Obecné informace

Vzdělávací programy spolku Za Opavu

Neziskové organizace patří díky své osobité kulturně-vzdělávací funkci do významné skupiny edukačních institucí. Náleží sem také spolek Za Opavu, který se od roku 2010 zabývá vzdělávací činností zaměřenou na všechny věkové skupiny.

Své edukační aktivity přitom stavíme na regionálních tématech, při kterých jsou děti i dospělí schopni poznávat národní i světové souvislosti. Vzděláváme tedy na principech místně zakotveného učení a využíváme přitom hlavně prvků projektové a zážitkové výuky.

Místně zakotvené učení je možno chápat jako vzdělání pro udržitelný život vázané na místo a zdůrazňující rozšíření za hranice přírodního prostředí, do oblasti kulturních, historických, sociálních, politických a ekonomických podmínek místa. 

„Nevíš-li odkud jsi, nevíš, kdo jsi.“ (W. Stegner)

Aktuální nabídka programů pro rok 2024:

Aktuální nabídka 2024 v PDF.

O programech

Edukační programy svým zaměřením náleží do environmentálního vzdělávání. Pojem „environment“ přitom chápeme a rozvíjíme ve všech jeho složkách – kulturní, přírodní i sociální.  

Edukační programu jsou koncipovány jako vícehodinové bloky aktivit zaměřených na ochranu a péči o kulturní a přírodní dědictví. Směřovány jsou nejen k dětem předškolního a školního věku, ale ke všem věkovým kategoriím, realizovány jsou pak výhradně v našem regionu.

Důležitými prvky programů jsou názornost, tvořivost, aktivní řešení témat, aplikace teoretických znalostí v praxi, exkurze, prohlídky a procházky v terénu. Účastníci programů pracují s pomůckami a pracovními listy, lektoři využívají diskusí a her pro povzbuzení fantazie a spolupráce, podstatnou částí programů jsou zážitkové aktivity.

Programy jsou

  • realizovány v našem regionu s cílem dosáhnout kulturní a ekologické gramotnosti,
  • učením v místě o místě, tedy učením reálným světem,
  • založeny na nejrůznějších formách a metodách práce,
  • členěny dle věkových kategorií,
  • koncipovány tak, aby v nich pedagogové nacházeli možnosti rozšíření a doplnění výuky,
  • vychází z rámcových i školních vzdělávacích programů,
  • realizovány ve formálním i neformálním vzdělávání.

Na základě předchozí domluvy a možností spolku mohou být programy vytvořeny „na míru“.

Nabídka vzdělávacích programů je rozesílána školám i mimoškolním zařízením vždy na počátku pololetí školního roku.

 

Pokyny pro objednávání programů

► Program je možné objednat přes PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

► Případné dotazy vám rádi zodpovíme na e-mailu: spolekzaopavu@gmail.com

► Na program se přihlašujte nejpozději 30 dnů před termínem, kdy chcete program realizovat.

► Edukační programy probíhají pouze ve všední dny (pondělí až pátek) a pouze v českém jazyce. V případě zájmu je možné osobně domluvit také překladatele do jazyka polského nebo anglického.

► Nabídku programů pro rok 2024 najdete zde: …

► Obratem získáte potvrzovací e-mail, popřípadě Vám nabídneme náhradní termín. E-mailem také obdržíte podrobnější instrukce k vybranému programu.

Cena programu

Účastnické poplatky se liší podle délky a typu programu. Cena pro jednoho účastníka je uvedena u každého výukového programu. Pedagogický doprovod má program zdarma. Poplatek uhradíte před zahájením programu hotově, popř. po domluvě bezhotovostně přímo na účet spolku.

Odpovědnost

Za žáky nese odpovědnost doprovázející pedagog. Ten je povinen si zajistit dostatečný doprovod (např. při dělení třídy na skupiny musí být pro každou jeden pedagogický dozor). Lektor zodpovídá výhradně za kvalitu a obsah programu.

Zpětná vazba

Po skončení programu budeme vděční za vaše hodnocení, sdělením lektorovi, případně e-mailem.

Fotografování

Fotografie, které budou během programu pořízeny realizátorem programu, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) budou použity pro propagační materiály pořizovatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, FB, tiskoviny apod.) a k prezentaci jeho práce. Fotografie může být změněna, použita jako součást díla souborného nebo může být použita pouze její část.

Kapacita

Programů se může účastnit vždy pouze stanovený počet dětí, kapacitu není možné překračovat z provozních a organizačních důvodů. Kapacita je uvedena u každého programu zvlášť.

Délka trvání programu

Délka programu je uvedena u každého programu zvlášť. 

 

Ke stažení

Metodická příručka MŠ v pdf.

Metodická příručka ZŠ v pdf.

Školní projekt Památkovaná

Projekt Památkovaná pro MŠ

 

Plakát ke stažení v PDF.

Plakát ke stažení v PDF.

Komentáře jsou vypnuty.