Stanovy spolku

Stanovy Za Opavu, z. s.

Čl. 1
Název a sídlo
Za Opavu, z. s. (dále též „zapsaný spolek“) sídlí ve městě Opava na adrese Ovocná 43, Opava, 746 01 Opava.

Čl. 2
Povaha spolku
Spolek vznikl jako dobrovolné nevládní neziskové občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Spolek je korporací ve smyslu českého práva.

Čl. 3
Základní cíle spolku
Základními cíli spolku jsou zejména:
a) přispívání k ochraně životního prostředí, kulturního a přírodního dědictví, zdravých životních podmínek ve městě Opavě a jeho okolí,
b) ochrana přírody a krajiny v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
c) ochrana kulturních památek a historických objektů, přírody a krajiny,
d) informační, poradenská a publicistická činnost zaměřená na informování občanů města Opavy a jeho okolí o stavu životního prostředí, jakož i o záměrech a činnostech, které ohrožují a poškozují životní podmínky obyvatel, přírodní či kulturní hodnoty města Opavy a jeho okolí,
e) propagace a prosazování principů občanské společnosti a trvale udržitelného rozvoje města Opavy a jeho okolí, jakož i trvale udržitelného způsobu života,
f) podpora a aktivní uskutečňování širší účasti veřejnosti ve správních řízeních týkajících se ochrany životního prostředí a kulturních památek ve městě Opavě a jeho okolí,
g) podpora dalších forem účasti veřejnosti na řešení ekologických a společenských problémů města Opavy a jeho okolí, související zejména s dopravní situací, ochranou obyvatel před hlukem a znečišťováním ovzduší, ochranou městské zeleně a příměstských přírodních hodnot a ochranou městské památkové zóny, jejího ochranného pásma a jednotlivých památkově chráněných objektů, jakožto i dalších historických budov,
h) účastnit se správních řízení týkajících se novostaveb a rozsáhlých rekonstrukcí stávajících objektů ve městě Opavě a jeho okolí,
i) prostřednictvím školních a volnočasových aktivit příznivě působit na děti a mládež, jejich výchovu a výuku.

Čl. 4
Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) informační a poradenská činnost pro občany města Opavy a jeho okolí, podpora vzájemné komunikace mezi občany,
b) organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek a kulturního dědictví,
c) účast ve správních a jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí a kulturního dědictví,
d) vydávání tiskových zpráv, letáků a publikací,
e) pořádání aktivit pro děti a mládež.

Čl. 5
Členství
Členem může být bezúhonná fyzická osoba starší 18 let. Členství vzniká na základě schválení přihlášky výborem spolku na jeho zasedání následujícím po doručení přihlášky.
Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání orgánů spolku a předkládat jim návrhy, podněty a připomínky,
b) volit a být volen do orgánů spolku,
c) podílet se na praktické činnosti spolku,
d) na informace týkající se spolku, jeho organizace, hospodaření, činnosti apod.
Člen spolku je povinen:
a) dodržovat stanovy,
b) aktivně hájit zájmy spolku,
c) dodržovat vnitřní ujednání a nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
d) účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšování jejich fungování.
Členství zaniká:
a) doručením písemného oznámení člena spolku o tom, že ukončuje členství, výboru,
b) úmrtím člena spolku,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena spolku výborem pro porušení stanov i po předchozím písemném napomenutí pro porušení stanov.
Výbor je oprávněn přijmout jako čestného člena spolku kteroukoli osobu, která projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá práv ani povinností vůči spolku vyjma těch, kteří mu stanovy výslovně přiznají. Pro zánik čestného členství se odst. 4 použije přiměřeně.

Organizační uspořádání spolku
Čl. 6
Orgány spolku jsou:
a) členská schůze – nejvyšší orgán spolku,
b) výbor.

Čl. 7
Členská schůze
Členská schůze je nejvyšší orgán spolku tvořený všemi členy spolku.
Členská schůze je oprávněna:
a) schvalovat stanovy spolku, jakož i jakékoli jejich změny,
b) volit členy orgánů spolku,
c) rozhodovat podle potřeb spolku o zřízení dalších orgánů spolku,
d) schvalovat zprávu o činnosti a účetní závěrku spolku za předchozí rok, které předkládá výbor,
e) schvalovat rozpočet spolku,
f) určovat celkovou koncepci činnosti spolku a stanovovat jednotlivé cíle,
g) stanovit členský příspěvek,
h) rozhodnout o zániku spolku,
i) vyhradit si jakoukoli jinou otázku týkající se činnosti spolku a to jak trvale, tak i jednorázově.
Členská schůze se schází k zasedání nejméně jedenkrát ročně. Členskou schůzi svolává výbor písemně na webu www.zaopavu.cz a e-mailem nejméně 30 dní před navrženým dnem zasedání tak, že zveřejní a rozešle informaci o místě a čase konání zasedání i jeho navrhovaný pořad.
Členská schůze je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů spolku.
Členská schůze rozhoduje prostou většinou přítomných členů.

Čl. 8
Výbor
Výbor je statutárním a výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly členskou schůzí uložené. Výbor je oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli spolku a pokyny členské schůze, nejsou-li tato rozhodnutí či opatření těmito stanovami či usnesením členské schůze členské schůzi přímo svěřena.
Výbor má lichý počet členů ne nižší než 3 a ne vyšší než 7. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí z řad členů spolku.
Výbor volí ze svého středu předsedu na dobu 1 roku. Předseda je oprávněn ustanovit zástupce pro případ nepřítomnosti. Předseda řídí jednání výboru a zastupuje výbor v jednání s ostatními orgány či členy spolku.
Člen výboru, jakož i jeho předseda či jeho zástupce, mohou být odvoláni orgánem, který je ustanovil, a jsou také oprávněni vzdát se funkce. Vzdání se funkce musí být písemně vyhotoveno a doručeno ustanovujícímu orgánu; funkční období v takovém případě skončí okamžikem doručení, nebude-li v písemném vyhotovení uvedeno jiné datum.
Jedná-li jako kolektivní orgán, použijí se na jednání výboru přiměřeně ustanovení čl. 7 odst. 4 a 5.

Čl. 9

Jednání za spolek
Za spolek jedná výbor, případně výborem pro jednotlivé právní úkony písemně pověřený člen spolku.
Každý člen výboru je oprávněn jednat samostatně.

Čl. 10
Hospodaření spolku
Příjmy spolku tvoří zejména členské příspěvky, dary, dotace a příjmy z vlastní činnosti konané v souladu s cíli spolku.
Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 3 a to v souladu s formami činnosti podle čl. 4.
Výbor odpovídá za hospodaření spolku, zejména za soulad nakládání s finančními prostředky v souladu s právními předpisy a stanovami.
Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu. Tento zpracovává výbor a předkládá jej ke schválení členské schůzi.

Čl. 11
Zánik spolku
V případě zániku spolku bude případný likvidační zůstatek převeden do vlastnictví jiné neziskové organizace, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Nestane-li se tak do 3 měsíců od skončení likvidace spolku, bude likvidační zůstatek rozdělen rovným dílem mezi členy spolku.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy v plném rozsahu nahrazují stanovy občanského sdružení Za Opavu ze dne 23. 9. 2013, jakož i veškeré jejich dosavadní změny.
Otázky těmito stanovami neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Toto nové znění stanov bylo schváleno na členské schůzi dne 20. 3. 2014.

Komentáře jsou vypnuty.