ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 ZamyÜlenÝ nad vyjßd°enÝm °editelky OKO ke korektnosti

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - OKO a D¨m umýnÝ - 21. 06. 2009 - 3157 p°eŔtenÝ  
Opavská kulturní organizace vznikla podpisem z°izovací listiny dne 18. 10. 2007. Podle uvedeného dokumentu je úŔelem této p°íspývková organizace zabezpeŔování Ŕinností a slu×eb slou×ících k uspokojování pot°eb celkového kulturního rozvoje mýsta Opavy. Z°izovací listina dále vyjmenovává dvanáct hlavních bod¨, které jsou p°edmýtem hlavní Ŕinnosti OKO. D¨vod, proŔ zde tyto body zmi˛uji je prostý a ko°eny má v souŔasné kauze charitativní výstavy po°ádané firmou Model Obaly v prostorách bývalého kostela sv. Václava.
V p°edchozích dnech jsme v tisku opakovaný Ŕetli o problémech firmy Model, která je roztrpŔena ze spolupráce s opavským magistrátem a p°ímo hovo°í o nekorektním jednání zamýstnanc¨ OKO. ╚etli jsme také reakci Ireny Šindlerové, která mimo jiné uvedla, ×e naopak OKO je v jednání velmi korektní.
Celou výc bychom mohli pokládát za drobný komunikaŔní problém nebo marginální nedorozumýní p°i po°ádání jedné akce a v tichosti ji zapomenout, ale zamyslíme-li se nad tímto p°ípadem hloubýji, dojdeme k velmi zásadním otázkám, které se nedají nechat jen tak bez odpovýdí. Podívejme se na celý p°ípad podrobnýji.
Firma Model Obaly v pr¨býhu Ŕervna po°ádala ji× t°etím rokem v prostorách bývalého kostela sv. Václava výstavu spojenou s charitativní akcí, její× výtý×ek ve výši 150 000 korun následný p°edala Základní škole pro týlesný posti×ené dýti na Dostojevského ulici v Opavý. Jednalo se o nekomerŔní akci, vstup na výstavu byl zdarma. Veškeré náklady na realizaci na svých bedrech nesla po°ádající firma.
Následná roztrpŔenost šéfa marketingu Modelu Obaly Radovana Wichy pramení mimo jiné z toho, ×e výstava byla OKO oznaŔena jako komerŔní, v Ŕeho× d¨sledku OKO po×adovalo po firmý zaplacení nájmu, který po slevý Ŕinil 30 tis. KŔ. P°itom ale z p°edchozí ústní dohody vyplývalo, ×e Model Obaly uhradí nájem ve výši 17 tis. Sám Radovan Wicha uvedl, ×e Modelu o peníze nejde. Jedná se p°edevším o porušení principu a d°íve uzav°ené dohody, co× pokládá za nekorektní ze strany OKO. Radovan Wicha si dále stý×oval na celkový slabou podporu týchto charitativních aktivit ze strany opavského magistrátu. AŔkoliv dále uvádí, ×e si s primátorem Zby˛kem Stanjurou celou výc vyjasnili, z¨stává toto obvinýní pomýrný vá×ným signálem, a to bohu×el signálem negativním.
Je to signál, který °íká všem, kdo chtýjí vyvíjet obŔanské a ve°ejné aktivity nekomerŔního charakteru, aŁ nepoŔítají s nýjakou výraznýjší podporou mýsta. Naopak aŁ se p°ipraví na to, ×e s nimi bude zacházeno jako s jakýmkoliv jiným subjektem, který bude mít ryze ziskové úŔely. Jinými slovy se dá °íct, ×e podobné aktivity jsou v Opavý v podstatý nechtýné a nevítané, ale najde-li se p°esto zatvrzelá soukromá firma, která bude chtít dýlat pro Opavany nýco více, ne× jen vyu×ívat jejich pracovní síly, aŁ si to °ádný zaplatí.
Kdy× jsem si zmi˛ované Ŕlánky v tisku Ŕetl, kroutil jsem nevý°ícný hlavou. Z Ŕlánku Zuzany Urbánkové (Firma Model:OKO není korektní, opavský a hluŔínský Region 16. Ŕervna 2009) je zcela evidentní, ×e zde došlo k selhání a pochybení ze strany OKO. ěíkal jsem si, jak m¨×e paní °editelka OKO tak sebejistý tvrdit, ×e jednání OKO bylo v této výci velmi korektní, p°iŔem× si na korektním a nezaujatém chování ke všem zakládá?
V tuto chvíli jsem se vrátil a× na poŔátek OKO, ke z°izovací listiný a po jejím bedlivém p°eŔtení jsem pochopil, ×e tvrzení o korektnosti v jednání má svou logiku a je zalo×eno na pravidlech, které vycházejí právý z této listiny. Listina hovo°í o tom, ×e bude zabezpeŔovat, zajišŁovat Ŕi organizovat kulturní a jiné akce ve mýstý Opavý vŔetný technického provozu všech souvisejících nemovitostí a vybavení. Nikde není ani náznakem uvedeno, ×e by mýla podporovat neziskové nebo charitativní aktivity. V  listiný není uvedeno, ×e by ve svém konání mýla rozlišovat mezi tím, jedná li se o komerŔní nebo nekomerŔní akce. Technicky vzato z toho vyplývá, ×e je zcela korektní, chovat se ve všech p°ípadech stejný a nájemné z u×ívání prostoru vybírat u všech akcí stejný podle stanoveného platného ceníku. Potud by bylo vše "v po°ádku", pokud vynecháme to, ×e p°edem uzav°ené dohody by se mýly dodr×ovat.
Stále ale nemohu p°ijít na to, jak mohla na otázku, zda výstava byla podle ní komerŔní Ŕi charitativní paní °editelka Šindlerová odpovýdýt: "Nemám o té akci podrobné informace. Je to akce privátní firmy. Nedýláme rozdíly v tom, jaký je zámýr nositele projektu, neposuzujeme to." Neumím si p°edstavit situaci, kdy by °editelka organizace zamýstnávající odborný personál o t°ech lidech nemýla informace o akci takového rozsahu ve mýstý velikosti Opavy.
Pro mý mnohem zásadnýjší je ale to, ×e si neumím p°edstavit jak m¨×e smysluplný v oblasti kultury fungovat organizace mající ambice zast°ešovat veškeré mýstské kulturní aktivity, která nerozlišuje mezi komerŔními a nekomerŔními aktivitami.

A tak mý napadají otázky, jejich× odpovýdi budu pro sebe hledat. Budu se ptát také svých známých a budu rád, kdy× mi k týmto otázkám pom¨×e najít odpovýdi kdokoli z vás. P°edem dýkuji za pomoc v mém hledání.

Otázky kterými se v týchto dnech zabývám:
Byla výstava firmy Model komerŔní, nekomerŔní nebo charitativní?
Bylo jednání OKO v této výci korektní?
Mohlo být jiné?
Mohla Irena Šindlerová nemít informace k této akci?
Je všechno v koncepŔním nastavení cíl¨ a zp¨sob¨ práce OKO v po°ádku nebo je zde ji× v systému zakotvena nýjaká chyba?
Bylo by na místý, kdyby zisk z nájmu charitativních akcí mýsto zpýtný výnovalo také na charitu?
Má mýsto Opava a my jako obŔané zájem na tom, aby zde byly podporovány nekomerŔní a charitativní aktivity?
Nebo je nám to jedno?
Mýl bych v této výci jako obŔan vyslovit nahlas sv¨j souhlas, p°ípadný nesouhlas se správným a korektním, p°ípadný nesprávným  a nekorektním jednáním organizace, která pro mne zajišŁuje v Opavý kulturu a tím ji dát najevo, ×e za ní stojím, souhlasím s ní a podporuji ji a nebo naopak?
Mohl jsem ve svých úvahách dojít k chybným otázkám, které mý povedou k chybným závýr¨m?
Je celá výc úplný jinak?

Související Ŕlánky jinde:
Šéf Model Obaly: OKO není korektní (16. 6. 2009 - www.opavsky.denik.cz)

Související diskuze:
Jít do diskuze o OKO[Akt. znßmka: 0 / PoŔet hlas¨: 0] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 31 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek

AnketnÝ otßzka:

Je d¨le×itÚ se vyjßd°it ve°ejný k otßzkßm p°Ýstupu mýsta Opavy k po°ßdßnÝ kulturnÝch akcÝ a jejich rozliÜovßnÝ ve smýru komerŔnÝ, nekomerŔnÝ, charitativnÝ?

Ano, mýstu by mýl břt dßn jasnř signßl obŔan¨ v tÚto sßzadnÝ výci. (PoŔet hlas¨: 39)
(84.78 %)

Ne, nemyslÝm si to. (PoŔet hlas¨: 7)
(15.22 %)Celkem hlasovalo: 46
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server