat jednotlivé cíle,
g) stanovit Ŕlenský p°íspývek,
h) rozhodnout o zániku spolku,
i) vyhradit si jakoukoli jinou otázku týkající se Ŕinnosti spolku a to jak trvale, tak i jednorázový.
 1. ╚lenská sch¨ze se schází k zasedání nejméný jedenkrát roŔný. ╚lenskou sch¨zi svolává výbor písemný na webu www.zaopavu.cz a e-mailem nejméný 30 dní p°ed navr×eným dnem zasedání tak, ×e zve°ejní a rozešle informaci o místý a Ŕase konání zasedání i jeho navrhovaný po°ad.
 2. ╚lenská sch¨ze je usnášeníschopná p°i úŔasti nadpoloviŔní výtšiny Ŕlen¨ spolku.
 3. ╚lenská sch¨ze rozhoduje prostou výtšinou p°ítomných Ŕlen¨.
 
 
╚l. 8
Výbor
 1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem spolku. ěídí Ŕinnost spolku v období mezi zasedáními Ŕlenské sch¨ze a plní úkoly Ŕlenskou sch¨zí ulo×ené. Výbor je oprávnýn p°ijímat veškerá rozhodnutí a opat°ení v souladu s cíli spolku a pokyny Ŕlenské sch¨ze, nejsou-li tato rozhodnutí Ŕi opat°ení týmito stanovami Ŕi usnesením Ŕlenské sch¨ze Ŕlenské sch¨zi p°ímo svý°ena.
 2. Výbor má lichý poŔet Ŕlen¨ ne niךí ne× 3 a ne vyšší ne× 7. ╚lenové výboru jsou voleni Ŕlenskou sch¨zí z °ad Ŕlen¨ spolku.
 3. Výbor volí ze svého st°edu p°edsedu na dobu 1 roku. P°edseda je oprávnýn ustanovit zástupce pro p°ípad nep°ítomnosti. P°edseda °ídí jednání výboru a zastupuje výbor v jednání s ostatními orgány Ŕi Ŕleny spolku.
 4. ╚len výboru, jako× i jeho p°edseda Ŕi jeho zástupce, mohou být odvoláni orgánem, který je ustanovil, a jsou také oprávnýni vzdát se funkce. Vzdání se funkce musí být písemný vyhotoveno a doruŔeno ustanovujícímu orgánu; funkŔní období v takovém p°ípadý skonŔí okam×ikem doruŔení, nebude-li v písemném vyhotovení uvedeno jiné datum.
 5. Jedná-li jako kolektivní orgán, pou×ijí se na jednání výboru p°imý°ený ustanovení Ŕl. 7 odst. 4 a 5.
╚l. 9
Jednání za spolek
 1. Za spolek jedná výbor, p°ípadný výborem pro jednotlivé právní úkony písemný pový°ený Ŕlen spolku.
 2. Ka×dý Ŕlen výboru je oprávnýn jednat samostatný.
 
╚l. 10
Hospoda°ení spolku
 1. P°íjmy spolku tvo°í zejména Ŕlenské p°íspývky, dary, dotace a p°íjmy z vlastní Ŕinnosti konané v souladu s cíli spolku.
 2. Výdaje spolku jsou zamý°eny na uskuteŔ˛ování cíl¨ spolku uvedených v Ŕl. 3 a to v souladu s formami Ŕinnosti podle Ŕl. 4.
 3. Výbor odpovídá za hospoda°ení spolku, zejména za soulad nakládání s finanŔními prost°edky v souladu s právními p°edpisy a stanovami.
 4. Spolek hospoda°í podle roŔního rozpoŔtu. Tento zpracovává výbor a p°edkládá jej ke schválení Ŕlenské sch¨zi.
╚l. 11
Zánik spolku
V p°ípadý zániku spolku bude p°ípadný likvidaŔní z¨statek p°eveden do vlastnictví jiné neziskové organizace, její× cíle jsou blízké cíl¨m spolku. Nestane-li se tak do 3 mýsíc¨ od skonŔení likvidace spolku, bude likvidaŔní z¨statek rozdýlen rovným dílem mezi Ŕleny spolku.
 
╚l. 12
ZávýreŔná ustanovení
 1. Tyto stanovy v plném rozsahu nahrazují stanovy obŔanského sdru×ení Za Opavu ze dne 23. 9. 2013, jako× i veškeré jejich dosavadní zmýny.
 2. Otázky týmito stanovami neupravené se °ídí obecný závaznými právními p°edpisy.
 
 
Toto nové znýní stanov bylo schváleno na Ŕlenské sch¨zi dne 20. 3. 2014.
  
[Akt. znßmka: 1,00 / PoŔet hlas¨: 1] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 20 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server