ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 ProhlßÜenÝ Klubu opavskÚ kultury k Nßvrhu koncepce rozvoje kultury ve StatutßrnÝm mýstý Opava

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - Koncepce kultury mýsta Opavy - 16. 01. 2012 - 2732 p°eŔtenÝ  

KOK  Dne 5. 12. 2011 byl na sch¨zi Rady Statutárního mýsta Opavy, jako bod jednací Ŕ. 871/29 RM 11 bod 20/29, schválen dokument nazvaný  "upravený návrh Koncepce rozvoje kultury ve Statutárním mýstý Opava"  (zápis z jednání Rady 5. 12. 2011) .

Uvedený dokument (celé znýní dokumentu zde) byl vytvo°en vedením mýsta aby tak byl naplnýn po×adavek ve°ejnosti a slib, který vedení mýsta deklarovalo jak v rámci svého volebního programu, tak i opakovaný v pr¨býhu roku 2011.

Klub opavské kultury jako nezávislá kulturní iniciativa se sformoval poŔátkem roku 2010 a jeho Ŕlenem je také o.s. Za Opavu. D¨vodem vzniku tohoto klubu byla všeobecná pot°eba diskuze nad kulturní politikou mýsta Opavy a návrhem zmýn této politiky.

Klub opavské kultury tímto reaguje na výše zmínýný Radou mýsta schválený dokument. Svou reakci klub zárove˝ p°edal dnešním dnem vedení mýsta písemný.

 Statutární mýsto Opava
Magistrát mýsta Opavy
Horní námýstí 69
746 26 Opava
Klub opavské kultury (KOK)
Ovocná 43, 746 01 Opava
Vy°izuje: Skalík
V Opavý dne 15.1.2011


Klub opavské kultury zásadný odmítá materiál, který byl Radou mýsta Opavy schválen pod názvem NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE KULTURY VE STATUTÁRNÍM M╠ST╠ OPAVA.

Podle Ŕlen¨ Klubu opavské kultury (KOK) se nejedná o koncepci rozvoje kultury. Nejedná se o koncepci v podobý, v jaké je tento termín bý×ný chápán, nýbr× pouze o vyjmenování a popis nýkterých aktivit mýsta v oblasti kultury, pro mýsto s kladným hodnocením, které však není niŔím podlo×eno. P°edlo×ený materiál nebyl nikým, kdo se mýl na jeho vzniku podílet, p°ipomínkován, nebyl podroben oponentu°e, p°ed schválením nebyl poskytnut k ve°ejné diskuzi. Ani KOK, ani Kulturní komise Rady Statutárního mýsta Opavy, její× náplní je podle stanov také podílet se na p°ípravý kulturní koncepce, nemýli o jejím vzniku ×ádnou informaci, a to i p°esto, ×e úŔast na její p°ípravý byla ve°ejnosti slíbena, jak primátorem mýsta Zde˛kem Jiráskem, tak první námýstkyní Pavlou Brady. KOK i kulturní komise se o návrhu koncepce kultury dozvýdýly a× v okam×iku, kdy byla zve°ejnýna jeho podoba schválená radou.

Jsme p°esvýdŔeni, ×e v pomýrech statutárního mýsta, které si na své kultu°e a kulturnosti zakládá, by tvorba koncepce mýla být prací profesionálního týmu, který je jmenován vedením mýsta, má své pot°ebné pravomoci, odborné znalosti, vŔetný znalosti místního prost°edí i prokazatelné zkušenosti s kulturním provozem.

Zástupci KOK, stejný jako další odborníci a pracovníci v oblasti kultury se dlouhodobý shodují v názoru, ×e chybýjící koncepce rozvoje kultury v Opavý p°ináší °adu negativ, respektive, ×e vznik takového dokumentu je pot°ebný a p°inesl by °adu pozitiv. Z tých hlavních lze vyjmenovat: analýzu a zp°ehlednýní situace a aktivit v oblasti kultury v Opavý; analýzu silných a slabých stránek; revizi systému finanŔní podpory kultury Statutárním mýstem Opava; redefinici poslání a zamý°ení mýstem financovaných kulturních institucí a aktivit vŔetný Slezského divadla, Obecního domu, Klubu Art, Domu umýní, festival¨ BezruŔova Opava, Další b°ehy, vánoŔních a velikonoŔních trh¨, kulturního léta atd.; revizi grantového systému; vize dlouhodobého smýru; aj. DílŔím, ale podstatným výsledkem by mýlo být mimo jiné také zefektivnýní financování kultury v Opavý. V Opavý m¨×e kvalitní kultura úŔinný probíhat jen tehdy, kdy× poznáme a °ekneme si jakou její podobu pot°ebujeme a chceme, kdy× vytvo°íme dlouhodobýjší obecný program jednotlivých mýstských institucí a aktivit, kdy× na nýj zajístíme peníze a také kdy× jej budeme umýt realizovat.

P°i rekapitulaci dosud probýhlých aktivit kolem vzniku koncepce je na místý zmínit úplný poŔátek, kdy byla po volbách v roce 2010 novým vedením mýsta uznána pot°eba chybýjící dokument, jeho× existence v jiných mýstech, na rozdíl od Opavy, pat°í ke zcela bý×nému standardu, doplnit a byla také deklarována v¨le koncepci kulturní politiky vytvo°it. Probýhlo tehdy nýkolik sch¨zek vedení mýsta s odborníky v oblasti opavské kultury, hledal se mechanismus jak koncepci tvo°it a také kdo by ji mýl tvo°it. Úkol byl nejprve svý°en Kulturní komisi Rady SMO. ╚lenové kulturní komise nedošli ke shodý a úkol odmítli.

Následovalo setkání cca 40 odborník¨ a pracovník¨ v oblasti opavské kultury s vedením mýsta, které probýhlo na poŔátku lo˛ského roku. Na tomto setkání byl nalezen konsenzus v otázce pot°eby vzniku takového dokumentu kulturní koncepce mýsta, který by nebyl pouze formálním listem papíru, ale naopak praktickou a u×iteŔnou pom¨ckou, dokumentem, o který se lze op°ít v hledání smýru, finanŔních otázkách i vizích a prioritách. ZúŔastnýní se souhlasem kvitovali, ×e mýsto po dlouhých letech projevilo zájem a pot°ebu chybýjící dokument vytvo°it. Z diskuze mimo jiné jednoznaŔný vyplynulo, ×e dokument, aby naplnil oŔekávání, musí a má obsahovat analýzu souŔasné situace, vŔetný kritického vyhodnocení a vyjmenování silných a slabých stránek. Dále má zp°ehlednit informace o tom, jakým zp¨sobem se mýsto podílí na financování kultury a v neposlední °adý má p°inést p°edevším také vizi, kam se mýsto hodlá v oblasti kultury smý°ovat v budoucích letech.

Vedení mýsta po této sch¨zce následný oslovilo skupinu nýkolika osobností (Simona Streitová, Mgr. Markéta Kou°ilová, Mgr. Petr Rotrekl, MgA. BcA. Tomáš Skalík, MVDr. Martin Klimeš, Mgr. Ji°í Siostrzonek, Ph.D.), kterou po×ádalo o pomoc a spolupráci p°i vytvá°ení dokumentu.

Dne 23. 5. 2011 probýhla sch¨zka skupiny s vedením mýsta. Na této sch¨zce „pracovní“ skupina konstatovala, ×e se neshoduje s p°edstavou vedení mýsta, aby její Ŕlenové vypracovali dokument kulturní koncepce bez oficiálního jmenování a udýlení jakýchkoli kompetencí pot°ebných k takovému úkolu, ve svém volném Ŕase jako dobrovolný p°ínos mýstu a písemný dolo×ila své p°edstavy a návrhy, jaký by mýl být následující postup vzniku koncepce.

Skupina na sch¨zce deklarovala, ×e se shodla v názoru, ×e vytvo°ení dokumentu koncepce kulturní politiky mýsta vy×aduje jednak intenzivní soust°edýnou práci odborné skupiny a jednak dodr×ení urŔitého mechanizmu, respektive metodiky vzniku takového dokumentu (vícekolová transparentní p°íprava - vznik návrhu koncepce - prezentace návrhu ve°ejnosti - lh¨ta na p°ipomínkování - zapracování návrh¨ p°ipomínek a zmýn - prezentace a mo×nost p°ipomínkování p°ed schválením - zapracování p°ípadných oprav - schválení radou mýsta a zastupitelstvem), a to vše v komparaci a následném u×ití dobrých zkušeností z jiných mýst.
Skupina uvedla, ×e úkol zpracování koncepce kulturní politiky mýsta (dále jen KPM) chápe jako vytvo°ení komplexního vnit°ný provázaného materiálu, který bude p°inášet:

1. zmapováním kulturního ×ivota v Opavý
2. deklaraci zájmu mýsta podporovat urŔité oblasti v kultu°e + zd¨vodnýní konkrétní podpory
3. odbornou redefinici dílŔích koncepcí mýstských kulturních institucí a aktivit, mimo jiné koncepci Slezského divadla, Opavské kulturní organizace, Domu umýní, Klubu Art, Mýstské knihovny Petra BezruŔe, festival¨ BezruŔova Opava, Další b°ehy, vánoŔních a velikonoŔních trh¨, kulturního léta, aj.
4. racionální argumentaci pro "efektivní" rozdýlování nemalé finanŔní Ŕástky na urŔité kulturní aktivity ve mýstý
5. zp¨sob co nejkvalitnýjšího a nejpest°ejšího kulturního vy×ití pro obŔany mýsta a jeho okolí
6. výhledy kulturní politiky do dalších let, t.j. cesty, p°edstavy, vize o mýstském kulturním provozu

Skupina p°edstavila vedení mýsta celkem 4 návrhy postupu vzniku dokumentu, vŔetný komentá°e návrh¨:

1. Vedení mýsta z°ídí chybýjící odbor kultury MMO. Jeho pracovníci budou mít k dispozici pot°ebné informace nebo budou mít mo×nost si je bez problém¨ zajistit, budou mít p°ehled o kulturním dýní ve mýstý a budou mít pot°ebné výdomosti jak koncepci zpracovávat. Vybraná pracovní skupina pak m¨×e slou×it jako konzultaŔní orgán.

Toto °ešení skupina navrhuje p°ednostný, vhledem k tomu, ×e jsme se shodli, ×e by tento odbor mýl vzniknout stejný, a v p°ípadý, ×e bychom sami zpracovávali koncepci KPM, byl by to jeden ze stý×ejních bod¨, resp. návrh¨, na kterém by koncepce mimo jiné stála.

2. Vedení mýsta uskuteŔní otev°ené výbýrové °ízení na vytvo°ení generální koncepce KPM.

Toto °ešení m¨×e p°inést více návrh¨ koncepce KPM. Náklady jsou srovnatelné s dalšími navr×enými °ešeními.


3. Vedení mýsta zadá profesionální agentu°e konkrétní zakázku na vytvo°ení koncepce KPM. Vybraná pracovní skupina m¨×e slou×it jako nezbytný konzultaŔní a informaŔní zdroj.

Toto °ešení umoײuje výtší kontrolu práce, ale není z pohledu transparentnosti zcela v po°ádku.

4. Pracovní tým vytvo°í koncepci KPM sám na základý oficiálního jmenování a po×adavku primátora SMO (získá pot°ebnou legitimitu, jistotu a pravomoci) s reálným datem p°edání, vŔetný alokování finanŔních zdroj¨ na tuto Ŕinnost.

Toto °ešení p°ináší výhodu urŔité "zasvýcenosti" zainteresovaných do problematiky opavské kultury, ale pokládáme je za nejméný vhodné. Skupina se nepokládá po profesionální stránce dostateŔný vybavena k takové práci a p°edevším není k takovému úkolu vybavena Ŕasový. Navíc existuje obava, ×e toto °ešení m¨×e být (oprávnýný) rozporováno opozicí a odp¨rci vzniku koncepce KPM, co by netransparentní a organizaŔný ne zcela profesionální.

Závýrem sch¨zky primátor mýsta skupiný podýkoval s tím, ×e s p°ihlédnutím k jí p°edlo×eným informacím a návrh¨m a vzhledem k finanŔní situaci, bude vývoj dokumentu dále °ešen po vlastní linii v re×ii vedení mýsta. ╚lenové pracovní skupiny tuto informaci p°ijali a vyjád°ili sv¨j trvající zájem pomoci formou konzultací, p°ipomínkování, p°ipadný oponentury vznikajícího dokumentu.

Celá zále×itost dále pokraŔovala a× zmínýným neŔekaným schválením Návrhu koncepce rozvoje kultury Radou mýsta.

Vzhledem k výše popsaným d¨vod¨m Klub opavské kultury NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE KULTURY VE STATUTÁRNÍM M╠ST╠ OPAVA. odmítá a po×aduje jiné, d¨slednýjší °ešení.


Za Klub opavské kultury
Tomáš Skalík
Milan Freiberg
Michal Hrabovský
Ond°ej Hlo×ek
 
 
[Akt. znßmka: 2,33 / PoŔet hlas¨: 3] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 5 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server